Rek­la­mı sev­me­yen, yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ba­sın­la hiç pay­laş­ma­yan Rize Be­le­di­ye eski Baş­kan­la­rın­dan Memiş Ali Usta’nın kar­de­şi Tah­sin Usta vefat etti.

Tah­sin Usta’nın çok ha­yır­se­ver ve yar­dım­se­ver bir işa­da­mı ol­du­ğu be­lir­til­di. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ses­len­dir­me­yen Rize’nin gizli ha­yır­se­ve­ri Tah­sin Usta, fakir öğ­ren­ci­le­re, has­ta­la­ra, en­gel­li­le­re, ça­re­siz­le­re yet­ki­li­le­rin ver­di­ği lis­te­le­re göre giz­li­ce yar­dım ya­par­dı. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı afişe et­me­den ger­çek muh­taç kim­se­le­re ulaş­ma­sı­na ça­lı­şır­dı. Rize dı­şın­da üni­ver­si­te­ler­de oku­yan Ri­ze­li bir­çok öğ­ren­ci­ye burs ver­miş­tir. Bir zaman TBMM ta­ra­fın­dan onur ödül ve­ril­me­si için Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan tek­lif­te bu­lu­nul­muş­tu. Gös­te­ri­şi sev­me­yen yap­tı­ğı yar­dım­lar­la il­gi­li ba­sın­da yer al­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ha­yır­se­ver­di. İstan­bul’dan gelen ce­na­ze­si Salı günü İkindi na­ma­zı son­ra­sı Pa­zar­köy­de top­ra­ğa ve­ri­lecek.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU