Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı ve 1 çocuk nö­ro­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbi pa­to­lo­ji uz­ma­nı ile 1 en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve kli­nik mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile ruh sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize’ye 10 uzman ta­bi­bin yanı sıra Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Fın­dık­lı Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 tabip ile Mer­kez Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 tabip, İkiz­de­re Hakkı Emine Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si 1 tabip ve Kal­kan­de­re Şaban Cen­giz İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tabip olmak üzere top­lam da 15 tabip kad­ro­su açıl­dı.
    1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Mart ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak­tır.
      Haber Merkezi