Meteoroloji’den Rize İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.

Ya­pı­lan son de­ğer­len­dir­me­le­re göre, yur­dun kuzey ve iç ke­sim­le­ri­nin par­ça­lı ve yer yer çok bu­lut­lu, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı, bu sabah ilk sa­at­ler­de İstan­bul ve Ko­ca­eli çev­re­le­ri­nin hafif yağ­mur­lu, diğer yer­le­rin az bu­lut­lu ve açık ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.
Sabah ve gece sa­at­le­rin­de iç ve doğu ke­sim­ler­de buz­lan­ma ve don olayı ile bir­lik­te yer yer pus ve sis bek­le­ni­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri ile Doğu Ana­do­lu’nun gü­ney­do­ğu­sun­da çığ oluş­ma teh­li­ke­si bu­lun­mak­ta­dır.
Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, hava sı­cak­lık­la­rın­da önem­li bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı, ül­ke­miz ge­ne­lin­de mev­sim nor­mal­le­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. Rüz­ga­rın ise ku­zey­li yön­ler­den hafif, ara sıra orta kuv­vet­te es­me­si bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi