ABD, Türkiye’ye S-400 çağrısını yineledi

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby “Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby basın top­lan­tı­sın­da bir so­ru­yu ya­nıt­lar­ken, Tür­ki­ye’nin Rusya’dan S-400 füze sa­vun­ma sis­te­mi alımı ne­de­niy­le F-35 uçak­la­rı­nın ortak üre­ti­mi ve sa­tı­şı prog­ra­mın­dan çı­kar­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve bu du­ru­mun hala ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lirt­ti.​
Ame­ri­ka’nın Sesi (VOA) in­ter­net si­te­sin­de­ki ha­be­re göre Kirby, “Tek­rar etmek ge­re­kir­se, Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Pen­ta­gon Söz­cü­sü Kirby, “Tür­ki­ye’nin son 10 yılda ABD’den Pat­ri­ot sa­vun­ma sis­te­mi satın almak için çok sa­yı­da fır­sa­tı vardı ama bunun ye­ri­ne Rusya’ya gelir, eri­şim ve nüfuz sağ­la­yan S-400’ü seç­ti­ler” dedi.


Haber Merkezi