Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;
Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon ola­rak kul­la­nı­lıp, algı ope­ras­yo­nuy­la med­ya­nın da te­tik­le­me­siy­le, beşli çete de­di­ği­miz (TİSK, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ ADD, ÇYDD vb.), Tür­ki­ye’nin ba­ron­la­rı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, Cun­ta­cı Ka­ra­da­yı ve Çevik bir ön­der­li­ğin­de­ki dar­be­ci Vatan ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı!
Oysa, RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti, kur­du­ğu havuz sis­te­miy­le Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez denk bütçe ya­pı­lıp, fa­iz­ci hor­tum­cu­la­rın bo­ru­la­rı ke­sil­di, ha­vu­za bi­ri­ken pa­ray­la İşçi, memur, Çift­çi, yüzde yüz zam ala­rak bol­luk ve be­re­ke­te ka­vuş­muş­tu!
İşçi ve memur ta­ri­hi­nin en yük­sek zam­mı­nı alır­ken, bağlı ol­duk­la­rı sen­di­ka­lar neden hü­kü­me­te kar­şıy­dı­lar ina­nı­lır gibi değil !
Bin yıl sü­recek de­ni­len 28 Şubat Dar­be­si sü­re­sin­ce, bin­ler­ce inanç­lı insan zülüm gördü, öğ­ren­ci­ler okul­la­rın­dan atıl­dı, bir çoğu tar­tak­lan­dı, imam hatip okul­la­rın ka­pı­la­rı­na kilit vu­rul­du!!
Bun­la­ra des­tek veren si­ya­si ak­tör­le­ri biz unut­ma­dık, mil­let­te unut­ma­dı ki, ilk se­çim­de ta­ri­hin çöp­lü­ğün­de yer­le­ri­ni al­dı­lar !!..
14 Tem­muz 1995’te Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Sivas Hem­şi­re­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ya­şa­nan skan­da­lı Türk halkı ek­ran­lar­dan gördü, Ek­ran­lar­da asla bu­ra­da yemin ede­mez­sin diyen dö­ne­min sem­bol isim­le­rin­den cun­ta­cı Prof. Ser­vet Özgür, acaba vic­da­nıy­la he­sap­laş­tı mı ?
Ceza evine düşen ve baş ör­tü­sün­den do­la­yı bin­ler­ce hanım kar­de­şi­miz okul­lar­dan ka­mu­dan mes­lek­ten atıl­dı!!
On­la­rın hak­la­rı geri ve­ri­lip iade edil­di mi?
Türk si­lah­lı kü­vet­le­ri­nin her ka­de­me­sin­de çok ba­şa­rı­lı as­ker­ler ko­mu­tan­lar, sırf inanç­la­rın­dan do­la­yı, eş­le­ri­nin baş­la­rı ka­pa­lı­dır diye, YAŞ ka­ra­ran­la­rıy­la sözde ir­ti­cai fa­ali­yet­ler se­be­biy­le or­du­dan atı­lıp, hak­la­rı gi­yi­lip vic­dan­la­rı ya­ra­lan­dı, âmâ on­la­rın yer­le­rin kâ­inat pa­pa­zı­na iman eden, be­yin­le­ri­ni 1 do­la­ra satan,15 tem­muz dar­be­si­ni yap­ma­ya kal­kan vatan haini fetö’cüler yer­leş­ti­ril­di!
Çünkü 28 Şubat dar­be­si­ne en büyük des­te­ği CİA ajanı fe­ten­ya­hu’nunun ver­di­ği­ni unut­ma­dık !
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin en nazik Baş­ba­kan­la­rın­dan, ağır sa­na­yi ham­le­si­ni baş­la­tan, Kıb­rıs’ın ger­çek fa­ti­hi, 4 Par­ti­si, hiç bir olaya taş­kın­lı­ğa, bö­lü­cü fa­ali­yet­le­re bu­laş­ma­dı­ğı halde, dar­be­ci Ke­ma­list­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lıp, mağ­dur edil­me­si­ne rağ­men kim­se­ye küs­me­di,o daima mil­le­ti­nin ya­nın­day­dı.
28 Şubat dö­ne­min­de Er­zu­rum Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı dar­be­ci Tuğ­ge­ne­ral Osman Özbek denen şe­ref­siz, Baş­ba­kan Nec­met­tin Er­ba­kan’ı hac zi­ya­re­ti se­be­biy­le hedef almış ve ha­ka­ret­ler yağ­dı­rır­ken, acaba bunun he­sa­bı ona so­rul­du mu ?
28 Şubat 1000 yıl sü­recek diyen, Dar­be­nin 2 nu­ma­ra­lı ismi ,Çevik bir başta olmak üzere, dar­be­ye te­şeb­büs­ten mü­eb­bet­le yar­gı­la­nan, 76 tu­tuk­lu sa­nık­la baş­la­nan da­va­da 19 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Emek­li Or­ge­ne­ral Çevik Bir, Emek­li Or­ge­ne­ral Çetin Doğan, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Erol Öz­kas­nak, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Kenan Deniz ve Tuğ­ge­ne­ral İdris Ko­ralp tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere ser­best bı­ra­kıl­dı !..
Böy­le­ce 28 Şubat da­va­sın­da ceza evin­de kısa süre ka­lan­lar, skan­dal bir şe­kil­de tah­li­ye edil­di!
Dar­be­yi ya­pan­lar ak­lan­dı, ama, kum­pas­la bir çok mağ­dur hala ceza evin­de ,yada el­le­rin­den alı­nan Hak­la­rı iade edil­me­di!.
Mil­let ira­de­si­ne, mil­le­tin de­ğer­le­ri­ne ,inan­cı­na ya­pı­lan bu dış des­tek­li dar­be­ci Cun­ta­cı­lar’dan bu zulmü ya­pan­lar­dan, bu­gü­ne kadar neden ye­te­rin­ce hesap so­rul­ma­dı, bu mil­le­tin vic­da­nın­da Kara bir leke ola­rak kal­mış­tır..
Hep­si­nin ortak derdi, mil­let ira­de­si­ne pran­ga vur­mak olan başta 28 Şubat post­mo­dern dar­be­si olmak üzere,15 Tem­muz dar­be­si­ni yapan Vatan ha­in­le­ri­ni la­net­li­yo­rum.
Bu arada ,28 Şubat sü­re­ci­nin sem­bol isim­le­rin­den, ders­le­re ba­şör­tü­lü gir­di­ği ge­rek­çe­siy­le öğ­ret­men­lik­ten ihraç edi­lip, 14 yıl sonra gö­re­vi­ne dönen ve geçen ocak ayın­da vefat eden Ze­ki­ye Yağ­mur­cu kar­de­şi­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.