OVİT TÜNELİNİ DİLİNE DOLAYAN VEKİL-104

Ovit yolu ve tü­ne­li hak­kın­da yüz­ler­ce yazı bin­ler­ce haber yap­tım yö­re­nin in­sa­nı­yım, ko­nu­ya va­kı­fım.
Rize için değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan en kısa en gü­ven­lik­li yol ol­du­ğu için Ovit Da­ğı­nın Tü­ne­li çok önem­li­dir.
Çat­lak ses­ler çık­tı­ğın­da ço­ğun­luk­la sır­tı­mı dö­ne­rim, ku­lak­la­rı­mı tı­ka­rım duy­mam.
Geçen gün Haber Türk TV de ya­pı­lan bir prog­ram­da İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ko­nu­nun prog­ram­la il­gi­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men esip gür­le­miş. İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ağı­ra­li­oğ­lu hiçte so­ya­dı­na ya­kı­şır ağır­lık­ta ol­ma­yıp ‘’Ya­tı­rım güzel ama 50 yılda ken­di­ni kur­ta­ra­cak’’ der­ken açık­ça ol­ma­say­dı iyi olur­du de­me­ye ge­tir­me­si hoş ol­ma­dı.
Konu Ovit olun­ca söy­le­yen­le­rin ön­ce­lik­le kim­li­ği­ne ba­kı­yo­rum. Yıl­lar­dır yaz­dı­ğım için kimin ne mal ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Çünkü is­te­me­yen­ler ge­rek­siz ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ge­nel­lik­le aynı ce­nah­tan yani de­re­nin öte ta­ra­fın­dan.
İYİ Par­ti­li Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu Mil­let­ve­ki­li dos­tu­muz Ovit 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce keşke biraz bil­gi­len­sey­di.
Yolu ol­ma­yan Tü­nel­den bah­se­di­yo­rum.
Ovit Da­ğın­da kar kış mev­si­min­de neler ya­şan­dı­ğı­nı o bol ke­se­den atan Mil­le­tin ve­ki­li el­bet­te bil­mez, bil­sey­di öyle ko­nuş­maz­dı.
O dağ, Ri­ze-Er­zu­rum ara­sı­nı Ka­sım-Ni­san ara­sın­da ka­pa­tır­dı. Yılda 5-6 ay kar do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı olan iki ilin ula­şı­mı­nı sağ­la­yan dev­let ka­ra­yo­lu Tür­ki­ye’de var mı?
Sn. Vekil keşke 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce Tü­ne­lin niye is­te­ni­len yo­ğun­luk­ta ça­lış­ma­dı­ğı­nı her ma­sa­ya bir hem­şe­ri­si­nin otur­du­ğu, le­ba­lep Trab­zon­lu­la­rın dol­dur­duk­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den öğ­ren­sey­di.
Söy­le­ye­yim Yavuz Ve­ki­lim, Dün­ya­da 3.Tür­ki­ye­de şu anda ilk ve tek olan Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­lar ya­pıl­ma­dı. Bil­gi­niz var mı?
Yolu ol­ma­yan tü­nel­den araç geçer mi?
O ma­kam­lar­da otu­ran hem­şe­ri­le­rin Ovit tü­ne­li yo­lu­nun ya­pıl­ma­ma­sı için 2021 Ka­ra­yol­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da 1.000 tl (bin lira) öde­nek ayır­dı­lar. Keşke bin li­ra­lık öde­nek­le bu yol ya­pı­lır. Ya­pıl­dı­ğın­da siz­le­rin de geç­me­si­ni is­te­rim.
Sn. Ve­ki­lim Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu, keşke 50 yıl­lık ken­di­ni kur­tar­ma­yı di­li­ne do­la­ya­ca­ğı­na hem­şe­ri­le­ri­nin tıka basa dol­du­rul­du­ğu başta Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı olmak üzere Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­la­rı­nın niye ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı da sorup öğ­ren­dik­ten sonra ek­ran­lar­dan ses­len­dir­sey­di­niz.
Bun­dan ön­ce­ki 103 nolu ya­zı­mı 29 Nisan 2020 ta­ri­hin­de yaz­mı­şım. Bu yaz­dı­ğım 104 nu­ma­ra­lı ya­zı­mı bir ve­ki­lin açık­la­ma­sı üze­ri­ne ya­za­ca­ğım ak­lı­ma gel­mez­di.
Da­ha­sı Er­zu­rum ce­na­hın­dan de­ğer­li Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ovit Tü­ne­li­ni bu açık­la­ma­dan sonra yak­mış du­rum­da. Ovit ateşi Er­zu­rum’u aşa­rak An­ka­ra’ya kadar gider mi bi­le­mem ama İYİ Parti ce­na­hı­nın Çay­ka­ra­lı Ve­ki­li için hiçte olum­lu rüz­gâ­rı ol­ma­ya­ca­ğı­na emi­nim.