Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­nu 12 ay ula­şı­ma açık tut­mak ve yol stan­dar­dı­nı kı­sal­ta­rak gü­ven­li du­ru­ma ge­tir­mek için 6 yılda de­li­ne­rek hiz­me­te açı­lan Ovit Tü­ne­li için Haber Türk de söy­le­nen­le­re Er­zu­rum’dan eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu sert bir şe­kil­de tepki gös­ter­di.

Er­zu­rum­lu si­ya­set­çi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve parti söz­cü­sü Çay­ka­ra­lı Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu’nun dün akşam Ha­ber­türk­te­ki prog­ram­da söy­le­di­ği söz­le­re tepki gös­ter­di. Er­zu­rum’da ANAP ve AK Parti’de uzun yıl­lar si­ya­set yap­mış İspir il­çe­si­nin 25 yıl İl Genel Mec­lis Üye­li­ğin­de bu­lu­nan ve Ovit Kırık Tü­nel­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da yıl­lar­dır böl­ge­nin sesi olan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İyi Parti söz­cü­sü­nün te­le­viz­yon­da söy­le­di­ği söz­le­ri­ni çok an­lam­sız bul­du­ğu­nu söy­le­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da’Ovit yıl­lar­ca ve­ri­len aman­sız mü­ca­de­le so­nu­cu Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın titiz ta­ki­bi ve emir­le­ri so­nu­cu de­lin­miş­tir. 14.300 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü Ovit Tü­ne­li ne bo­şu­na ya­pıl­dı ne har­ca­nan para is­raf­tır, ne Tünel is­raf­tır. Ovit Tü­ne­li ya­pıl­dı Ri­ze-Er­zu­rum 12 ay açık tu­tul­du. De­va­mın­da ya­pı­mı halen devam eden Kırık ve Dallı Kavak Tü­nel­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz Doğu Ana­do­lu’ya en kısa ka­ra­yo­luy­laula­şı­la­cak yer ola­cak­tır.
Er­zu­rum Li­ma­na ka­vu­şa­cak
Er­zu­rum li­ma­nı­na bu yol ve tü­nel­ler sa­ye­sin­de ka­vu­şa­cak. Ovit si­ya­se­tin­de Er­zu­rum göç veren değil göç alan şehir du­ru­mu­na ge­le­cek­tir. Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir ama sü­rek­li göç niye ve­ri­yor iş­siz­lik­ten do­la­yı. Bugün Bursa’da, An­ka­ra’da ve İstan­bul’da mil­yon­la­ra varan Er­zu­rum­lu var. Hem­şe­ri­le­ri­miz bu şe­hir­le­re bu­ra­da iş bu­la­ma­dı­ğı için gitti. Uzak­tan kaval çalan ki­şi­le­rin söy­le­mi bizi üz­müş­tür. Ovit Er­zu­rum’u göç veren değil göç alan du­ru­ma ge­ti­re­cek­tir. Ovit bizim ha­ya­li­miz­di ve çok şükür ger­çek oldu. Şimdi yo­lu­nu da ta­mam­lar­sak Er­zu­rum böl­ge­nin ti­ca­ret mer­ke­zi ola­cak­tır. Er­zu­rum dı­şın­da iş yapan işa­dam­la­rı­mız güç­le­ri­ni İşle­ri­ni ula­şı­mı uygun ol­du­ğu için önü­müz­de­ki yıl­lar­da Er­zu­rum’a böl­ge­ye ge­ti­re­cek­ler­di inan­cın­da­yım. Ovit Tü­ne­li­ni yap­tı­ran Cum­hur­baş­ka­nı­mız Er­do­ğan Kırık ve Dallı Kavak tü­nel­le­ri­ni de ta­mam­la­ya­cak­tır. Bu ko­nu­da des­te­ği­ni her zaman gör­dük ve ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU