10. ÇAĞRANKAYA KAR YÜRÜYÜŞÜ 10 KATILIMCIYLA YAPILDI

İkiz­de­re Çağ­ran­ka­ya 10.​Kar Yü­rü­yü­şü Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ğin­ce 10 ki­şiy­le ya­pıl­dı.

İlçede kar se­ver­ler için önem­li bir ak­ti­vi­te ola­rak her yıl Şubat ayın­da ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü pro­je­si bu sene 10.​kez Pan­de­mi ted­bir­le­ri do­la­yı­sıy­la 10 ki­şi­lik sem­bo­lik bir ka­tı­lım­la yine ger­çek­leş­ti.
10 yıl önce 3 kar se­ve­rin pro­je­si ola­rak hayat bulan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü­nü Hakan Ka­ra­göz, Hasan Kuy ve Ali Rıza Coş­kun üç­lü­sü baş­lat­mış­tı. 2500 metre ra­kım­da­ki Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da 23 km lik bir gü­zer­gâh­ta araç git­ti­ği yere kadar git­tik­ten sonra yaya ola­rak devam et­ti­ler. Yü­rü­yü­şe ka­tı­lan İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ge­le­nek­sel ola­rak her yıl ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya kar yü­rü­yü­şü­nü bu yıl Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sem­bo­lik ola­rak 10 kişi ile kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yü­rü­yüş ko­nu­sun­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Hakan Ka­ra­göz’ Büyük yay­la­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şü­müz Kurt­lar yay­la­sın ’da ve­ri­len bir kısa mola ile Aşağı yay­la­ya yü­rü­yü­şe devam ettik. 4 ar­ka­da­şı­mız Kurt­lar yay­la­sın­da­ki ev­ler­de kaldı. Bun­dan do­la­yı 6 kişi ola­rak yola devam ettik. Son bir haf­ta­da yağan kar yak­la­şık 60 cm ka­lın­lı­ğın­day­dı.
9 sa­at­lik yü­rü­yüş so­nu­cun­da top­lam­da 8 km yü­rü­ye­rek Aşağı yay­la­ya var­dık. Dar bir ekip ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz et­kin­li­ğin ilk eta­bı­nı Aşağı yayla ‘da bi­tir­dik. 2.​etap dönüş yolu yak­la­şık 11.​km yine kar üstü ger­çek­leş­tir­dik’ dedi. Yaya yü­rü­yüş ya­pa­n­10 ki­şi­lik ekip geçen yıl ya­pı­lan yü­rü­yü­şü Ekrem Orhon anı­sı­na yak­la­şık 500 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la yap­mış­tı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU