Son gün­ler­de sos­yal med­ya­da yer alan kalp has­ta­la­rı­nın Co­vid-19 aşısı ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne dair yan­lış bil­gi­ler, has­ta­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ku­yor. Oysa Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de kalp has­ta­la­rı­nı Co­vid-19 aşısı ol­ma­ya ça­ğı­rı­yor. Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, Co­vid-19 aşı­sı­nın kro­nik kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi veya kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri geç­mi­şi olan ki­şi­ler için gü­ven­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, aşıy­la il­gi­li merak edi­len so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dı­rı­yor.

CO­VID-19 aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken, bir yan­dan da sos­yal med­ya­da­ki bilgi kir­li­li­ği, kalp has­ta­la­rı­nın aşı ol­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Özel­lik­le kan in­cel­ti­ci ya da su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­la­rın 10 gün sonra aşı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği gibi yan­lış bil­gi­ler, CO­VID-19’a karşı daha fazla risk ta­şı­yan kalp has­ta­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye atı­yor. Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de 15 Ocak 2021’de, kalp has­ta­la­rı­na ve kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri­ne sahip bi­rey­le­re yö­ne­lik ola­rak bir bil­di­ri ya­yın­la­dı. Buna göre der­nek, kro­nik kalp ra­hat­sız­lı­ğı olan ki­şi­le­ri, ken­di­le­ri­ni, aile­le­ri­ni ve top­lum­la­rı­nı sağ­lık­lı ve gü­ven­de tut­ma­la­rı için aşı ol­ma­ya ça­ğır­dı. “Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği, kro­nik kalp has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­ri, mev­cut olan her­han­gi bir onay­lı CO­VID-19 aşısı ile aşı ol­ma­ya şid­det­le teş­vik etti. Özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri, kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi ve felç ge­çi­ren ki­şi­le­rin müm­kün olan en kısa sü­re­de aşı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nan Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp has­ta­la­rı­nın aşıy­la il­gi­li en çok merak et­ti­ği so­ru­la­rı şu şe­kil­de ce­vap­lı­yor:


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı ki­şi­yi CO­VID-19’a karşı daha sa­vun­ma­sız hale ge­ti­ri­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin, CO­VID-19’a neden olan SARS-Co­V2 vi­rü­sü ta­ra­fın­dan en­fek­te edil­me riski daha yük­sek de­ğil­dir.

CO­VID-19 kalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da daha ağır mı sey­re­di­yor? Semp­tom­lar ve hatta ölüm riski daha yük­sek olu­yor mu?
Ne yazık ki, kalp has­ta­lı­ğı­nın ve hi­per­tan­si­yo­nun COVİD-19’a bağlı yoğun bakım yatış sık­lı­ğı­nı ve ölüm oran­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir.


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı veya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aşı­nın yan et­ki­le­ri fark­lı mıdır?
Covid aşı­la­rı­nın en yay­gın yan et­ki­le­ri, en­jek­si­yon ye­rin­de ağrı ve mo­rar­ma gibi böl­ge­sel yan et­ki­ler­dir. Ay­rı­ca düşük de­re­ce­li ateş­te gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Bir kalp has­ta­sı ola­rak gö­rü­len be­lir­ti­ler ol­ma­yan­lar­dan fark­lı de­ğil­dir.

Kalp has­ta­sı olmak aler­jik re­ak­si­yon ris­ki­ni ar­tı­rı­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aler­jik re­ak­si­yon riski art­maz. Aler­jik re­ak­si­yon­lar sa­de­ce nadir du­rum­lar­da bil­di­ril­miş­tir.
Kan in­cel­ti­ci kul­la­nan ki­şi­ler aşı ola­bi­lir mi?
Kan in­cel­ti­ci ne­de­niy­le en­jek­si­yon ya­pı­lan kolda daha büyük bir çürük olu­şa­bi­lir. Ancak bu du­ru­mu ön­le­mek için kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan­la­rın aşı ya­pı­lan yer­le­ri­ne 1-2 da­ki­ka fazla baskı uy­gu­la­ma­la­rı bu tip mo­rar­ma ve kı­zar­ma­la­rı ön­le­mek için ye­ter­li ola­cak­tır. Bu durum ke­sin­lik­le ciddi bir cilt altı ka­na­ma se­be­bi ol­ma­mak­ta­dır.


Kan in­cel­ti­ci kul­lan­mak aşı­nın et­kin­li­ği­ni azal­tı­yor mu?
Böyle bir durum söz ko­nu­su de­ğil­dir. Kan su­lan­dı­rı­cı­lar aşı­nın et­kin­li­ği­ni azalt­maz.


CO­VID-19 aşısı kul­la­nı­lan kalp ve tan­si­yon ilaç­la­rı ile et­ki­le­şi­me gi­ri­yor mu?
Aşı, her­han­gi bir kalp, tan­si­yon ilacı ve kan su­lan­dı­rı­cıy­la et­ki­le­şi­me gir­me­mek­te­dir.
Aşı olan kalp has­ta­la­rı­nın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken şey­ler ne­ler­dir? Aşıyı ol­duk­tan sonra kalp has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için özel bir öneri yok­tur. Aşı yap­tır­dık­tan sonra da maske kul­la­nı­mı­nı bı­rak­ma­mak, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat etmek ge­re­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: Nes­rin ÖZCAN