Rize Va­li­li­ği İl Ge­ne­lin­de Artan Co­vit-19 Va­ka­la­rı Ne­de­ni İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si Ka­ra­rı İle Al­dı­ğı Bir Dizi Yeni Ted­bir­le­ri Açık­la­dı.

Rize’de artan va­ka­lar ne­de­ni ile İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si bugün Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak Co­vit-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da bir dizi ka­rar­lar aldı.
Vali Çeber, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; ” Pan­de­mi sü­re­ci devam et­mek­te ve bu sü­re­ce karşı önem­li bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu daha net gör­mek­te­yiz.
Bu yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ve nor­mal­leş­me açı­sın­dan yeni adım­lar atmak için alı­nan ted­bir ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta.
Bir­lik içe­ri­sin­de pan­de­mi­ye karşı ve­ri­len mü­ca­de­le­ye des­tek olur­sak, ba­şa­rı­ya ulaş­ma sü­re­ci­miz­de kı­sa­la­cak­tır. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı son­ra­sı ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ”İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu‘nun de­ği­şik tarih ve sa­yı­lar­la al­dı­ğı kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı­na ila­ve­ten aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rın ye­ni­den ha­tır­la­tıl­ma­sı ve dü­zen­len­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­muş­tur:


1- Tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile ban­ka­la­ra gi­riş­ler­de­ki HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


2- Ce­na­ze na­maz­la­rı­nın vakit na­maz­la­rın­dan ön­ce­si­ne ve son­ra­sı­na denk gel­me­yecek şe­kil­de (ör­ne­ğin saat 11:00, 14:00) ya­pıl­ma­sı, ka­tı­lı­mın en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı, ce­na­ze son­ra­sı ev veya başka bir me­kan­da toplu ta­zi­ye ve mev­lit, hatim vb. et­kin­lik­le­rin yasak ol­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


3- Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ola­rak bir araya gel­di­ği özel­lik­le mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber vb. yer­ler­de­ki de­ne­tim­le­rin has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


4-Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­la­rın sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­me­le­ri uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si ve bu uy­gu­la­ma­nın din gö­rev­li­le­ri­miz­ce de­net­len­me­si­nin sağ­lan­ma­sı,


5- İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si vb. sos­yal me­sa­fe­nin ihlal edil­di­ği fa­ali­yet­le­rin ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


6- Sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­madan oturma, sohbet etme vb. dav­ra­nış­la­rın ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si,

7- So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın vb. yer­le­re gi­di­le­bi­le­ce­ği, kı­sıt­la­ma­dan muaf olan­lar hariç (onlar da sa­de­ce mu­afi­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve mu­afi­yet gü­zer­gah­la­rı olmak kay­dıy­la) araç ile her­han­gi bir yere gi­di­le­me­ye­ce­ği­nin bi­li­ne­rek ha­re­ket edil­me­si ve buna iliş­kin de­ne­tim­le­rin yoğun ola­rak devam et­me­si,

8- İli­miz­de hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­la­rın sal­gı­nın ya­yı­lı­mı­na önem­li et­ki­si ol­du­ğu için bu tarz ha­re­ket­ler­den ka­çı­nıl­ma­sı ve köy­ler­de bu de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı,


9- Muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin vb. yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da so­rum­lu­luk­la­rı ol­du­ğu bi­le­rek bu­lun­duk­la­rı yerde pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re gerek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı­na,


Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Haber Merkezi