TÜRKİSTANDA ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇEŞMESİ

Al­man­ya’daki ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan Böl­ge­sin­de Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı böl­ge­de sağ­lık­lı su içil­me­si için Şehit Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı.

Af­ga­nis­tan’ın Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı Güney Tür­kis­tan Şi­bir­gan da İçme Suyu hay­rat­la­rı devam edi­yor.
Al­man­ya Ham­burg’dan ha­yır­se­ver Türk­le­rin yar­dım­la­rıy­la Maçka’da Pkk bö­lü­cü ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı. 17 Ha­zi­ran 2017 yı­lın­da Maçka’da Pkk’lı ha­in­ler ta­ra­fın­dan 15 ya­şın­da Şehit edi­len Eren Bül­bül adına ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çeş­me­den bölge hal­kı­nın sağ­lık­lı su iç­me­si sağ­lan­dı. Böl­ge­de Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı sağ­lık­lı içme su­yu­nun bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­ti­le­rek baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sıy­la bir­çok çeşme ya­pıl­dı­ğı da be­lir­til­di. Güney Tür­kis­tan’daki Eren Bül­bül çeş­me­si­nin ya­pı­mın­da Ham­burg­lu ha­yır­se­ver­ler­den Metin Akyol, Ayhan Kar­puz, Taner İbiş, Yaşar Mutlu, Tuğ­can Öz­de­mir, Hasan Yü­rek­li, Refik Yıl­dız, Taner Taf­lan, Tev­fik Kaya, Hasan Kaya, Bü­lent Çan­ka­ya ve İhsan Erdem yar­dım­da bu­lun­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU