Rize Dahil 5 İl Vakaların Yüzde 17’sini Yükleniyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı­na göre Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 24,1 yani her 4 va­ka­dan 1’i Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde.

Bakan Koca’nın açık­la­dı­ğı 15-21 Şubat ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 44 bin 294 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin ta­ma­mın­da tes­pit edi­len vaka sa­yı­sı ise 10 bin 639 kişi oldu.
Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 9,46’sına sahip olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ko­ro­na vi­rü­sü ra­kam­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sı­ra­da yer alı­yor.
5 il va­ka­la­rın yüzde 17’sini yük­le­ni­yor
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan Rize, Ordu, Sam­sun, Trab­zon ve Gi­re­sun’da 15-21 şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da 7 bin 840 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Bu ra­kam­lar göz önüne alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 17’si sa­de­ce bu 5 ilde bu­lu­nu­yor.
Bu il­ler­de­ki va­ka­lar ise Sam­sun 2 bin 752 vaka, Trab­zon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Gi­re­sun 976 vaka ve Rize’de 688 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.


Haber Merkezi