Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de pi­ya­sa­la­rın sı­kış­tı­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın gübre al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ve­ri­lecek prim­ler­le pi­ya­sa­la­rın ha­re­ket­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, dev­le­tin çay üre­ti­ci­si­ne öde­di­ği des­tek prim­le­ri­nin biran ön­ce­si öde­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fın eko­no­mik sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Eğer des­tek­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ri­lir­se pi­ya­sa­lar can­la­nır, az da olsa es­na­fı­mız nefes alır, üre­ti­ci­miz güb­re­si­ni alır” dedi.
Baş­kan Av. Kaçar, yaş çay üre­ti­ci­si­ne dev­le­tin kilo bazlı öde­di­ği 13 ku­ruş­luk öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı talep etti.
Çay üre­ti­ci­si­nin artan gübre fi­yat­la­rı ne­de­niy­le çay tar­la­sı­na gübre ve­re­me­di­ği­ni kay­de­den Kaçar, “Gübre dö­ne­min­de Des­tek­le­me prim­le­ri ve­ri­lir­se üre­ti­ci çay tar­la­sı­na rahat güb­re­si­ni verir” dedi.
Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, çay üre­ti­ci­si­nin yıl­lar­dır hor gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, “6 yıl­dır des­tek­le­me prim­le­ri­ne zam ya­pıl­ma­dı.
6 yıl içe­ri­sin­de gübre fi­ya­tı 6-7 ye kat­lan­dı ama des­tek­le­me­ye zam ve­ril­me­di. Yine bu yıl des­te­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ril­mi­yor. Gübre za­ma­nı olan bu ay içe­ri­sin­de des­tek­le­me primi öden­me­li­dir” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR