ARDEŞEN BELEDİYESİ KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİ DİKİYOR

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si, Şehir mer­ke­zi, park ve yeşil alan­lar­da­ki ku­ru­yan ve hasta ağaç­la­rın ye­ri­ne yeni ve mev­si­me uygun daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için Be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi.

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Park Bahçe ve Sera Bi­ri­mi İlçe ge­ne­lin­de­ki yeşil alan­lar başta ol­mak­la bir­lik­te şehir mer­ke­zi ge­çi­şi ve şehir içi orta re­füj­ler­de has­ta­la­nan ve ku­ru­yan ağaç­la­rı sö­ke­rek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz mev­si­mi­ne uyum­lu ve daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için kol­la­rı sı­va­dı.
Hava mu­ha­le­fe­ti­nin imkan ver­di­ği süre için­de ive­di­lik­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ekip ha­va­nın uygun ve tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun daha az ol­du­ğu hafta so­nu­nu avan­taj sa­ya­rak şehir mer­ke­zi orta re­füj­de­ki yeşil alan­da 300 adet mavi ladin cinsi ağaç fi­da­nı­nı dik­me­ye baş­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı