Kalkandere Kaymakamlığı’nın El Emeği Göz Nuru Projesi Kapsamında Üretilen Mandalina Reçeli Yoğun İlgi Gördü

Rize’nin Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın il­çe­de ev ha­nım­la­rı için baş­lat­tı­ğı ’El Emeği Göz Nuru’ isim­li proje kap­sa­mın­da üre­ti­len man­da­li­na re­çe­li yoğun ilgi gördü.

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın ’El Emeği Göz Nuru’ pro­je­si kap­sa­mın­da 8 ev ha­nı­mı man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi­ne baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len proje sa­ye­sin­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar meyve ola­rak gir­di­ği ev­le­re bu kez reçel ola­rak girdi.
Ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­ye­rek yö­re­nin man­da­li­na­sı­nı sof­ra­la­ra reçel ola­rak ge­tir­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, “Kal­kan­de­re İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma, Da­ya­nış­ma Vak­fı­mız ko­or­di­nas­yo­nun­da ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­mak için ‘El Emeği Göz Nuru’ isim­li man­da­li­na re­çe­li pro­je­mi­zi baş­lat­tık. Bu pro­je­yi Rize’de çay ha­ri­cin­de man­da­li­na gibi mey­ve­le­rin de ye­tiş­ti­ği­ni gös­ter­mek, bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la baş­lat­tık. Pro­je­ye yö­ne­lik va­tan­daş­la­rı­mız­dan yoğun bir ilgi oluş­tu. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız ko­ope­ra­tif an­la­yı­şı ve yak­la­şı­mıy­la proje kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan re­çel­le­rin cad­de­le­ri­miz üze­rin­de yer alan bak­kal ve mar­ket­ler­de sa­tı­şı yolu ile elde edi­len ge­lir­le­rin top­la­mı­nı pro­je­de yer alan ka­dın­la­ra ak­ta­ra­rak katkı sağ­la­mak” dedi.
“İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di”
Pan­de­mi ko­şul­la­rı­na dik­kat et­tik­le­ri­ni ve hij­ye­nin üst saf­ha­da tu­tul­du­ğu­nu söy­le­yen Gök­me­noğ­lu, “İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di. Pan­de­mi şart­la­rı­na da uygun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Usta öğ­re­ti­ci­mi­zin de reh­ber­li­ğin­de hij­yen şart­la­rı­na mak­si­mum se­vi­ye­de ri­ayet gös­te­ri­li­yor. Biz bu pro­je­de ta­ma­men yö­re­mi­zin man­da­li­na­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı ter­cih ettik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Man­da­li­na re­çe­li­ni yapan 8 ka­dın­dan biri olan Funda Demir, yap­tık­la­rı ürün­le­rin mar­ket raf­la­rın­da yer bul­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Kay­ma­ka­mı­mız biz­ler­den reçel yap­ma­mı­zı is­te­di. Çok güzel de oldu. Bah­çe­miz­den man­da­li­na­mı­zı top­la­dık, or­ga­nik oldu, çok güzel oldu. Çok da mem­nun olduk” diye ko­nuş­tu.
Yö­re­le­rin­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rın aroma ba­kı­mın­dan diğer man­da­li­na­la­ra ben­ze­me­di­ği­ni, o yüz­den re­çe­li­nin de fark­lı ve güzel ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aley­na Ka­ra­ca ise, “Man­da­li­na­la­rı­mız top­lan­dı geldi, tek tek ayık­la­dık. Şer­be­ti­mi­zi ayar­la­dık ve limon ile onu ke­sir­dik. Man­da­li­na­la­rı ek­le­dik ve yavaş yavaş pi­şir­dik. Kö­pü­ğü­nü aldık ve ka­va­noz­la­dık, mar­ket­ler­de sa­tı­şa sun­duk. Çok ho­şu­mu­za gitti, böyle bir pro­je­de yer al­dı­ğı­mız için se­vin­dik. Uma­rım her­ke­sin de damak zev­ki­ne uyar, her­kes mem­nun kalır. Man­da­li­na­la­rı­mız yö­re­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı­mız. İnce ka­buk­lu ve tat­la­rı diğer man­da­li­na­lar­dan fark­lı­dır. Kay­ma­ka­mı­mız re­çe­li­nin de güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü ve öyle de oldu. Yani tadı ve ko­ku­suy­la diğer yö­re­le­rin man­da­li­na­la­rın­dan fark­lı olan man­da­li­na­mı­zın re­çe­li de öyle tatlı ve güzel oldu. İnşal­lah be­ğe­ni­lir, se­vi­lir ve de­va­mı da gelir” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi