Rize Valisi Çeber vaka artışlarındaki gerçek nedeni açıkladı!..

Rize Va­li­si Kemal Çeber son 2 haf­ta­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın ne­de­ni­ni ve alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li açık­la­ma yaptı.

Son iki haf­ta­dır Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan vaka sa­yı­la­rın­da ilk 5 sı­ra­yı bı­rak­ma­yan Ka­ra­de­niz böl­ge­si ile il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber’den açık­la­ma geldi. Vali Çeber ra­kam­la­rın yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı vaka sa­yı­la­rın­da artış değil diğer il­ler­de hızlı bir düşüş ol­du­ğu için ra­kam­la­rın yük­sek gö­rün­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Vaka sa­yı­la­rın­da­ki far­kın böl­ge­sel fak­tör­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Rize Va­li­si Kemal Çeber:”Bu böl­ge­sel açık­la­ma­lar­la bir­lik­te me­se­le­nin yo­ru­mu veya al­gı­sın­da bir yan­lış yo­rum­la­ma veya hutta ra­kam­la­rı okur­ken fark­lı okuma gibi bir durum var. Şöyle ki as­lın­da Rize’de veya Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bir, iki ay, üç ay ön­ce­si­ne göre vaka sa­yı­la­rı art­mı­yor. Şöyle ör­nek­le­ye­lim, ra­kam­lar ta­ma­men ör­nek­tir, ör­ne­ğin Rize’de bir ay önce 100 vaka var­ken veya 50 vaka var­ken bugün 60’ veya 30’a düştü. Bunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim sa­de­ce şu tüm Tür­ki­ye’de va­ka­lar epey­ce bir to­par­lan­dı, ama Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde aynı oran­da to­par­la­na­ma­dı. Yani bizim bir ay ön­ce­ki vaka sa­yı­mız bugün çok fazla değil. Gün­lük vaka sa­yı­mız bi­la­kis daha az. Nü­fu­sa oran­la ve­ri­len ra­kam­lar ya­pı­lan test sa­yı­sın­da or­ta­ya çıkan vaka sa­yı­sı­nın yüz­de­lik oranı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yoğun. Bu zaten bizim bil­di­ği­miz takip et­ti­ği­miz bir konu. Bu ta­ma­men sos­yal ha­re­ket­li­lik sos­yal kül­tü­rel yapı ile il­gi­li bizim eli­miz­de­ki ve­ri­ler ana­liz­ler hep bunu gös­te­ri­yor. Me­se­la bu açık­la­ma­lar 2 ay önce ol­say­dı aynı tab­lo­yu Orta Ana­do­lu’da gö­re­cek­tik. O za­man­lar bu böl­ge­sel ve­ri­lir açık­lan­mı­yor­du. Tür­ki­ye’nin en kri­tik nü­fu­sa göre en yoğun va­ka­la­rı Orta Ana­do­lu’da ola­cak­tı 4 ay önce bunu gör­sey­di­niz o gün­ler­de­ki ha­ber­le­ri ha­tır­la­yın belki Di­yar­ba­kır Mar­din Urfa Doğu Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­sin­de bu tab­lo­yu gö­re­cek­ti­niz. Bugün bu tablo bizim yö­re­mi­zin sos­yal yaşam özel­lik­le­rin­den do­la­yı Ka­ra­de­niz’de böyle. Bizi te­dir­gin eden ra­kam­lar. Ama vaka sa­yı­la­rın­da­ki artış değil bu. Biz­de­ki ana­liz­le­rin fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın al­dı­ğı­mız va­ka­lar­da yap­tı­ğı­mız ana­liz­le­rin so­nu­cu­nun bizi gö­tür­dü­ğü yer sos­yal kül­tü­rel hayat.

Ör­ne­ğin tüm Ka­ra­de­niz’de bize de böyle hemen hemen her­ke­sin 2 evi var­dır biri şe­hir­de­dir bi­ri­si de kö­yün­de­dir. Hafta son­la­rı Bir de bu kı­sıt­la­ma­la­rın ol­ma­sı ne­de­niy­le in­san­lar per­şem­be­den cu­ma­dan köy­le­ri­ne gider ama şöyle bir durum vardı. Rize’de köy­ler aile köy gi­bi­dir kö­yü­ne git­ti­ği zaman evin­de in­san­lar o çe­kir­dek aile ola­rak dur­maz ha­la­sı tey­ze­si da­yı­sı veya kom­şu­su hep bir araya ge­lir­ler ev­le­rin içe­ri­sin­de top­la­nır­lar bu şöyle bir se­rü­ven ge­ti­ri­yor şe­hir­den köye gi­der­ken köye köy­den şehre dö­ner­ken de şehre bu vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­li­yo­ruz. Ka­ra­de­niz il­le­ri çok dar alan­da­dır. Diğer böl­ge­ler­de 10.000 insan 20 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de sos­yal ha­ya­tı­nı devam et­ti­rir­ken Ka­ra­de­niz’de ise sı­kı­şık ya­pı­sın­dan do­la­yı 10000 insan 3-5 bin ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de ya­şa­mı­nı devam et­ti­rir. Ör­ne­ğin Rize’de bütün sos­yal ha­ya­tı­mız Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet cad­de­si üze­rin­de Deniz cad­de­si ci­va­rın­da bütün eko­no­mi ve sos­yal hayat bu­ra­lar­da olur. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre ge­liş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da vi­rü­sün ül­ke­mi­ze gir­di­ği geçen yıl Mart ayın­dan bu yana Rize önde iller ara­sın­da ol­ma­mış­tır. Ted­bir­le­ri bu ya­pı­ya uygun ola­rak aldık. Ama şunu iyi hesap etmek lazım Trab­zon’daki vaka du­ru­mu böy­ley­ken çok risk­li iken Gü­müş­ha­ne’nin rahat olma şansı yok, Rize’de bu kadar risk var­ken Art­vin’in rahat olma şansı yok çünkü devam eden bir hayat var ör­ne­ğin Trab­zon’da Rize ara­sın­da gün­lük 20-25 bin kişi de­ği­şik amaç­lar­la gi­di­yor, ge­li­yor bunu bütün ola­rak yo­rum­la­mak lazım.
Ama bizim bu­ra­da­ki sos­yal hayat bu gün­ler­de bizi en çok zor­la­yan me­se­le çok sıcak kan­lı­dır Ka­ra­de­niz in­sa­nı.
Yani ce­na­ze ol­du­ğu zaman her­kes hep bir­lik­te koşup sahip çık­ma­ya ça­lı­şır bir sorun ol­du­ğu zaman her­kes o so­ru­nu ya­şa­ya­na yar­dım etmek için elin­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şır bu da çok canlı bir sos­yal hayat or­ta­ya çı­kar­tır yani sü­rek­li or­ta­lık­ta cıvıl cıvıl gezen in­san­la­rı gö­rür­sü­nüz bu nor­mal­de bizim Ka­ra­de­niz in­san­la­ra özgü de­di­ği­miz sos­yal ha­re­ket­li­li­ği biraz kıs­ma­mız lazım.
Doğu ve Gü­ney­do­ğu­da bu kri­tik­li­ğin ol­ma­ma­sı­nın ne­de­ni sos­yal ha­ya­tı za­yıf­la­mış ol­ma­sı. Yaz bo­yun­ca oraya giden yöre in­sa­nı­nın artık ora­dan çe­kil­me­si ve in­san­la­rın ev­le­rin­de iş yer­le­rin­de biraz da ha­va­nın et­ki­siy­le sabit sta­bil bir ha­ya­ta geç­miş ol­ma­sı­dır. Ka­ra­de­niz’de bu yok her zaman cıvıl cı­vıl­dır. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre alı­yo­ruz. De­ne­tim­le­ri­mi­ze sı­kı­laş­tı­rı­yo­ruz Yeni ka­rar­lar alı­yo­ruz bilim ku­ru­lu­muz hem de biz­ler sü­re­ci takip edi­yo­ruz. Daha sert ka­rar­lar al­ma­mak için çünkü önü­müz­de devam eden bir sos­yal hayat kül­tü­rel hayat eko­no­mik hayat var ama bir ta­raf­tan da mev­cut ku­ral­la­rı çok daha uy­ma­yı ge­rek­ti­ren bir durum var.” 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma gün­de­mi­miz­de yok Son gün­ler­de Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma­sı ile il­gi­li gö­rüş­le­rin ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­sı­na gün­dem­de böyle bir şey yok di­ye­rek cevap veren Vali Çeber: “15 gün ta­ma­men ka­pan­ma ra­di­kal ka­rar­dır. 2 hafta ka­pat­ma icap eder­se bizim de il­gi­li ba­kan­la­rı­mız­la bilim ku­ru­luy­la hü­kü­me­ti­miz­le is­ti­şa­re ede­bi­le­ce­ği­miz ka­rar­lar. Belki böl­ge­sel ola­rak ve­ril­me­si ge­re­ken ka­rar­lar. Şu anda bize gün­dem ola­rak yan­sı­mış bir konu değil bu. Bu ko­nu­şu­lu­yor biz de du­yu­yo­ruz ama uz­man­lar söy­lü­yor ki­mi­si ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor kimi ise biraz daha sonra daha olum­su­za giden bir tablo olur­sa ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bilim ku­ru­lu ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­mız bun­la­rı bütün ve­ri­le­ri­mi­zi takip eden­ler onlar. 15 gün­lük ka­pan­ma de­di­ği­niz zaman tüm uy­gu­la­ma ile il­gi­li ted­bir­le­ri al­ma­nız lazım. Yani in­san­la­rın ya­şam­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak, has­ta­yı anın­da sevk ede­bi­lecek bu ka­pan­ma­ya iliş­kin tüm kont­rol­le­ri ya­pa­bi­lecek gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni se­fer­ber ede­bi­lecek hu­sus­la­rı ti­tiz­lik­le plan­la­ma­nız lazım. Biz bunu ya­pa­rız ama bunun ge­rek­li­li­ği nok­ta­sın­da bu ve­ri­le­ri to­par­la­yan ve bun­la­ra bakan bilim ku­ru­lu­muz il­gi­li sağ­lık ba­kan­lı­ğı­mız ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mız bunu de­ğer­len­dir­me­si ve ondan sonra bunun plan­lan­ma­sı lazım. Şu anda bizde gün­dem ola­rak ko­nuş­tu­ğu­muz ko­nu­lar­dan bi­ri­si değil bu.” Ka­ra­de­niz in­sa­nı ina­nır­sa yapar Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın kısa sü­re­de bunun üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ni ve kısa sü­re­de vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Rize Va­li­si Kemal Çeber: “Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın bir şeye inan­dı­ğı zaman ba­şar­dı­ğı ya­pı­sı­nı bil­di­ğim için kısa za­man­da bu tab­lo­nun dü­ze­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­rum. Bu virüs öyle bir anda bi­ti­ri­lecek bir virüs değil, bir süreç zaman alı­yor. Ge­rek­li özeni gös­te­rir­sek önü­müz­de­ki bir iki hafta içe­ri­sin­de olum­lu tab­lo­nun gö­rü­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Bende ha­ber­ler­de ve yo­rum­lar­da gö­rü­yo­rum vaka sa­yı­la­rın­da ciddi artış değil vaka sa­yı­la­rı­mız­da düşüş var. Ancak halâ te­dir­gin edecek dü­zey­de halen ciddi mü­ca­de­le ge­rek­ti­recek dü­zey­de. Diğer il­le­ri­miz çok daha hızlı bu sos­yal ya­pı­dan do­la­yı to­par­la­dı­ğı için Ka­ra­de­niz Böl­ge­si daha risk­li bölge ola­rak öne çı­kı­yor.”


Haber Merkezi