Monthly Archives: Mart 2021

Rize’de ‘Çay Sohbetleri’ Yasaklandı

Rize’de artan vaka sayıları üzerine uygulanan tedbirlere ilaveler getirildi. Kentte iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelerek çay sohbeti ile sosyal mesafenin ihlal edildiği faaliyetler yasaklandı, sıkı denetimler yapılması kararlaştırıldı.

Rize Va­li­li­ği İl Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu kent­te artan ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı ne­de­niy­le daha önce alı­nan ka­rar­la­ra ilave yeni ted­bir­ler ge­tir­di, de­ne­tim­le­rin sık­laş­tı­rıl­ma­sı yö­nün­de karar aldı.


Vali Kemal Çeber baş­kan­lı­ğın­da top­la­nan ku­ru­lun al­dı­ğı ka­rar­lar şöyle:

“HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edi­lecek. Ce­na­ze na­maz­la­rı en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rı­la­cak, toplu ta­zi­ye­ler ya­pıl­ma­ya­cak. Mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber gibi yer­ler­de de­ne­tim­ler sık­laş­tı­rı­la­cak.
Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­lar sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­be­rin­de ge­ti­recek. İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si, sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­ma­dan otur­ma, soh­bet etme gibi dav­ra­nış­lar ya­pıl­ma­ya­cak.
So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın gibi yer­le­re gi­di­le­bi­lecek. Hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı ve de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı, muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re ge­rek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı.”

Sos­yal Me­sa­fe Yine İhlal Edil­di

Kent­te alı­nan yeni ek ted­bir­le­rin ilk gü­nün­de park­lar­da yan yana otu­ran­la­rın sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­nın ihlal edi­erek bir­bir­le­ri ile soh­bet et­tik­le­ri gö­rül­dü.
Park­ta otu­ran Cemil Yalçın, “Ya­nı­ma otu­ran olur­sa uzak otur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum. Her­kes dik­kat et­me­li ku­ral­la­ra uy­ma­lı. Ka­ra­de­niz’de va­ka­lar ar­tı­yor va­tan­daş üze­ri­ne düşen gö­re­vi ye­ri­ne ge­tir­me­li” dedi.
Dok­to­ra git­mek için köy­den gel­di­ği­ni söy­le­yen Fatma İpek, “Mec­bur bir yerde yemek yi­ye­ce­ğiz o yüz­den mas­ke­mi­zi çı­kar­mak zo­run­da kal­dık. Zaten ben hasta oldum. Nasıl bir zor­luk ya­şan­dı­ğı­nı bi­li­yo­rum o yüz­den çok dik­kat­li ve ted­bir­li dav­ra­nı­yo­rum. Otur­du­ğu­muz bank­lar­da çev­re­de kimse yok ye­me­ği­mi yiyip hemen kal­ka­ca­ğım” diye ko­nuş­tu.
Le­vent Metin ise, “Ka­ra­de­niz’de artan va­ka­la­rı gö­rü­yo­ruz. Tabii ki bu­ra­da­ki en büyük görev va­tan­da­şa dü­şü­yor. Müş­te­ri yok ca­nı­mız sı­kı­lı­yor, dük­kan önüne çı­kı­yo­ruz. Komşu es­naf­la me­sa­fe­li şe­kil­de soh­be­ti­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Böl­ge­de va­ka­la­rın art­ma­sın­da­ki en büyük sebep bence hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rın­da köye çık­ma­mız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’ye 10’u uzman ve 25 tabip münhal kadrosu açıldı

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­ca Rize’ye uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı mün­hal kad­ro­su açıl­dı.

  1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile Rize’ye bir­çok uz­ma­nın yanı sıra uzun yıl­lar sonra Çocuk Nö­ro­lo­ji ve Çocuk Kar­di­yo­lo­ji kad­ro­su açıl­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si­ne 1 iç has­ta­lık­lar uz­ma­nı, 1 kadın has­ta­lık­la­rı ve doğum uz­ma­nı, 1 gast­ro­en­te­ro­lo­ji uz­ma­nı, 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı, 1 çocuk kar­di­yo­lo­ji uz­ma­nı ve 1 çocuk nö­ro­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tıbbi pa­to­lo­ji uz­ma­nı ile 1 en­fek­si­yon has­ta­lık­la­rı ve kli­nik mik­ro­bi­yo­lo­ji uz­ma­nı kad­ro­su açı­lır­ken, Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne ise 1 çocuk sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı ile ruh sağ­lı­ğı ve has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı kad­ro­su açıl­dı. Rize’ye 10 uzman ta­bi­bin yanı sıra Kaç­kar Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Ça­ye­li İsha­koğ­lu Dev­let Has­ta­ne­si­ne 5 tabip, Fın­dık­lı Dev­let Has­ta­ne­si­ne 2 tabip ile Mer­kez Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi­ne 1 tabip, İkiz­de­re Hakkı Emine Ekşi İlçe Dev­let Has­ta­ne­si 1 tabip ve Kal­kan­de­re Şaban Cen­giz İlçe Dev­let Has­ta­ne­si­ne 1 tabip olmak üzere top­lam da 15 tabip kad­ro­su açıl­dı.
    1. Dönem Dev­let Hiz­me­ti Yü­küm­lü­lü­ğü Ku­ra­sı ile boş kad­ro­la­ra ya­pı­la­cak ter­cih­ler so­nu­cun­da ata­ma­sı ya­pı­la­cak olan he­kim­ler, Mart ayı içe­ri­sin­de Rize’ye ge­le­rek gö­re­ve baş­la­ya­cak­tır.
      Haber Merkezi

Meteoroloji’den Rize İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.

Ya­pı­lan son de­ğer­len­dir­me­le­re göre, yur­dun kuzey ve iç ke­sim­le­ri­nin par­ça­lı ve yer yer çok bu­lut­lu, Rize ve Art­vin’in kıyı ke­sim­le­ri­nin sa­ğa­nak yağ­mur­lu, Trab­zon, Rize ve Art­vin’in iç ke­sim­le­ri­nin karla ka­rı­şık yağ­mur ve kar ya­ğış­lı, bu sabah ilk sa­at­ler­de İstan­bul ve Ko­ca­eli çev­re­le­ri­nin hafif yağ­mur­lu, diğer yer­le­rin az bu­lut­lu ve açık ge­çe­ce­ği tah­min edi­li­yor.
Sabah ve gece sa­at­le­rin­de iç ve doğu ke­sim­ler­de buz­lan­ma ve don olayı ile bir­lik­te yer yer pus ve sis bek­le­ni­yor.
Doğu Ka­ra­de­niz’in iç ke­sim­le­ri ile Doğu Ana­do­lu’nun gü­ney­do­ğu­sun­da çığ oluş­ma teh­li­ke­si bu­lun­mak­ta­dır.
Me­te­oro­lo­ji Genel Mü­dür­lü­ğün­den alı­nan tah­min­le­re göre, hava sı­cak­lık­la­rın­da önem­li bir de­ği­şik­lik ol­ma­ya­ca­ğı, ül­ke­miz ge­ne­lin­de mev­sim nor­mal­le­rin­de sey­re­de­ce­ği tah­min edi­li­yor. Rüz­ga­rın ise ku­zey­li yön­ler­den hafif, ara sıra orta kuv­vet­te es­me­si bek­le­ni­yor.


Haber Merkezi

Rize Valisi Çeber vaka artışlarındaki gerçek nedeni açıkladı!..

Rize Va­li­si Kemal Çeber son 2 haf­ta­dır ülke gün­de­mi­ni meş­gul eden Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’ndeki co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın ne­de­ni­ni ve alı­na­cak ted­bir­ler­le il­gi­li açık­la­ma yaptı.

Son iki haf­ta­dır Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­la­nan vaka sa­yı­la­rın­da ilk 5 sı­ra­yı bı­rak­ma­yan Ka­ra­de­niz böl­ge­si ile il­gi­li Rize Va­li­si Kemal Çeber’den açık­la­ma geldi. Vali Çeber ra­kam­la­rın yan­lış yo­rum­lan­dı­ğı­nı vaka sa­yı­la­rın­da artış değil diğer il­ler­de hızlı bir düşüş ol­du­ğu için ra­kam­la­rın yük­sek gö­rün­dü­ğü­nü vur­gu­la­dı. Vaka sa­yı­la­rın­da­ki far­kın böl­ge­sel fak­tör­ler­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­yen Rize Va­li­si Kemal Çeber:”Bu böl­ge­sel açık­la­ma­lar­la bir­lik­te me­se­le­nin yo­ru­mu veya al­gı­sın­da bir yan­lış yo­rum­la­ma veya hutta ra­kam­la­rı okur­ken fark­lı okuma gibi bir durum var. Şöyle ki as­lın­da Rize’de veya Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de bir, iki ay, üç ay ön­ce­si­ne göre vaka sa­yı­la­rı art­mı­yor. Şöyle ör­nek­le­ye­lim, ra­kam­lar ta­ma­men ör­nek­tir, ör­ne­ğin Rize’de bir ay önce 100 vaka var­ken veya 50 vaka var­ken bugün 60’ veya 30’a düştü. Bunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim sa­de­ce şu tüm Tür­ki­ye’de va­ka­lar epey­ce bir to­par­lan­dı, ama Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde aynı oran­da to­par­la­na­ma­dı. Yani bizim bir ay ön­ce­ki vaka sa­yı­mız bugün çok fazla değil. Gün­lük vaka sa­yı­mız bi­la­kis daha az. Nü­fu­sa oran­la ve­ri­len ra­kam­lar ya­pı­lan test sa­yı­sın­da or­ta­ya çıkan vaka sa­yı­sı­nın yüz­de­lik oranı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde yoğun. Bu zaten bizim bil­di­ği­miz takip et­ti­ği­miz bir konu. Bu ta­ma­men sos­yal ha­re­ket­li­lik sos­yal kül­tü­rel yapı ile il­gi­li bizim eli­miz­de­ki ve­ri­ler ana­liz­ler hep bunu gös­te­ri­yor. Me­se­la bu açık­la­ma­lar 2 ay önce ol­say­dı aynı tab­lo­yu Orta Ana­do­lu’da gö­re­cek­tik. O za­man­lar bu böl­ge­sel ve­ri­lir açık­lan­mı­yor­du. Tür­ki­ye’nin en kri­tik nü­fu­sa göre en yoğun va­ka­la­rı Orta Ana­do­lu’da ola­cak­tı 4 ay önce bunu gör­sey­di­niz o gün­ler­de­ki ha­ber­le­ri ha­tır­la­yın belki Di­yar­ba­kır Mar­din Urfa Doğu Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu böl­ge­sin­de bu tab­lo­yu gö­re­cek­ti­niz. Bugün bu tablo bizim yö­re­mi­zin sos­yal yaşam özel­lik­le­rin­den do­la­yı Ka­ra­de­niz’de böyle. Bizi te­dir­gin eden ra­kam­lar. Ama vaka sa­yı­la­rın­da­ki artış değil bu. Biz­de­ki ana­liz­le­rin fil­yas­yon ça­lış­ma­la­rı­nın al­dı­ğı­mız va­ka­lar­da yap­tı­ğı­mız ana­liz­le­rin so­nu­cu­nun bizi gö­tür­dü­ğü yer sos­yal kül­tü­rel hayat.

Ör­ne­ğin tüm Ka­ra­de­niz’de bize de böyle hemen hemen her­ke­sin 2 evi var­dır biri şe­hir­de­dir bi­ri­si de kö­yün­de­dir. Hafta son­la­rı Bir de bu kı­sıt­la­ma­la­rın ol­ma­sı ne­de­niy­le in­san­lar per­şem­be­den cu­ma­dan köy­le­ri­ne gider ama şöyle bir durum vardı. Rize’de köy­ler aile köy gi­bi­dir kö­yü­ne git­ti­ği zaman evin­de in­san­lar o çe­kir­dek aile ola­rak dur­maz ha­la­sı tey­ze­si da­yı­sı veya kom­şu­su hep bir araya ge­lir­ler ev­le­rin içe­ri­sin­de top­la­nır­lar bu şöyle bir se­rü­ven ge­ti­ri­yor şe­hir­den köye gi­der­ken köye köy­den şehre dö­ner­ken de şehre bu vi­rü­sü ta­şı­ya­bi­li­yo­ruz. Ka­ra­de­niz il­le­ri çok dar alan­da­dır. Diğer böl­ge­ler­de 10.000 insan 20 ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de sos­yal ha­ya­tı­nı devam et­ti­rir­ken Ka­ra­de­niz’de ise sı­kı­şık ya­pı­sın­dan do­la­yı 10000 insan 3-5 bin ki­lo­met­re­ka­re içe­ri­sin­de ya­şa­mı­nı devam et­ti­rir. Ör­ne­ğin Rize’de bütün sos­yal ha­ya­tı­mız Ata­türk ve Cum­hu­ri­yet cad­de­si üze­rin­de Deniz cad­de­si ci­va­rın­da bütün eko­no­mi ve sos­yal hayat bu­ra­lar­da olur. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre ge­liş­ti­ri­yo­ruz. As­lın­da vi­rü­sün ül­ke­mi­ze gir­di­ği geçen yıl Mart ayın­dan bu yana Rize önde iller ara­sın­da ol­ma­mış­tır. Ted­bir­le­ri bu ya­pı­ya uygun ola­rak aldık. Ama şunu iyi hesap etmek lazım Trab­zon’daki vaka du­ru­mu böy­ley­ken çok risk­li iken Gü­müş­ha­ne’nin rahat olma şansı yok, Rize’de bu kadar risk var­ken Art­vin’in rahat olma şansı yok çünkü devam eden bir hayat var ör­ne­ğin Trab­zon’da Rize ara­sın­da gün­lük 20-25 bin kişi de­ği­şik amaç­lar­la gi­di­yor, ge­li­yor bunu bütün ola­rak yo­rum­la­mak lazım.
Ama bizim bu­ra­da­ki sos­yal hayat bu gün­ler­de bizi en çok zor­la­yan me­se­le çok sıcak kan­lı­dır Ka­ra­de­niz in­sa­nı.
Yani ce­na­ze ol­du­ğu zaman her­kes hep bir­lik­te koşup sahip çık­ma­ya ça­lı­şır bir sorun ol­du­ğu zaman her­kes o so­ru­nu ya­şa­ya­na yar­dım etmek için elin­den ge­le­ni yap­ma­ya ça­lı­şır bu da çok canlı bir sos­yal hayat or­ta­ya çı­kar­tır yani sü­rek­li or­ta­lık­ta cıvıl cıvıl gezen in­san­la­rı gö­rür­sü­nüz bu nor­mal­de bizim Ka­ra­de­niz in­san­la­ra özgü de­di­ği­miz sos­yal ha­re­ket­li­li­ği biraz kıs­ma­mız lazım.
Doğu ve Gü­ney­do­ğu­da bu kri­tik­li­ğin ol­ma­ma­sı­nın ne­de­ni sos­yal ha­ya­tı za­yıf­la­mış ol­ma­sı. Yaz bo­yun­ca oraya giden yöre in­sa­nı­nın artık ora­dan çe­kil­me­si ve in­san­la­rın ev­le­rin­de iş yer­le­rin­de biraz da ha­va­nın et­ki­siy­le sabit sta­bil bir ha­ya­ta geç­miş ol­ma­sı­dır. Ka­ra­de­niz’de bu yok her zaman cıvıl cı­vıl­dır. Biz de ted­bir­le­ri­mi­zi buna göre alı­yo­ruz. De­ne­tim­le­ri­mi­ze sı­kı­laş­tı­rı­yo­ruz Yeni ka­rar­lar alı­yo­ruz bilim ku­ru­lu­muz hem de biz­ler sü­re­ci takip edi­yo­ruz. Daha sert ka­rar­lar al­ma­mak için çünkü önü­müz­de devam eden bir sos­yal hayat kül­tü­rel hayat eko­no­mik hayat var ama bir ta­raf­tan da mev­cut ku­ral­la­rı çok daha uy­ma­yı ge­rek­ti­ren bir durum var.” 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma gün­de­mi­miz­de yok Son gün­ler­de Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin 15 gün ta­ma­men ka­pan­ma­sı ile il­gi­li gö­rüş­le­rin ka­mu­oyun­da tar­tı­şıl­ma­sı­na gün­dem­de böyle bir şey yok di­ye­rek cevap veren Vali Çeber: “15 gün ta­ma­men ka­pan­ma ra­di­kal ka­rar­dır. 2 hafta ka­pat­ma icap eder­se bizim de il­gi­li ba­kan­la­rı­mız­la bilim ku­ru­luy­la hü­kü­me­ti­miz­le is­ti­şa­re ede­bi­le­ce­ği­miz ka­rar­lar. Belki böl­ge­sel ola­rak ve­ril­me­si ge­re­ken ka­rar­lar. Şu anda bize gün­dem ola­rak yan­sı­mış bir konu değil bu. Bu ko­nu­şu­lu­yor biz de du­yu­yo­ruz ama uz­man­lar söy­lü­yor ki­mi­si ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor kimi ise biraz daha sonra daha olum­su­za giden bir tablo olur­sa ol­ma­sı­nı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. Bilim ku­ru­lu ve il­gi­li ba­kan­lık­la­rı­mız bun­la­rı bütün ve­ri­le­ri­mi­zi takip eden­ler onlar. 15 gün­lük ka­pan­ma de­di­ği­niz zaman tüm uy­gu­la­ma ile il­gi­li ted­bir­le­ri al­ma­nız lazım. Yani in­san­la­rın ya­şam­sal ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak, has­ta­yı anın­da sevk ede­bi­lecek bu ka­pan­ma­ya iliş­kin tüm kont­rol­le­ri ya­pa­bi­lecek gü­ven­lik ted­bir­le­ri­ni se­fer­ber ede­bi­lecek hu­sus­la­rı ti­tiz­lik­le plan­la­ma­nız lazım. Biz bunu ya­pa­rız ama bunun ge­rek­li­li­ği nok­ta­sın­da bu ve­ri­le­ri to­par­la­yan ve bun­la­ra bakan bilim ku­ru­lu­muz il­gi­li sağ­lık ba­kan­lı­ğı­mız ve İçiş­le­ri ba­kan­lı­ğı­mız bunu de­ğer­len­dir­me­si ve ondan sonra bunun plan­lan­ma­sı lazım. Şu anda bizde gün­dem ola­rak ko­nuş­tu­ğu­muz ko­nu­lar­dan bi­ri­si değil bu.” Ka­ra­de­niz in­sa­nı ina­nır­sa yapar Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın kısa sü­re­de bunun üs­te­sin­den ge­le­ce­ği­ni ve kısa sü­re­de vaka sa­yı­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­nin al­tı­nı çizen Rize Va­li­si Kemal Çeber: “Ka­ra­de­niz in­sa­nı­nın bir şeye inan­dı­ğı zaman ba­şar­dı­ğı ya­pı­sı­nı bil­di­ğim için kısa za­man­da bu tab­lo­nun dü­ze­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­rum. Bu virüs öyle bir anda bi­ti­ri­lecek bir virüs değil, bir süreç zaman alı­yor. Ge­rek­li özeni gös­te­rir­sek önü­müz­de­ki bir iki hafta içe­ri­sin­de olum­lu tab­lo­nun gö­rü­le­ce­ği­ni de­ğer­len­di­ri­yo­ruz. Bende ha­ber­ler­de ve yo­rum­lar­da gö­rü­yo­rum vaka sa­yı­la­rın­da ciddi artış değil vaka sa­yı­la­rı­mız­da düşüş var. Ancak halâ te­dir­gin edecek dü­zey­de halen ciddi mü­ca­de­le ge­rek­ti­recek dü­zey­de. Diğer il­le­ri­miz çok daha hızlı bu sos­yal ya­pı­dan do­la­yı to­par­la­dı­ğı için Ka­ra­de­niz Böl­ge­si daha risk­li bölge ola­rak öne çı­kı­yor.”


Haber Merkezi

Rize Valiliğinden Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Rize Va­li­li­ği İl Ge­ne­lin­de Artan Co­vit-19 Va­ka­la­rı Ne­de­ni İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si Ka­ra­rı İle Al­dı­ğı Bir Dizi Yeni Ted­bir­le­ri Açık­la­dı.

Rize’de artan va­ka­lar ne­de­ni ile İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Mec­li­si bugün Rize Va­li­si Kemal Çeber Baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak Co­vit-19 ted­bir­le­ri kap­sa­mın­da bir dizi ka­rar­lar aldı.
Vali Çeber, top­lan­tı­da yap­tı­ğı de­ğer­len­dir­me­de; ” Pan­de­mi sü­re­ci devam et­mek­te ve bu sü­re­ce karşı önem­li bir mü­ca­de­le ver­mek­te­yiz. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­mız­ca açık­la­nan ve­ri­ler­de böl­ge­miz­de ya­şa­nan yo­ğun­lu­ğu daha net gör­mek­te­yiz.
Bu yo­ğun­lu­ğu azalt­ma ve nor­mal­leş­me açı­sın­dan yeni adım­lar atmak için alı­nan ted­bir ka­rar­la­rı­na uyul­ma­sı büyük önem ta­şı­mak­ta.
Bir­lik içe­ri­sin­de pan­de­mi­ye karşı ve­ri­len mü­ca­de­le­ye des­tek olur­sak, ba­şa­rı­ya ulaş­ma sü­re­ci­miz­de kı­sa­la­cak­tır. “ ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Top­lan­tı son­ra­sı ya­pı­lan resmi açık­la­ma­da ”İl Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lu‘nun de­ği­şik tarih ve sa­yı­lar­la al­dı­ğı kı­sıt­la­ma ka­rar­la­rı­na ila­ve­ten aşa­ğı­da­ki ka­rar­la­rın ye­ni­den ha­tır­la­tıl­ma­sı ve dü­zen­len­me­si­ne ih­ti­yaç du­yul­muş­tur:


1- Tüm kamu kurum ve ku­ru­luş­la­rı ile ban­ka­la­ra gi­riş­ler­de­ki HES kodu uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


2- Ce­na­ze na­maz­la­rı­nın vakit na­maz­la­rın­dan ön­ce­si­ne ve son­ra­sı­na denk gel­me­yecek şe­kil­de (ör­ne­ğin saat 11:00, 14:00) ya­pıl­ma­sı, ka­tı­lı­mın en fazla 30 ki­şiy­le sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı, ce­na­ze son­ra­sı ev veya başka bir me­kan­da toplu ta­zi­ye ve mev­lit, hatim vb. et­kin­lik­le­rin yasak ol­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


3- Va­tan­daş­la­rı­mı­zın yoğun ola­rak bir araya gel­di­ği özel­lik­le mar­ket, toplu ta­şı­ma ve ber­ber vb. yer­ler­de­ki de­ne­tim­le­rin has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


4-Ca­mi­le­re gelen va­tan­daş­la­rın sec­ca­de­le­ri­ni de be­ra­ber­le­rin­de ge­tir­me­le­ri uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si ve bu uy­gu­la­ma­nın din gö­rev­li­le­ri­miz­ce de­net­len­me­si­nin sağ­lan­ma­sı,


5- İş yer­le­ri­nin ya da bi­na­la­rın önün­de iki veya daha fazla ki­şi­nin bir arada otu­ra­rak ya da ayak­ta soh­bet et­me­si, çay ve si­ga­ra içil­me­si vb. sos­yal me­sa­fe­nin ihlal edil­di­ği fa­ali­yet­le­rin ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na has­sa­si­yet­le devam edil­me­si,


6- Sahil bant­la­rın­da, park­lar­da sos­yal me­sa­fe­ye uyul­madan oturma, sohbet etme vb. dav­ra­nış­la­rın ya­sak­lan­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­na devam edil­me­si,

7- So­ka­ğa çıkma ya­sa­ğı gün­le­rin­de sa­de­ce zo­run­lu ih­ti­yaç­lar için yü­rü­me me­sa­fe­sin­de mar­ket, fırın vb. yer­le­re gi­di­le­bi­le­ce­ği, kı­sıt­la­ma­dan muaf olan­lar hariç (onlar da sa­de­ce mu­afi­yet­le­ri çer­çe­ve­sin­de ve mu­afi­yet gü­zer­gah­la­rı olmak kay­dıy­la) araç ile her­han­gi bir yere gi­di­le­me­ye­ce­ği­nin bi­li­ne­rek ha­re­ket edil­me­si ve buna iliş­kin de­ne­tim­le­rin yoğun ola­rak devam et­me­si,

8- İli­miz­de hafta sonu köy ev­le­ri­ne gitme ve köyde sos­yal me­sa­fe­ye uy­ma­yan zi­ya­ret­ler, mi­sa­fir­lik­ler gibi alış­kan­lık­la­rın sal­gı­nın ya­yı­lı­mı­na önem­li et­ki­si ol­du­ğu için bu tarz ha­re­ket­ler­den ka­çı­nıl­ma­sı ve köy­ler­de bu de­ne­tim­le­rin ar­tı­rıl­ma­sı,


9- Muh­tar­la­rın, apart­man-si­te yö­ne­ti­ci­le­ri­nin vb. yö­ne­ti­min­de bu­lun­du­ğu alan­da so­rum­lu­luk­la­rı ol­du­ğu bi­le­rek bu­lun­duk­la­rı yerde pan­de­mi ku­ral­la­rı­na ay­kı­rı dav­ra­nış­la­ra mü­sa­ade et­me­me­si ve anın­da il­gi­li bi­rim­le­re gerek­li bil­di­rim­le­ri yap­ma­sı­na,


Uy­gu­la­ma­lar­da her­han­gi bir ak­sak­lı­ğa mey­dan ve­ril­me­me­si­ne ve mağ­du­ri­ye­te neden olun­ma­ma­sı­na, alı­nan ka­ra­ra uy­ma­yan­la­ra Umumi Hıf­zıs­sıh­ha Ka­nu­nu’nun il­gi­li mad­de­le­ri ge­re­ğin­ce idari işlem tesis edil­me­si ve ko­nu­su suç teş­kil eden dav­ra­nış­la­ra iliş­kin Türk Ceza Ka­nu­nu’nun 195 inci mad­de­si kap­sa­mın­da ge­rek­li adli iş­lem­le­rin baş­la­tıl­ma­sı­na,
Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­miş­tir.” de­nil­di.


Haber Merkezi