Rize İl Müf­tü­lü­ğü, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi uy­gu­la­nan Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ği baş­lat­mış­tı.

DİB Reh­ber­li­ğin­de il ve ilçe müf­tü­lük­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim ders­le­ri­ne va­tan­da­şın il­gi­si yoğun oldu. Din gö­rev­li­le­rin­ce ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­le çok sa­yı­da kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı sü­re­cin­de din hiz­met­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­ren Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” ha­zır­la­mış­tı. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan çev­ri­mi­çi eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ilk ders 28 Ara­lık 2020’de ya­pıl­dı, eği­tim­ler 8 hafta bo­yun­ca devam etti. Haf­ta­lık 6 sa­at­ten olu­şan prog­ram­da haf­ta­da 3 gün ve günde 2 saat çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim dersi ya­pıl­dı.
İl ve ilçe müf­tü­lük­le­ri ko­or­di­ne­sin­de din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­de bin­ler­ce kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Evden Kur’an öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Eği­tim prog­ra­mı­na dair gün ve sa­at­le­rin ka­tı­lım­cı ta­lep­le­ri­ne göre dü­zen­le­ne­bil­di­ği eği­tim prog­ra­mı­nın yeni dönem baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı.
Prog­ra­ma baş­vu­ru­lar, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmî in­ter­net si­te­si (www.​di­ya­net.​gov.​tr) üze­rin­den alı­na­cak. Eği­tim prog­ra­mın­da en­gel­li va­tan­daş­lar da unu­tul­ma­dı. Görme ve işit­me en­gel­li va­tan­daş­la­rın da baş­vu­ra­bi­le­ce­ği Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Eği­tim Prog­ra­mı’na, ilk dö­nem­de ol­du­ğu gibi yeni dö­nem­de de 4 yaş ve üzeri bütün va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­su kabul edi­lecek.​Vatandaş­lar;https://​dibbys.​di­ya­net.​gov.​tr/​ehys/​Og­ren­ci­Kurs­Bas­vu­ru.​aspx bağ­lan­tı­sı­nı kul­la­na­rak prog­ra­ma kayıt ola­bi­lecek.
Haydi, Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya
Yeni dö­nem­de; “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya” slo­ga­nıy­la sür­dü­rü­lecek “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” hak­kın­da Di­ya­net­Ha­ber’e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, eği­tim prog­ra­mı­nın ilk dö­ne­min­de yoğun bir ta­lep­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Pan­de­mi se­be­biy­le 4-6 yaş ve ih­ti­yaç odak­lı Kur’an kurs­la­rın­da eği­tim gören öğ­ren­ci sa­yı­sın­da büyük oran­da azal­ma­lar ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ak­bu­lut, bu sü­reç­te va­tan­daş­lar­la bu­luş­mak ve on­la­ra yay­gın din eği­ti­mi­ni ulaş­tır­mak ama­cıy­la böyle bir proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın bu an­lam­da sal­gın sü­re­ci­ni bir fır­sa­ta çe­vir­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut, çev­ri­mi­çi dü­zen­le­nen eği­tim­ler sa­ye­sin­de çok sa­yı­da va­tan­da­şa yay­gın din eği­ti­mi­nin ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Bazı özel du­rum­la­rın­dan do­la­yı cami veya Kur’an kurs­la­rın­da sür­dü­rü­len yay­gın din eği­ti­mi ile bu­lu­şa­ma­yan va­tan­daş­la­rın, adı geçen proje kap­sa­mın­da Kur’an-ı Kerim oku­ma­yı öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut; “Özel­lik­le 65 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mız için bir bu prog­ram bir imkân oldu. Onlar için bir kapı açmış olduk. Şimdi is­te­dik­le­ri zaman kendi te­le­fon­la­rın­dan veya ço­cuk­la­rı­nın, to­run­la­rı­nın te­le­fo­nun­dan ben bu eği­tim­le­ri takip etmek is­ti­yo­rum de­dik­le­rin­de ra­hat­lık­la ev­le­rin­de otur­duk­la­rı yer­den ders­le­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­li­yor­lar. Bu an­lam­da biz yay­gın din eği­ti­mi­ni va­tan­daş­la­rı­mı­zın aya­ğı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 21. yüz­yı­lın di­ji­tal dün­ya­sın­da çev­ri­mi­çi sun­du­ğu­muz eği­tim­ler­de ka­li­te­yi ar­tır­ma­yı çok önem­si­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz va­tan­daş­la­rı­mı­zı hem ca­mi­ye ge­ti­re­bil­me­yi hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni çev­ri­mi­çi or­tam­lar­da kar­şı­la­ya­bil­me­yi ken­di­mi­ze hedef edi­ni­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Yay­gın din eği­ti­mi­nin sa­de­ce Kur’an kursu ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Ak­bu­lut, “Hutbe, vaaz ve irşat prog­ram­la­rı da bir yay­gın din eği­ti­mi­dir. Aynı şe­kil­de genç­le­re yö­ne­lik sür­dür­dü­ğü­müz fa­ali­yet­le­ri­miz yine yay­gın din eği­ti­mi­dir. Bu şu de­mek­tir, biz Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ola­rak yay­gın din eği­ti­mi­ni her alan­da veren bir ku­ru­muz. Bu ba­kım­dan pan­de­mi sü­re­cin­de yay­gın din eği­ti­mi­nin in­kı­ta­ya uğ­ra­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Çünkü biz sal­gı­na yö­ne­lik çok ciddi ted­bir­ler aldık. Bir dönem ca­mi­le­ri­mi­zi ka­pat­mak zo­run­da kal­dık, cuma hut­be­le­ri­ni kı­salt­tık, Kur’an kurs­la­rı­na bir takım kı­sıt­la­ma­lar ge­tir­dik. Ancak şunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki bize ula­şan in­sa­nı­mı­za dair bir kay­bı­mız ol­ma­dı. Ben bu şart­lar al­tın­da yay­gın din eği­ti­min­den fay­da­lan­mak is­ti­yo­rum diyen her va­tan­da­şı­mız, mut­la­ka kar­şı­lı­ğı­nı aldı.” dedi.
Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, sa­de­ce sal­gın sü­re­cin­de değil sal­gın son­ra­sın­da da ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da çev­ri­mi­çi yay­gın din eği­tim­le­ri­nin sür­dü­rü­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Ka­yıt­lar Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmi in­ter­net say­fa­sın­dan ya­pı­la­bi­lecek.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val