Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı.

Rize Va­li­li­ği İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu kent­te artan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le daha önce alı­nan ka­rar­la­ra ilave yeni ted­bir­ler ge­tir­di, de­ne­tim­le­rin sık­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de karar aldı.


Vali Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ku­ru­lun al­dı­ğı ka­rar­lar şöyle:

“HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edi­lecek. Ce­na­ze na­maz­la­rı en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rı­la­cak, toplu ta­zi­ye­ler ya­pıl­ma­ya­cak. Mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber gibi yer­ler­de de­ne­tim­ler sık­laş­tı­rı­la­cak.
Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­lar sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si, sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­ma­dan otur­ma, soh­bet etme gibi dav­ra­nış­lar ya­pıl­ma­ya­cak.
So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın gibi yer­le­re gi­di­le­bi­lecek. Hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı ve de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re ge­rek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı.”

Sos­yal Me­sa­fe Yine İhlal Edil­di

Kent­te alı­nan yeni ek ted­bir­le­rin ilk gü­nün­de park­lar­da yan yana otu­ran­la­rın sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­nın ihlal edi­erek bir­bir­le­ri ile soh­bet et­tik­le­ri gö­rül­dü.
Park­ta otu­ran Cemil Yalçın, “Ya­nı­ma otu­ran olur­sa uzak otur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum. Her­kes dik­kat et­me­li ku­ral­la­ra uy­ma­lı. Ka­ra­de­niz’de va­ka­lar ar­tı­yor va­tan­daş üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­li” dedi.
Dok­to­ra git­mek için köy­den gel­di­ği­ni söy­le­yen Fatma İpek, “Mec­bur bir yerde yemek yi­ye­ce­ğiz o yüz­den mas­ke­mi­zi çı­kar­mak zo­run­da kal­dık. Zaten ben hasta oldum. Nasıl bir zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum o yüz­den çok dik­kat­li ve ted­bir­li dav­ra­nı­yo­rum. Otur­du­ğu­muz bank­lar­da çev­re­de kimse yok ye­me­ği­mi yiyip hemen kal­ka­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
Le­vent Metin ise, “Ka­ra­de­niz’de artan va­ka­la­rı gö­rü­yo­ruz. Tabii ki bu­ra­da­ki en büyük görev va­tan­da­şa dü­şü­yor. Müş­te­ri yok ca­nı­mız sı­kı­lı­yor, dük­kan önüne çı­kı­yo­ruz. Komşu es­naf­la me­sa­fe­li şe­kil­de soh­be­ti­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Böl­ge­de va­ka­la­rın art­ma­sın­da­ki en büyük sebep bence hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rın­da köye çık­ma­mız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi