CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın “20 bin öğ­ret­men ata­ya­ca­ğız” açık­la­ma­sı­na Sa­yış­tay Ra­po­ru ile yanıt verdi. ‘’138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil”. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­yı bek­le­dik­le­rin.,” Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.

“6 Mil­yo­na Yakın Öğ­ren­ci Etkin Eği­ti­me Eri­şe­mi­yor”
CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, “Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk’un 2 mil­yon 658 bin 40 öğ­ren­ci­nin EBA’ ya gi­re­me­di­ği­ni açık­la­dı.
“Uzak­tan eği­ti­me eriş­me­dik­le­ri­ni de gör­müş olduk.
As­lın­da etkin ola­rak uzak­tan eği­ti­me eri­şe­bi­li­yor­lar mı’ diye he­sap­la­dı­ğı­mız­da 6 mil­yo­na yakın öğ­ren­ci­nin etkin ola­rak eriş­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz” dedi.
“İti­bar­dan Ta­sar­ruf Olmaz’, Peki Ta­sar­ruf Eği­tim­den, Genç­le­ri­miz­den Mi Ola­cak”
Ra­kı­cı, “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne kadar 11 ayın geç­ti­ği­ni ve hala bu kadar öğ­ren­ci­nin eği­ti­me eriş­me­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
“Bunu ger­çek­ten an­la­mak müm­kün değil.
‘İti­bar­dan ta­sar­ruf olmaz’ an­la­yı­şı­na şöyle bir tek­rar bak­tı­ğı­mız zaman, ‘Peki ta­sar­ruf, eği­tim­den, ço­cuk­la­rı­mız­dan, genç­le­ri­miz­den mi ola­cak?”
Sü­rek­li Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na ta­sar­ruf et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ta­sar­ruf bir ta­raf­tan da öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re, okul­la­ra yap­tı­rıl­mak­ta­dır.
Eği­tim bu kadar önem­siz mi? Halen ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR