Monthly Archives: Mart 2021

ARDEŞEN BELEDİYESİ KURUYAN AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİNİ DİKİYOR

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si, Şehir mer­ke­zi, park ve yeşil alan­lar­da­ki ku­ru­yan ve hasta ağaç­la­rın ye­ri­ne yeni ve mev­si­me uygun daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için Be­le­di­ye ekip­le­ri ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi.

Ar­de­şen Be­le­di­ye­si Park Bahçe ve Sera Bi­ri­mi İlçe ge­ne­lin­de­ki yeşil alan­lar başta ol­mak­la bir­lik­te şehir mer­ke­zi ge­çi­şi ve şehir içi orta re­füj­ler­de has­ta­la­nan ve ku­ru­yan ağaç­la­rı sö­ke­rek ye­ri­ne Ka­ra­de­niz mev­si­mi­ne uyum­lu ve daha da­ya­nık­lı ağaç­la­rın di­ki­mi için kol­la­rı sı­va­dı.
Hava mu­ha­le­fe­ti­nin imkan ver­di­ği süre için­de ive­di­lik­le ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren ekip ha­va­nın uygun ve tra­fik yo­ğun­lu­ğu­nun daha az ol­du­ğu hafta so­nu­nu avan­taj sa­ya­rak şehir mer­ke­zi orta re­füj­de­ki yeşil alan­da 300 adet mavi ladin cinsi ağaç fi­da­nı­nı dik­me­ye baş­la­dı.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

28 Şubat Darbesinden neden Hesap Sorulmadı?

Ta­ri­he post mo­dern darbe ola­rak geçen, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin (denk bütçe)en ba­şa­rı­lı hü­kü­met­le­rin­den biri olan, Er­ba­kan ön­der­li­ğin­de­ki RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti­ni, iki sahte şeyh;
Müs­lüm Gün­düz, Ali Kal­kan­cı ve pav­yon ka­dı­nı Fa­di­me Şahin’in piyon ola­rak kul­la­nı­lıp, algı ope­ras­yo­nuy­la med­ya­nın da te­tik­le­me­siy­le, beşli çete de­di­ği­miz (TİSK, TESK, DİSK, TÜRK-İŞ ADD, ÇYDD vb.), Tür­ki­ye’nin ba­ron­la­rı ta­ra­fın­dan des­tek­le­nen, Cun­ta­cı Ka­ra­da­yı ve Çevik bir ön­der­li­ğin­de­ki dar­be­ci Vatan ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan yı­kıl­dı!
Oysa, RE­FAH-YOL hü­kü­me­ti, kur­du­ğu havuz sis­te­miy­le Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de ilk kez denk bütçe ya­pı­lıp, fa­iz­ci hor­tum­cu­la­rın bo­ru­la­rı ke­sil­di, ha­vu­za bi­ri­ken pa­ray­la İşçi, memur, Çift­çi, yüzde yüz zam ala­rak bol­luk ve be­re­ke­te ka­vuş­muş­tu!
İşçi ve memur ta­ri­hi­nin en yük­sek zam­mı­nı alır­ken, bağlı ol­duk­la­rı sen­di­ka­lar neden hü­kü­me­te kar­şıy­dı­lar ina­nı­lır gibi değil !
Bin yıl sü­recek de­ni­len 28 Şubat Dar­be­si sü­re­sin­ce, bin­ler­ce inanç­lı insan zülüm gördü, öğ­ren­ci­ler okul­la­rın­dan atıl­dı, bir çoğu tar­tak­lan­dı, imam hatip okul­la­rın ka­pı­la­rı­na kilit vu­rul­du!!
Bun­la­ra des­tek veren si­ya­si ak­tör­le­ri biz unut­ma­dık, mil­let­te unut­ma­dı ki, ilk se­çim­de ta­ri­hin çöp­lü­ğün­de yer­le­ri­ni al­dı­lar !!..
14 Tem­muz 1995’te Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Sivas Hem­şi­re­lik Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu me­zu­ni­yet tö­re­nin­de ya­şa­nan skan­da­lı Türk halkı ek­ran­lar­dan gördü, Ek­ran­lar­da asla bu­ra­da yemin ede­mez­sin diyen dö­ne­min sem­bol isim­le­rin­den cun­ta­cı Prof. Ser­vet Özgür, acaba vic­da­nıy­la he­sap­laş­tı mı ?
Ceza evine düşen ve baş ör­tü­sün­den do­la­yı bin­ler­ce hanım kar­de­şi­miz okul­lar­dan ka­mu­dan mes­lek­ten atıl­dı!!
On­la­rın hak­la­rı geri ve­ri­lip iade edil­di mi?
Türk si­lah­lı kü­vet­le­ri­nin her ka­de­me­sin­de çok ba­şa­rı­lı as­ker­ler ko­mu­tan­lar, sırf inanç­la­rın­dan do­la­yı, eş­le­ri­nin baş­la­rı ka­pa­lı­dır diye, YAŞ ka­ra­ran­la­rıy­la sözde ir­ti­cai fa­ali­yet­ler se­be­biy­le or­du­dan atı­lıp, hak­la­rı gi­yi­lip vic­dan­la­rı ya­ra­lan­dı, âmâ on­la­rın yer­le­rin kâ­inat pa­pa­zı­na iman eden, be­yin­le­ri­ni 1 do­la­ra satan,15 tem­muz dar­be­si­ni yap­ma­ya kal­kan vatan haini fetö’cüler yer­leş­ti­ril­di!
Çünkü 28 Şubat dar­be­si­ne en büyük des­te­ği CİA ajanı fe­ten­ya­hu’nunun ver­di­ği­ni unut­ma­dık !
Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­nin en nazik Baş­ba­kan­la­rın­dan, ağır sa­na­yi ham­le­si­ni baş­la­tan, Kıb­rıs’ın ger­çek fa­ti­hi, 4 Par­ti­si, hiç bir olaya taş­kın­lı­ğa, bö­lü­cü fa­ali­yet­le­re bu­laş­ma­dı­ğı halde, dar­be­ci Ke­ma­list­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tı­lıp, mağ­dur edil­me­si­ne rağ­men kim­se­ye küs­me­di,o daima mil­le­ti­nin ya­nın­day­dı.
28 Şubat dö­ne­min­de Er­zu­rum Jan­dar­ma Bölge Ko­mu­ta­nı dar­be­ci Tuğ­ge­ne­ral Osman Özbek denen şe­ref­siz, Baş­ba­kan Nec­met­tin Er­ba­kan’ı hac zi­ya­re­ti se­be­biy­le hedef almış ve ha­ka­ret­ler yağ­dı­rır­ken, acaba bunun he­sa­bı ona so­rul­du mu ?
28 Şubat 1000 yıl sü­recek diyen, Dar­be­nin 2 nu­ma­ra­lı ismi ,Çevik bir başta olmak üzere, dar­be­ye te­şeb­büs­ten mü­eb­bet­le yar­gı­la­nan, 76 tu­tuk­lu sa­nık­la baş­la­nan da­va­da 19 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de Emek­li Or­ge­ne­ral Çevik Bir, Emek­li Or­ge­ne­ral Çetin Doğan, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Erol Öz­kas­nak, Emek­li Tüm­ge­ne­ral Kenan Deniz ve Tuğ­ge­ne­ral İdris Ko­ralp tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üzere ser­best bı­ra­kıl­dı !..
Böy­le­ce 28 Şubat da­va­sın­da ceza evin­de kısa süre ka­lan­lar, skan­dal bir şe­kil­de tah­li­ye edil­di!
Dar­be­yi ya­pan­lar ak­lan­dı, ama, kum­pas­la bir çok mağ­dur hala ceza evin­de ,yada el­le­rin­den alı­nan Hak­la­rı iade edil­me­di!.
Mil­let ira­de­si­ne, mil­le­tin de­ğer­le­ri­ne ,inan­cı­na ya­pı­lan bu dış des­tek­li dar­be­ci Cun­ta­cı­lar’dan bu zulmü ya­pan­lar­dan, bu­gü­ne kadar neden ye­te­rin­ce hesap so­rul­ma­dı, bu mil­le­tin vic­da­nın­da Kara bir leke ola­rak kal­mış­tır..
Hep­si­nin ortak derdi, mil­let ira­de­si­ne pran­ga vur­mak olan başta 28 Şubat post­mo­dern dar­be­si olmak üzere,15 Tem­muz dar­be­si­ni yapan Vatan ha­in­le­ri­ni la­net­li­yo­rum.
Bu arada ,28 Şubat sü­re­ci­nin sem­bol isim­le­rin­den, ders­le­re ba­şör­tü­lü gir­di­ği ge­rek­çe­siy­le öğ­ret­men­lik­ten ihraç edi­lip, 14 yıl sonra gö­re­vi­ne dönen ve geçen ocak ayın­da vefat eden Ze­ki­ye Yağ­mur­cu kar­de­şi­mi­ze bir kez daha Allah’tan rah­met di­li­yo­rum.

TÜRKİSTANDA ŞEHİT EREN BÜLBÜL ÇEŞMESİ

Al­man­ya’daki ha­yır­se­ver in­san­la­rı­mı­zın yar­dım­la­rıy­la Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan Böl­ge­sin­de Türk­le­rin ya­şa­dı­ğı böl­ge­de sağ­lık­lı su içil­me­si için Şehit Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı.

Af­ga­nis­tan’ın Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı Güney Tür­kis­tan Şi­bir­gan da İçme Suyu hay­rat­la­rı devam edi­yor.
Al­man­ya Ham­burg’dan ha­yır­se­ver Türk­le­rin yar­dım­la­rıy­la Maçka’da Pkk bö­lü­cü ha­in­le­ri ta­ra­fın­dan şehit edi­len Eren Bül­bül adına çeşme ya­pıl­dı. 17 Ha­zi­ran 2017 yı­lın­da Maçka’da Pkk’lı ha­in­ler ta­ra­fın­dan 15 ya­şın­da Şehit edi­len Eren Bül­bül adına ha­yır­se­ver­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan çeş­me­den bölge hal­kı­nın sağ­lık­lı su iç­me­si sağ­lan­dı. Böl­ge­de Türk nü­fu­sun ya­şa­dı­ğı sağ­lık­lı içme su­yu­nun bu­lun­ma­dı­ğı be­lir­ti­le­rek baş­la­tı­lan yar­dım kam­pan­ya­sıy­la bir­çok çeşme ya­pıl­dı­ğı da be­lir­til­di. Güney Tür­kis­tan’daki Eren Bül­bül çeş­me­si­nin ya­pı­mın­da Ham­burg­lu ha­yır­se­ver­ler­den Metin Akyol, Ayhan Kar­puz, Taner İbiş, Yaşar Mutlu, Tuğ­can Öz­de­mir, Hasan Yü­rek­li, Refik Yıl­dız, Taner Taf­lan, Tev­fik Kaya, Hasan Kaya, Bü­lent Çan­ka­ya ve İhsan Erdem yar­dım­da bu­lun­du.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

TAHSİN BAYRAMOĞLU’NDAN ”OVİT BOŞUNA YAPILDI” SÖZÜNE TEPKİ

Ri­ze-Er­zu­rum ka­ra­yo­lu­nu 12 ay ula­şı­ma açık tut­mak ve yol stan­dar­dı­nı kı­sal­ta­rak gü­ven­li du­ru­ma ge­tir­mek için 6 yılda de­li­ne­rek hiz­me­te açı­lan Ovit Tü­ne­li için Haber Türk de söy­le­nen­le­re Er­zu­rum’dan eski İl Genel Mec­lis Üyesi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu sert bir şe­kil­de tepki gös­ter­di.

Er­zu­rum­lu si­ya­set­çi Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ve parti söz­cü­sü Çay­ka­ra­lı Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu’nun dün akşam Ha­ber­türk­te­ki prog­ram­da söy­le­di­ği söz­le­re tepki gös­ter­di. Er­zu­rum’da ANAP ve AK Parti’de uzun yıl­lar si­ya­set yap­mış İspir il­çe­si­nin 25 yıl İl Genel Mec­lis Üye­li­ğin­de bu­lu­nan ve Ovit Kırık Tü­nel­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da yıl­lar­dır böl­ge­nin sesi olan Tah­sin Bay­ra­moğ­lu İyi Parti söz­cü­sü­nün te­le­viz­yon­da söy­le­di­ği söz­le­ri­ni çok an­lam­sız bul­du­ğu­nu söy­le­di. Tah­sin Bay­ra­moğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da’Ovit yıl­lar­ca ve­ri­len aman­sız mü­ca­de­le so­nu­cu Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın titiz ta­ki­bi ve emir­le­ri so­nu­cu de­lin­miş­tir. 14.300 metre uzun­lu­ğun­da­ki çift tüplü Ovit Tü­ne­li ne bo­şu­na ya­pıl­dı ne har­ca­nan para is­raf­tır, ne Tünel is­raf­tır. Ovit Tü­ne­li ya­pıl­dı Ri­ze-Er­zu­rum 12 ay açık tu­tul­du. De­va­mın­da ya­pı­mı halen devam eden Kırık ve Dallı Kavak Tü­nel­le­ri ta­mam­lan­dı­ğın­da Ka­ra­de­niz Doğu Ana­do­lu’ya en kısa ka­ra­yo­luy­laula­şı­la­cak yer ola­cak­tır.
Er­zu­rum Li­ma­na ka­vu­şa­cak
Er­zu­rum li­ma­nı­na bu yol ve tü­nel­ler sa­ye­sin­de ka­vu­şa­cak. Ovit si­ya­se­tin­de Er­zu­rum göç veren değil göç alan şehir du­ru­mu­na ge­le­cek­tir. Er­zu­rum Bü­yük­şe­hir ama sü­rek­li göç niye ve­ri­yor iş­siz­lik­ten do­la­yı. Bugün Bursa’da, An­ka­ra’da ve İstan­bul’da mil­yon­la­ra varan Er­zu­rum­lu var. Hem­şe­ri­le­ri­miz bu şe­hir­le­re bu­ra­da iş bu­la­ma­dı­ğı için gitti. Uzak­tan kaval çalan ki­şi­le­rin söy­le­mi bizi üz­müş­tür. Ovit Er­zu­rum’u göç veren değil göç alan du­ru­ma ge­ti­re­cek­tir. Ovit bizim ha­ya­li­miz­di ve çok şükür ger­çek oldu. Şimdi yo­lu­nu da ta­mam­lar­sak Er­zu­rum böl­ge­nin ti­ca­ret mer­ke­zi ola­cak­tır. Er­zu­rum dı­şın­da iş yapan işa­dam­la­rı­mız güç­le­ri­ni İşle­ri­ni ula­şı­mı uygun ol­du­ğu için önü­müz­de­ki yıl­lar­da Er­zu­rum’a böl­ge­ye ge­ti­re­cek­ler­di inan­cın­da­yım. Ovit Tü­ne­li­ni yap­tı­ran Cum­hur­baş­ka­nı­mız Er­do­ğan Kırık ve Dallı Kavak tü­nel­le­ri­ni de ta­mam­la­ya­cak­tır. Bu ko­nu­da des­te­ği­ni her zaman gör­dük ve ken­di­le­ri­ne te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

RİZE’NİN KURTULUŞU KUTLU OLSUN

2 Mart 1918 Rize’nin kur­tu­lu­şu. Rize ili­nin adı ile il­gi­li ola­rak de­ği­şik gö­rüş­ler ileri sü­rül­müş­tür; Yu­nan­ca pi­rinç an­la­mı­na gelen Rhi­sos, Rumca ‘da “RIZA” ola­rak dağ eteği an­la­mın­da kul­la­nıl­mış­tır. Os­man­lı­ca ‘da ise “RİZE” ufak kı­rın­tı, dö­kün­tü an­la­mın­da­dır. Ay­rı­ca Er­zin­can’ın Sa­ka­lar dö­ne­min­de­ki “Eriza” olan adı­nın ba­şın­da­ki “e” se­si­nin düş­me­si ile adaş ola­rak Rize için de kul­la­nıl­dı­ğı ifade edil­mek­te­dir.
Rize ili ve çev­re­si­nin bi­li­nen ilk hakim aha­li­si, bi­tiş­ken dilli ve Asya kö­ken­li ka­vim­ler­dir. Bun­lar Rize ve çev­re­sin­de tarım ve hay­van­cı­lık­la ge­çi­nen yer­le­şik top­lu­luk­la­rı­dır. Bu top­lu­luk­lar­dan “KUL­KU-KULK­HA”ların adına, Er­zu­rum yö­re­si­ni kendi ül­ke­si­nin top­rak­la­rı­na katan URAR­TU kralı II. SAR­DUR (M.Ö. 765-735) ‘un Çıl­dır gö­lü­nün gü­ne­yin­de Taş­köp­rü kö­yü­nün üs­tün­de­ki ka­ya­lık­la­ra kaz­dır­dı­ğı çivi ya­zı­lı ki­ta­be­de rast­lan­mış­tır.
M.Ö. 2000’lerde Kaf­kas dağ­la­rı ile Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yin­de ya­şa­yan Kim­mer­ler’in Ül­ke­si, M.Ö. 720 yıl­la­rın­da Sa­ka­lar ta­ra­fın­dan işgal edil­di. Kim­mer­ler’in Azak de­ni­zi ile Kaf­kas­lar ara­sın­da ya­şa­yan kolu, Sa­ka­lar’ın bas­kı­sı ile M.Ö. 714 yıl­la­rın­da yurt­la­rı­nı bı­ra­ka­rak Aras ve Çoruh nehri boy­la­rın­ca ya­yıl­dı­lar. Kim­mer­ler’in bu ilk göç­le­ri, en eski des­ta­ni Gür­cis­tan ta­ri­hi olan “Kart­lis-Çk­hov­re­be”da kart­li (Gür­cis­tan) ve kom­şu­la­rı­nı esa­re­te al­dık­la­rı ilk se­fe­ri diye anıl­mak­ta­dır. Daha son­ra­la­rı Kı­zı­lır­mak ve Adana Böl­ge­si­ne kadar hakim olan Kim­mer­ler’den, Trab­zon-Bay­burt ara­sın­da­ki Kemer dağı, Rize Ça­ye­li İlçesi çı­kı­şın­da­ki Kemer köyü, Kı­zı­lır­mak bo­yun­da­ki Ge­me­rek ile Kars’ın do­ğu­sun­da yer alan Ümrü gibi coğ­raf­ya ad­la­rı gü­nü­mü­ze kadar gel­miş­tir.
Aşağı Tuna ve Kar­pat­la­ra kadar Doğu Av­ru­pa’ya hakim olan Sa­ka­lar M.Ö. 680 yı­lın­da ken­di­le­ri­ne itaat et­me­yen son Kim­mer­ler’i de ye­ne­rek Azer­bay­can ve Gür­cis­tan’a ya­yıl­dı­lar. Saka Kralı MA­DO­VA’nın M.Ö. 626’da Med­ler’ce hile ile öl­dü­rül­me­si üze­ri­ne He­re­dot’un an­dı­ğı “Asya’da 28 yıl süren Sa­ka­la­rın hâ­ki­mi­yet­le­ri” sona erdi.

Saka göç­le­ri sı­ra­sın­da, Aşağı Çoruh ve Ri­ze-Ba­tum ara­sı­na “Kalaç” adlı bir Türk boyu yer­leş­miş­tir. Bu boyun yer­leş­ti­ği böl­ge­ye, M.S. 150 yıl­la­rın­da ya­zı­lan PTO­LE­ME­US’un coğ­raf­ya­sın­da Ka­lar­zen, Gürcü kay­nak­lar­da ise Klarc-et (=Klarç yurdu) den­mek­te­dir. Ba­tom-Ri­ze ara­sın­da gü­ney­den Ka­ra­de­niz’e esen sıcak rüz­gar­lar hala “Kalaş yeli” ola­rak anıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca Rize yö­re­sin­de­ki Türk­men/Oğuz top­lu­lu­ğu için­de yer alan Askur Bo­yu­nun Rize’nin do­ğu­sun­da­ki As­ko­roz çayı diye bi­li­nen çaya adını ver­miş ol­ma­sı ge­rek­tir. Yine Sa­ka­la­rın Ho­ro­san ko­lu­nun gelen Ar­şak­lar ve Bal­kar­lar Bay­burt çev­re­si Çoruh va­di­si bo­yun­ca yer­leş­miş­ler­dir. Bu yüz­den Bay­burt ve İspir’in ku­ze­yin­de­ki sıra dağ­la­ra gü­nü­mü­ze kadar ve hece kay­ma­sıy­la “Bal­kal” ve bu­ra­dan gü­ne­ye doğru esen yağ­mur ge­ti­ren rüz­gâ­ra da “Bal­kal yeli” de­ni­le gel­mek­te­dir. Rize’de Hem­şin­li­le­rin en güzel yay­la­la­rı Bay­kal dağ­la­rın­da­dır.
M.Ö. 5. Yüz­yıl­da Ka­ra­de­niz’in ku­ze­yi­ni gezen He­ro­dot sa­ka­la­rın “Ala­zon” (+Alaz­lar) bo­yun­dan söz eder. M.S. 23-79 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­yan Ro­ma­lı PİLİNUS aynı yö­re­de “Laz’lar” (Laz’oi) adlı bir kavim ya­şa­dı­ğı­nı bil­di­rir. 131 yı­lın­da Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­nı gemi ile do­la­şan Ro­ma­lı ARRİANOS, Ka­ra­de­niz’in do­ğu­sun­da hakim olan Laz­lar­dan bah­se­der. Rize, M.S. 10-395 yıl­la­rı ara­sın­da Roma, 395 yı­lın­dan iti­ba­ren de Bi­zans ha­ki­mi­ye­ti al­tın­da yer al­mış­tır.
Sa­ka­la­rın Kars, Iğdır ke­si­mi­ne yakın Gök­çe­göl ile Ala­gez dağı ara­sın­da ya­şa­yan bir boyu olan Ama­du­nu­ler 626 yı­lın­da İran­lı­la­rın bas­kı­sın­dan kur­tul­mak için Boy Bey­le­ri Hamam’ın ön­cü­lü­ğün­de Çoruh ır­ma­ğı­nı aşıp Rize’nin Dam­pur adlı ıssız ye­ri­ni şen­len­di­re­rek ve bu yö­re­ye HA­MAM-A ŞEN (Ha­ma­mın şen­li­ği) adını ve­re­rek yer­le­şip yurt tut­tu­lar. Bu yö­re­ye bu gün Hem­şin den­mek­te­dir. 646 yı­lın­da yöre Arap­lar ta­ra­fın­dan ver­gi­ye bağ­lan­mış olup 737 yı­lın­da da kısa bir süre Arap­lar’ın eline geç­miş­tir.
XI. Yüz­yıl­dan iti­ba­ren Rize’ye Türk­men­le­rin akın­la­rı yo­ğun­la­şır. 1071 Ma­laz­girt za­fe­ri ile bir­lik­te Bi­zans’tan feth edi­len böl­ge­ler­de Türk emir­lik­le­ri ku­ru­lur­ken, Er­zu­rum-Sal­tuk­lu­la­rı da Çoruh nehri boy­la­rı ile bir­lik­te Rize böl­ge­si­ni hu­dut­la­rı içine al­dı­lar. Al­pas­la­noğ­lu Sul­tan Me­lik­şa­hın emir­le­rin­den Ebu Yakup ile Emir İsa Böri adın­da­ki Ko­mu­tan­lar 24 Ha­zi­ran 1080 Po­sof-Kol za­fe­ri ile Ap­kaz-Gür­cis­tan kral­lı­ğı­nı ye­ne­rek Gi­re­sun’un ba­tı­sı­na kadar olan Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de Bi­zans’ın Ha­ki­mi­ye­ti­ne son ver­di­ler. Böy­le­lik­le Büyük Sel­çuk­lu­la­rın yük­sel­me dev­rin­de tüm Ana­do­lu ile bir­lik­te Rize de Sel­çuk­lu­la­rın ha­ki­mi­ye­ti­ne gir­miş­tir.
Bu ge­liş­me­ler­den sonra 100 bin nü­fus­lu Çepni’ler ile Kür­tün­ler Doğu Ka­ra­de­niz kı­yı­la­rı­na ve Rize’nin İkiz­de­re ke­si­mi­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. 1098 yı­lın­da Da­nış­men­li­le­rin yö­re­ye kısa bir dönem hâ­ki­mi­yet­le­ri söz ko­nu­su­dur. Ancak Haçlı se­fer­le­ri yü­zün­den can­la­nan Bi­zans­lar, 1098’de Trab­zon ve Rize ke­si­mi­ni Emi­rüs­se­va­hil Sü­lü­bey’den al­dı­lar. Çoruh va­di­sin­de yer­leş­miş olan Kıp­çak bo­yun­dan Ku­ba­sar aile­si ve ta­raf­tar­la­rı 1195 ta­ri­hin­de do­ğu­dan ye­ni-Kıp­çak­la­rın ge­li­şin­den ra­hat­sız ola­rak Bi­zans ida­re­sin­de­ki Rize ve Trab­zon böl­ge­si­ne gelip yer­leş­miş­ler­dir. İkiz­de­re ve Sür­me­ne’deki 60 aile­den çok Kum­ba­sar oy­ma­ğı, bun­la­rın to­run­la­rı­dır. IV. Haçlı se­fe­rin­de Frenk­le­rin İstan­bul’u iş­ga­li üze­ri­ne bas­kı­dan kaçan KOM­MEN­LER soyu, 1204 yı­lın­da Rize’yi de içine alan TRAB­ZON PON­TOS RUM im­pa­ra­tor­lu­ğu­nu kur­muş­lar­dır.
Trab­zon Rum­la­rı, 1456 yı­lın­dan iti­ba­ren Os­man­lı dev­le­ti­ne vergi ver­me­ye baş­la­mış, 1461 yı­lın­da Trab­zon’u feth eden Fatih Sul­tan Meh­met 1470 yı­lın­da Ali Paşa is­min­de­ki Ko­mu­tan ta­ra­fın­dan Rize ve çev­re­si Türk ege­men­li­ği al­tı­na alın­mış­tır. Böy­le­ce Ana­do­lu Türk bir­li­ği­ne ka­tı­lan Rize böl­ge­si­ne, 1461 yılı ve son­ra­sın­da Çoruh, Amas­ya, Sam­sun ve Tokat’tan; 1466 yı­lın­da yı­kı­lan Ka­ra­ma­noğ­lu Bey­li­ği bir daha can­lan­ma­sın diye Konya yö­re­sin­den; 1501 yı­lın­da Şil Şah İsmail’in yık­tı­ğı Sünni Ak­ko­yun­lu­lar­dan Teb­riz ve öteki böl­ge­ler­den ka­çan­lar­dan; 1515 yı­lın­da Dul­ka­dır­li bey­li­ği kal­dı­rı­lın­ca Ma­ra-El­bis­tan Türk­men­le­ri Trab­zon ve Rize yö­re­si­ne yer­leş­ti­ril­di­ler. Yavuz Selim dev­rin­de Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki dir­lik­ler­den ba­zı­la­rı ünlü Oğuz boyu Çep­ni­ler’in elin­de idi. Fakat Çep­ni­le­rin Trab­zon’un do­ğu­sun­da­ki yer­le­re ve bil­has­sa Rize böl­ge­sin­de yer­leş­me­le­ri son­ra­ki yüz­yıl­lar­da ol­muş­tur. Ger­çek­ten Çep­ni­ler ka­ra­da ve de­niz­de yi­ğit­çe mü­ca­de­le ve­re­rek ora­lar­da ka­la­ba­lık top­lu­luk­lar ha­lin­de yurt tut­muş­lar­dır. Bil­has­sa Rize şehri ve böl­ge­sin­de Çep­ni­ler yoğun bir şe­kil­de yer­leş­miş­ler­dir. Şimdi Rize şehri ve böl­ge­sin­de sa­de­ce Türk­çe ko­nu­şul­ma­sı­nın se­be­bi bu yoğun Çepni yer­leş­me­si­dir. Za­ma­nı­mız­da Rize böl­ge­sin­de­ki köy­ler­de Çepni adlı aile­le­re rast­lan­dı­ğı gibi, Çepni bu yö­re­de “yiğit” , “gözü pek”, “cesur ve çetin”, adam ma­na­sı­na ge­li­yor.
Yavuz Sul­tan Selim’in san­cak bey­li­ği sı­ra­sın­da An­ne­si Gül­ba­har Hatun Sul­tan Rize’ye ge­le­rek kendi adı ile anı­lan camii yap­tır­mış­tır. 19. Yüz­yı­lın baş­la­rın­dan iti­ba­ren Rize’de Tuz­cu­oğul­la­rı­nın is­ya­nı de­ği­şik ta­rih­ler­de bir­kaç kez tek­rar­lan­mış­tır. 1834 yı­lın­da bu is­yan­la­ra son ve­ri­le­rek Tuz­cu­oğul­la­rı Ru­me­li de iskan edil­miş­ler­dir. Rize, 1867 Vi­la­yet Ni­zam­na­me­si­ne göre Trab­zon Vi­la­ye­ti­nin mer­kez san­ca­ğı­nın 6 ka­za­sın­dan biri du­ru­mun­da­dır. 1877 yı­lın­da mer­kez san­ca­ğa bağlı na­hi­ye ol­muş­tur. 1877-1878 Os­man­lı Rus sa­va­şı­nın ar­dın­dan La­zis­tan san­ca­ğı ku­ru­lun­ca Rize hem kaza, hem de bu san­ca­ğın mer­ke­zi oldu. Bi­rin­ci Cihan sa­va­şın­da 9 Mart 1916 ta­ri­hin­de Rize, Rus­la­rın iş­ga­li­ne uğ­ra­mış, 2 Mart 1918 de ba­ğım­sız­lı­ğı­na ka­vuş­muş­tur.

GİRİŞİMSEL KARDİYOLOG PROF. DR. ALİ METİN ESEN:“KALP HASTALARI KORKMADAN COVID-19 AŞISI OLSUNLAR”

Son gün­ler­de sos­yal med­ya­da yer alan kalp has­ta­la­rı­nın Co­vid-19 aşısı ol­ma­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne dair yan­lış bil­gi­ler, has­ta­la­rın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye so­ku­yor. Oysa Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de kalp has­ta­la­rı­nı Co­vid-19 aşısı ol­ma­ya ça­ğı­rı­yor. Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, Co­vid-19 aşı­sı­nın kro­nik kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi veya kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri geç­mi­şi olan ki­şi­ler için gü­ven­li­ği ol­du­ğu­nu be­lir­tir­ken, aşıy­la il­gi­li merak edi­len so­ru­la­rı da ce­vap­lan­dı­rı­yor.

CO­VID-19 aşı­la­ma ça­lış­ma­la­rı devam eder­ken, bir yan­dan da sos­yal med­ya­da­ki bilgi kir­li­li­ği, kalp has­ta­la­rı­nın aşı ol­ma­sı­nı en­gel­li­yor. Özel­lik­le kan in­cel­ti­ci ya da su­lan­dı­rı­cı ilaç kul­la­nan­la­rın 10 gün sonra aşı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği gibi yan­lış bil­gi­ler, CO­VID-19’a karşı daha fazla risk ta­şı­yan kalp has­ta­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı teh­li­ke­ye atı­yor. Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği de 15 Ocak 2021’de, kalp has­ta­la­rı­na ve kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri­ne sahip bi­rey­le­re yö­ne­lik ola­rak bir bil­di­ri ya­yın­la­dı. Buna göre der­nek, kro­nik kalp ra­hat­sız­lı­ğı olan ki­şi­le­ri, ken­di­le­ri­ni, aile­le­ri­ni ve top­lum­la­rı­nı sağ­lık­lı ve gü­ven­de tut­ma­la­rı için aşı ol­ma­ya ça­ğır­dı. “Ame­ri­kan Kalp Der­ne­ği, kro­nik kalp has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­ri, mev­cut olan her­han­gi bir onay­lı CO­VID-19 aşısı ile aşı ol­ma­ya şid­det­le teş­vik etti. Özel­lik­le kar­di­yo­vas­kü­ler risk fak­tör­le­ri, kalp has­ta­lı­ğı, kalp krizi ve felç ge­çi­ren ki­şi­le­rin müm­kün olan en kısa sü­re­de aşı­lan­ma­la­rı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.” ifa­de­le­rin­de bu­lu­nan Gi­ri­şim­sel Kar­di­yo­log Prof. Dr. Ali Metin Esen, kalp has­ta­la­rı­nın aşıy­la il­gi­li en çok merak et­ti­ği so­ru­la­rı şu şe­kil­de ce­vap­lı­yor:


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı ki­şi­yi CO­VID-19’a karşı daha sa­vun­ma­sız hale ge­ti­ri­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­le­rin, CO­VID-19’a neden olan SARS-Co­V2 vi­rü­sü ta­ra­fın­dan en­fek­te edil­me riski daha yük­sek de­ğil­dir.

CO­VID-19 kalp has­ta­lı­ğı olan­lar­da daha ağır mı sey­re­di­yor? Semp­tom­lar ve hatta ölüm riski daha yük­sek olu­yor mu?
Ne yazık ki, kalp has­ta­lı­ğı­nın ve hi­per­tan­si­yo­nun COVİD-19’a bağlı yoğun bakım yatış sık­lı­ğı­nı ve ölüm oran­la­rı­nı ar­tır­dı­ğı bi­lin­mek­te­dir.


Kalp ra­hat­sız­lı­ğı veya kar­di­yo­vas­kü­ler has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aşı­nın yan et­ki­le­ri fark­lı mıdır?
Covid aşı­la­rı­nın en yay­gın yan et­ki­le­ri, en­jek­si­yon ye­rin­de ağrı ve mo­rar­ma gibi böl­ge­sel yan et­ki­ler­dir. Ay­rı­ca düşük de­re­ce­li ateş­te gö­rü­le­bil­mek­te­dir. Bir kalp has­ta­sı ola­rak gö­rü­len be­lir­ti­ler ol­ma­yan­lar­dan fark­lı de­ğil­dir.

Kalp has­ta­sı olmak aler­jik re­ak­si­yon ris­ki­ni ar­tı­rı­yor mu?
Kalp has­ta­lı­ğı olan ki­şi­ler­de aler­jik re­ak­si­yon riski art­maz. Aler­jik re­ak­si­yon­lar sa­de­ce nadir du­rum­lar­da bil­di­ril­miş­tir.
Kan in­cel­ti­ci kul­la­nan ki­şi­ler aşı ola­bi­lir mi?
Kan in­cel­ti­ci ne­de­niy­le en­jek­si­yon ya­pı­lan kolda daha büyük bir çürük olu­şa­bi­lir. Ancak bu du­ru­mu ön­le­mek için kan su­lan­dı­rı­cı kul­la­nan­la­rın aşı ya­pı­lan yer­le­ri­ne 1-2 da­ki­ka fazla baskı uy­gu­la­ma­la­rı bu tip mo­rar­ma ve kı­zar­ma­la­rı ön­le­mek için ye­ter­li ola­cak­tır. Bu durum ke­sin­lik­le ciddi bir cilt altı ka­na­ma se­be­bi ol­ma­mak­ta­dır.


Kan in­cel­ti­ci kul­lan­mak aşı­nın et­kin­li­ği­ni azal­tı­yor mu?
Böyle bir durum söz ko­nu­su de­ğil­dir. Kan su­lan­dı­rı­cı­lar aşı­nın et­kin­li­ği­ni azalt­maz.


CO­VID-19 aşısı kul­la­nı­lan kalp ve tan­si­yon ilaç­la­rı ile et­ki­le­şi­me gi­ri­yor mu?
Aşı, her­han­gi bir kalp, tan­si­yon ilacı ve kan su­lan­dı­rı­cıy­la et­ki­le­şi­me gir­me­mek­te­dir.
Aşı olan kalp has­ta­la­rı­nın dik­kat et­me­le­ri ge­re­ken şey­ler ne­ler­dir? Aşıyı ol­duk­tan sonra kalp has­ta­lı­ğı olan has­ta­lar için özel bir öneri yok­tur. Aşı yap­tır­dık­tan sonra da maske kul­la­nı­mı­nı bı­rak­ma­mak, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na dik­kat etmek ge­re­ki­yor.


Ha­ber-Fo­to: Nes­rin ÖZCAN

Erdoğan, ’20 Bin Öğretmen Atayacağız’ Diyor! Sayıştay Raporu’nda 138 Bin Öğretmen Açığı Olduğunu İfade Ediyor…

CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın “20 bin öğ­ret­men ata­ya­ca­ğız” açık­la­ma­sı­na Sa­yış­tay Ra­po­ru ile yanıt verdi. ‘’138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil”. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­yı bek­le­dik­le­rin.,” Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.

“6 Mil­yo­na Yakın Öğ­ren­ci Etkin Eği­ti­me Eri­şe­mi­yor”
CHP Rize İl Eği­tim sek­re­te­ri Nazım Ra­kı­cı, “Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk’un 2 mil­yon 658 bin 40 öğ­ren­ci­nin EBA’ ya gi­re­me­di­ği­ni açık­la­dı.
“Uzak­tan eği­ti­me eriş­me­dik­le­ri­ni de gör­müş olduk.
As­lın­da etkin ola­rak uzak­tan eği­ti­me eri­şe­bi­li­yor­lar mı’ diye he­sap­la­dı­ğı­mız­da 6 mil­yo­na yakın öğ­ren­ci­nin etkin ola­rak eriş­me­di­ği­ni gö­rü­yo­ruz” dedi.
“İti­bar­dan Ta­sar­ruf Olmaz’, Peki Ta­sar­ruf Eği­tim­den, Genç­le­ri­miz­den Mi Ola­cak”
Ra­kı­cı, “Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı­nın baş­lan­gı­cın­dan bu­gü­ne kadar 11 ayın geç­ti­ği­ni ve hala bu kadar öğ­ren­ci­nin eği­ti­me eriş­me­di­ği­ni gör­mek­te­yiz.
“Bunu ger­çek­ten an­la­mak müm­kün değil.
‘İti­bar­dan ta­sar­ruf olmaz’ an­la­yı­şı­na şöyle bir tek­rar bak­tı­ğı­mız zaman, ‘Peki ta­sar­ruf, eği­tim­den, ço­cuk­la­rı­mız­dan, genç­le­ri­miz­den mi ola­cak?”
Sü­rek­li Milli Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na ta­sar­ruf et­ti­ril­mek­te­dir. Bu ta­sar­ruf bir ta­raf­tan da öğ­ren­ci­le­re, öğ­ret­men­le­re, okul­la­ra yap­tı­rıl­mak­ta­dır.
Eği­tim bu kadar önem­siz mi? Halen ata­na­ma­yan öğ­ret­men­le­rin atan­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz. Ata­ma­sı ya­pıl­ma­yan bu kadar sa­yı­da öğ­ret­men var­ken, Sa­yış­tay Ra­po­ru’nda 138 bin öğ­ret­men açığı ifade edi­lir­ken ve 107 bin öğ­ret­me­nin ih­ti­ya­cı had saf­ha­da be­lir­len­miş­ken, öğ­ret­men ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­mı­yor ol­ma­sı ger­çek­ten ina­nı­lır gibi değil” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

OVİT TÜNELİNİ DİLİNE DOLAYAN VEKİL-104

Ovit yolu ve tü­ne­li hak­kın­da yüz­ler­ce yazı bin­ler­ce haber yap­tım yö­re­nin in­sa­nı­yım, ko­nu­ya va­kı­fım.
Rize için değil Doğu Ka­ra­de­niz’i Doğu Ana­do­lu’ya bağ­la­yan en kısa en gü­ven­lik­li yol ol­du­ğu için Ovit Da­ğı­nın Tü­ne­li çok önem­li­dir.
Çat­lak ses­ler çık­tı­ğın­da ço­ğun­luk­la sır­tı­mı dö­ne­rim, ku­lak­la­rı­mı tı­ka­rım duy­mam.
Geçen gün Haber Türk TV de ya­pı­lan bir prog­ram­da İYİ Parti İstan­bul Mil­let­ve­ki­li ko­nu­nun prog­ram­la il­gi­si ol­ma­ma­sı­na rağ­men esip gür­le­miş. İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ağı­ra­li­oğ­lu hiçte so­ya­dı­na ya­kı­şır ağır­lık­ta ol­ma­yıp ‘’Ya­tı­rım güzel ama 50 yılda ken­di­ni kur­ta­ra­cak’’ der­ken açık­ça ol­ma­say­dı iyi olur­du de­me­ye ge­tir­me­si hoş ol­ma­dı.
Konu Ovit olun­ca söy­le­yen­le­rin ön­ce­lik­le kim­li­ği­ne ba­kı­yo­rum. Yıl­lar­dır yaz­dı­ğım için kimin ne mal ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Çünkü is­te­me­yen­ler ge­rek­siz ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler ge­nel­lik­le aynı ce­nah­tan yani de­re­nin öte ta­ra­fın­dan.
İYİ Par­ti­li Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu Mil­let­ve­ki­li dos­tu­muz Ovit 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce keşke biraz bil­gi­len­sey­di.
Yolu ol­ma­yan Tü­nel­den bah­se­di­yo­rum.
Ovit Da­ğın­da kar kış mev­si­min­de neler ya­şan­dı­ğı­nı o bol ke­se­den atan Mil­le­tin ve­ki­li el­bet­te bil­mez, bil­sey­di öyle ko­nuş­maz­dı.
O dağ, Ri­ze-Er­zu­rum ara­sı­nı Ka­sım-Ni­san ara­sın­da ka­pa­tır­dı. Yılda 5-6 ay kar do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı olan iki ilin ula­şı­mı­nı sağ­la­yan dev­let ka­ra­yo­lu Tür­ki­ye’de var mı?
Sn. Vekil keşke 50 yılda ken­di­ni kur­ta­rır de­me­den önce Tü­ne­lin niye is­te­ni­len yo­ğun­luk­ta ça­lış­ma­dı­ğı­nı her ma­sa­ya bir hem­şe­ri­si­nin otur­du­ğu, le­ba­lep Trab­zon­lu­la­rın dol­dur­duk­la­rı Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den öğ­ren­sey­di.
Söy­le­ye­yim Yavuz Ve­ki­lim, Dün­ya­da 3.Tür­ki­ye­de şu anda ilk ve tek olan Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­lar ya­pıl­ma­dı. Bil­gi­niz var mı?
Yolu ol­ma­yan tü­nel­den araç geçer mi?
O ma­kam­lar­da otu­ran hem­şe­ri­le­rin Ovit tü­ne­li yo­lu­nun ya­pıl­ma­ma­sı için 2021 Ka­ra­yol­la­rı ya­tı­rım prog­ra­mın­da 1.000 tl (bin lira) öde­nek ayır­dı­lar. Keşke bin li­ra­lık öde­nek­le bu yol ya­pı­lır. Ya­pıl­dı­ğın­da siz­le­rin de geç­me­si­ni is­te­rim.
Sn. Ve­ki­lim Yavuz Ağı­ra­li­oğ­lu, keşke 50 yıl­lık ken­di­ni kur­tar­ma­yı di­li­ne do­la­ya­ca­ğı­na hem­şe­ri­le­ri­nin tıka basa dol­du­rul­du­ğu başta Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı olmak üzere Ka­ra­yol­la­rı Genel Mü­dür­lü­ğün­den Ovit Tü­ne­li­ne çıkan yol­la­rı­nın niye ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı da sorup öğ­ren­dik­ten sonra ek­ran­lar­dan ses­len­dir­sey­di­niz.
Bun­dan ön­ce­ki 103 nolu ya­zı­mı 29 Nisan 2020 ta­ri­hin­de yaz­mı­şım. Bu yaz­dı­ğım 104 nu­ma­ra­lı ya­zı­mı bir ve­ki­lin açık­la­ma­sı üze­ri­ne ya­za­ca­ğım ak­lı­ma gel­mez­di.
Da­ha­sı Er­zu­rum ce­na­hın­dan de­ğer­li Tah­sin Bay­ra­moğ­lu Ovit Tü­ne­li­ni bu açık­la­ma­dan sonra yak­mış du­rum­da. Ovit ateşi Er­zu­rum’u aşa­rak An­ka­ra’ya kadar gider mi bi­le­mem ama İYİ Parti ce­na­hı­nın Çay­ka­ra­lı Ve­ki­li için hiçte olum­lu rüz­gâ­rı ol­ma­ya­ca­ğı­na emi­nim.

RİZELİ HAYIRSEVER TAHSİN USTA VEFAT ETTİ

Rek­la­mı sev­me­yen, yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ba­sın­la hiç pay­laş­ma­yan Rize Be­le­di­ye eski Baş­kan­la­rın­dan Memiş Ali Usta’nın kar­de­şi Tah­sin Usta vefat etti.

Tah­sin Usta’nın çok ha­yır­se­ver ve yar­dım­se­ver bir işa­da­mı ol­du­ğu be­lir­til­di. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı ses­len­dir­me­yen Rize’nin gizli ha­yır­se­ve­ri Tah­sin Usta, fakir öğ­ren­ci­le­re, has­ta­la­ra, en­gel­li­le­re, ça­re­siz­le­re yet­ki­li­le­rin ver­di­ği lis­te­le­re göre giz­li­ce yar­dım ya­par­dı. Yap­tı­ğı yar­dım­la­rı afişe et­me­den ger­çek muh­taç kim­se­le­re ulaş­ma­sı­na ça­lı­şır­dı. Rize dı­şın­da üni­ver­si­te­ler­de oku­yan Ri­ze­li bir­çok öğ­ren­ci­ye burs ver­miş­tir. Bir zaman TBMM ta­ra­fın­dan onur ödül ve­ril­me­si için Rize Va­li­li­ği ta­ra­fın­dan tek­lif­te bu­lu­nul­muş­tu. Gös­te­ri­şi sev­me­yen yap­tı­ğı yar­dım­lar­la il­gi­li ba­sın­da yer al­ma­sı­nı is­te­me­yen bir ha­yır­se­ver­di. İstan­bul’dan gelen ce­na­ze­si Salı günü İkindi na­ma­zı son­ra­sı Pa­zar­köy­de top­ra­ğa ve­ri­lecek.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Destekleme Primleri piyasaları rahatlatır

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de pi­ya­sa­la­rın sı­kış­tı­ğı­nı, va­tan­daş­la­rın gübre al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, ve­ri­lecek prim­ler­le pi­ya­sa­la­rın ha­re­ket­le­ne­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, dev­le­tin çay üre­ti­ci­si­ne öde­di­ği des­tek prim­le­ri­nin biran ön­ce­si öde­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti.
Av. Mu­ham­met Kaçar, pan­de­mi dö­ne­min­de es­na­fın eko­no­mik sı­kın­tı çek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Eğer des­tek­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ri­lir­se pi­ya­sa­lar can­la­nır, az da olsa es­na­fı­mız nefes alır, üre­ti­ci­miz güb­re­si­ni alır” dedi.
Baş­kan Av. Kaçar, yaş çay üre­ti­ci­si­ne dev­le­tin kilo bazlı öde­di­ği 13 ku­ruş­luk öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı talep etti.
Çay üre­ti­ci­si­nin artan gübre fi­yat­la­rı ne­de­niy­le çay tar­la­sı­na gübre ve­re­me­di­ği­ni kay­de­den Kaçar, “Gübre dö­ne­min­de Des­tek­le­me prim­le­ri ve­ri­lir­se üre­ti­ci çay tar­la­sı­na rahat güb­re­si­ni verir” dedi.
Sa­adet Par­ti­si Rize İl baş­ka­nı Av. Mu­ham­met Kaçar, çay üre­ti­ci­si­nin yıl­lar­dır hor gö­rül­dü­ğü­nü kay­de­de­rek, “6 yıl­dır des­tek­le­me prim­le­ri­ne zam ya­pıl­ma­dı.
6 yıl içe­ri­sin­de gübre fi­ya­tı 6-7 ye kat­lan­dı ama des­tek­le­me­ye zam ve­ril­me­di. Yine bu yıl des­te­le­me prim­le­ri za­ma­nın­da ve­ril­mi­yor. Gübre za­ma­nı olan bu ay içe­ri­sin­de des­tek­le­me primi öden­me­li­dir” dedi.


Ha­ber-Fo­to: İlyas GÜR

Kayserispor İle Rizespor 24.Randevuda

Süper Lig’in 28. haf­ta­sın­da Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por kar­şı­la­şa­cak. Ligin alt sı­ra­la­rı­nı il­gi­len­di­ren mü­sa­ba­ka 3 Mart Çar­şam­ba günü Kadir Has Stadı’nda oy­na­na­cak.

Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por, Süper Lig ta­ri­hin­de 24.​kez kar­şı­la­şa­cak. Ge­ri­de kalan 23 mü­sa­ba­ka­da 9 kez Hes Kablo Kay­se­ris­por ka­za­nır­ken 7 kez de Çay­kur Ri­zes­por 3 puanı ha­ne­si­ne yaz­dır­dı. 7 maç da be­ra­be­re bitti. Çay­kur Ri­zes­por ra­ki­bi­ne 23 gol atar­ken Kay­se­ris­por ise 27 golle cevap verdi. Ligin ilk ya­rı­sın­da Rize’de oy­na­nan kar­şı­laş­ma­yı ev sa­hi­bi ekip 1-0 ka­zan­mış­tı. Geçen sezon Kay­se­ri’de oy­na­nan maçı da Kay­se­ris­por 1-0’lık so­nuç­la ka­zan­mış­tı. Hes Kablo Kay­se­ris­por ile Çay­kur Ri­zes­por ara­sın­da Süper Lig’de oy­na­nan mü­sa­ba­ka­lar ve ne­ti­ce­le­ri şöyle:

1979/1980 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-1,

1979/1980 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

1985/1986 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0,

1985/1986 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-1,

2004/2005 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2004/2005 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2005/2006 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-1,

2005/2006 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2006/2007 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-1,

2006/2007 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2007/2008 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2007/2008 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 3-0,

2013/2014 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-2,

2013/2014 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-2,

2015/2016 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 0-0,

2015/2016 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 0-0,

2016/2017 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-1,

2016/2017 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 2-4,

2018/2019 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 2-2,

2018/2019 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-0,

2019/2020 Kay­se­ris­por-Ç.Ri­zes­por 1-0,

2019/2020 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 3-2,

2020/2021 Ç.Ri­zes­por-Kay­se­ris­por 1-0


Haber Merkezi

Rizespor galibiyete hasret kaldı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da Çay­kur Ri­zes­por, sa­ha­sın­da DG Si­vass­por ile gol­süz be­ra­be­re kaldı.

Maç­tan Da­ki­ka­lar (İlk yarı)
14. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın sol ta­ra­fın­dan Gra­de­lin içeri çe­vir­di­ği or­ta­ya Hakan Ars­lan’ın kafa vu­ru­şun­da top auta çıktı.

 1. da­ki­ka­da ge­li­şen Çay­kur Ri­zes­por ata­ğın­da sol ka­nat­tan İsmail Köy­ba­şı’nın yap­tı­ğı or­ta­da ceza sa­ha­sı­nın için­de topla bu­lu­şan So­der­lund’un kafa vu­ru­şun­da top ka­le­ci Mu­am­mer’in ku­ca­ğın­da kaldı. 42. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­dan ka­le­yi ön cep­he­den gören bir nok­ta­dan ser­best vuruş kul­la­nan Gra­del’in vu­ru­şun­da top üst di­rek­ten oyun ala­nı­na döndü.
  45+3. da­ki­ka­da ceza ha­sı­nın dı­şın­da ka­le­yi or­ta­dan gören bir nok­ta­da topla bu­lu­şan Mo­ro­zi­uk’un şu­tun­da meşin yu­var­lak di­re­ğe çar­pa­rak oyun ala­nı­na döndü.
  Maç­tan da­ki­ka­lar (İkinci yarı)
 2. da­ki­ka­da ceza sa­ha­sı­nın dı­şın­da topla bu­lu­şan Erik Sabo’nun vu­ru­şun­da top yan­dan auta çıktı.
  Stat: Çay­kur Didi
  Ha­kem­ler: Özgür Yan­ka­ya xx, Kemal Çetin xx, Murat Ergin Gö­zü­tok xx
  Çay­kur Ri­zes­por: Gök­han Akkan xx, Mo­roz­yuk xx, Selim Ay xx, Me­ri­ah x, Emir Di­la­ver x, İsmail Köy­ba­şı xx, Sabo xx, Yasin Peh­li­van xx, Djo­ko­vic x, So­der­lund xx, Sa­mu­dio xx
  Ye­dek­ler: Zafer Gör­gen, Meln­jak, Talbi, Mic­ha­lak, Ba­i­ano, Onur Bulut, Mit­hat Pala, Ab­dul­lah Durak, Tunay Torun, Skoda
  Tek­nik Di­rek­tör: Ma­ri­us Su­mu­di­ca
  Demir Grup Si­vass­por: Mu­am­mer Yıl­dı­rım xx, Ahmet Oğuz x, Robin Yal­çın xx, Ca­ma­ra x, Ziya Erdal x, Hakan Ars­lan x, Cla­ude­mir xx, Fay­çal Fajr xx, Er­do­ğan Ye­şil­yurt x, Gra­del xx, Ya­ta­ba­re x
  Ye­dek­ler: Ali Şaşal Vural, Sa­mas­sa, Ala­ad­din Oku­muş, Kerem Ata­kan Kes­gin, Boyd, Kone, Ninga, Ka­yo­de, Felix
  Tek­nik Di­rek­tör: Rıza Ça­lım­bay
  Sarı kart­lar: Sabo, Yasin Peh­li­van (Çay­kur Ri­zes­por),
  Kır­mı­zı Kart: Er­do­ğan Ye­şil­yurt (dk. 32) (Demir Grup Si­vass­por)
  Haber Merkezi

10. ÇAĞRANKAYA KAR YÜRÜYÜŞÜ 10 KATILIMCIYLA YAPILDI

İkiz­de­re Çağ­ran­ka­ya 10.​Kar Yü­rü­yü­şü Pan­de­mi ku­ral­la­rı ge­re­ğin­ce 10 ki­şiy­le ya­pıl­dı.

İlçede kar se­ver­ler için önem­li bir ak­ti­vi­te ola­rak her yıl Şubat ayın­da ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü pro­je­si bu sene 10.​kez Pan­de­mi ted­bir­le­ri do­la­yı­sıy­la 10 ki­şi­lik sem­bo­lik bir ka­tı­lım­la yine ger­çek­leş­ti.
10 yıl önce 3 kar se­ve­rin pro­je­si ola­rak hayat bulan Çağ­ran­ka­ya Kar Yü­rü­yü­şü­nü Hakan Ka­ra­göz, Hasan Kuy ve Ali Rıza Coş­kun üç­lü­sü baş­lat­mış­tı. 2500 metre ra­kım­da­ki Çağ­ran­ka­ya Yay­la­sın­da 23 km lik bir gü­zer­gâh­ta araç git­ti­ği yere kadar git­tik­ten sonra yaya ola­rak devam et­ti­ler. Yü­rü­yü­şe ka­tı­lan İkiz­de­re Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ge­le­nek­sel ola­rak her yıl ya­pı­lan Çağ­ran­ka­ya kar yü­rü­yü­şü­nü bu yıl Pan­de­mi do­la­yı­sıy­la sem­bo­lik ola­rak 10 kişi ile kut­la­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yü­rü­yüş ko­nu­sun­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Baş­kan Hakan Ka­ra­göz’ Büyük yay­la­dan baş­la­yan yü­rü­yü­şü­müz Kurt­lar yay­la­sın ’da ve­ri­len bir kısa mola ile Aşağı yay­la­ya yü­rü­yü­şe devam ettik. 4 ar­ka­da­şı­mız Kurt­lar yay­la­sın­da­ki ev­ler­de kaldı. Bun­dan do­la­yı 6 kişi ola­rak yola devam ettik. Son bir haf­ta­da yağan kar yak­la­şık 60 cm ka­lın­lı­ğın­day­dı.
9 sa­at­lik yü­rü­yüş so­nu­cun­da top­lam­da 8 km yü­rü­ye­rek Aşağı yay­la­ya var­dık. Dar bir ekip ile ger­çek­leş­tir­di­ği­miz et­kin­li­ğin ilk eta­bı­nı Aşağı yayla ‘da bi­tir­dik. 2.​etap dönüş yolu yak­la­şık 11.​km yine kar üstü ger­çek­leş­tir­dik’ dedi. Yaya yü­rü­yüş ya­pa­n­10 ki­şi­lik ekip geçen yıl ya­pı­lan yü­rü­yü­şü Ekrem Orhon anı­sı­na yak­la­şık 500 ki­şi­nin ka­tı­lı­mıy­la yap­mış­tı.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU