Monthly Archives: Mart 2021

Rize Dahil 5 İl Vakaların Yüzde 17’sini Yükleniyor

Sağ­lık Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın açık­la­dı­ğı ko­ro­na virüs vaka sa­yı­la­rı­na göre Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 24,1 yani her 4 va­ka­dan 1’i Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde.

Bakan Koca’nın açık­la­dı­ğı 15-21 Şubat ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 44 bin 294 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nin ta­ma­mın­da tes­pit edi­len vaka sa­yı­sı ise 10 bin 639 kişi oldu.
Tür­ki­ye nü­fu­su­nun yüzde 9,46’sına sahip olan Ka­ra­de­niz Böl­ge­si ko­ro­na vi­rü­sü ra­kam­la­rı göz önüne alın­dı­ğın­da yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sı­ra­da yer alı­yor.
5 il va­ka­la­rın yüzde 17’sini yük­le­ni­yor
Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde bu­lu­nan Rize, Ordu, Sam­sun, Trab­zon ve Gi­re­sun’da 15-21 şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da 7 bin 840 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.
Bu ra­kam­lar göz önüne alın­dı­ğın­da Tür­ki­ye’deki va­ka­la­rın yüzde 17’si sa­de­ce bu 5 ilde bu­lu­nu­yor.
Bu il­ler­de­ki va­ka­lar ise Sam­sun 2 bin 752 vaka, Trab­zon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Gi­re­sun 976 vaka ve Rize’de 688 ko­ro­na vi­rü­sü va­ka­sı tes­pit edil­di.


Haber Merkezi

Kalkandere Kaymakamlığı’nın El Emeği Göz Nuru Projesi Kapsamında Üretilen Mandalina Reçeli Yoğun İlgi Gördü

Rize’nin Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın il­çe­de ev ha­nım­la­rı için baş­lat­tı­ğı ’El Emeği Göz Nuru’ isim­li proje kap­sa­mın­da üre­ti­len man­da­li­na re­çe­li yoğun ilgi gördü.

Kal­kan­de­re Kay­ma­kam­lı­ğı’nın ’El Emeği Göz Nuru’ pro­je­si kap­sa­mın­da 8 ev ha­nı­mı man­da­li­na re­çe­li üre­ti­mi­ne baş­la­dı. İlçe Kay­ma­kam­lı­ğı, İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü, İlçe Sos­yal Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Vakfı ko­or­di­ne­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len proje sa­ye­sin­de Kal­kan­de­re’nin bah­çe­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­len yerli man­da­li­na­lar meyve ola­rak gir­di­ği ev­le­re bu kez reçel ola­rak girdi.
Ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın hü­ner­le­ri­ni ser­gi­le­ye­rek yö­re­nin man­da­li­na­sı­nı sof­ra­la­ra reçel ola­rak ge­tir­di­ği­ni dile ge­ti­ren Kal­kan­de­re Kay­ma­ka­mı Kemal Sefa Gök­me­noğ­lu, “Kal­kan­de­re İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ve Sos­yal Yar­dım­laş­ma, Da­ya­nış­ma Vak­fı­mız ko­or­di­nas­yo­nun­da ça­lış­kan Ka­ra­de­niz ka­dı­nı­nın is­tih­da­mı­na katkı sağ­la­mak için ‘El Emeği Göz Nuru’ isim­li man­da­li­na re­çe­li pro­je­mi­zi baş­lat­tık. Bu pro­je­yi Rize’de çay ha­ri­cin­de man­da­li­na gibi mey­ve­le­rin de ye­tiş­ti­ği­ni gös­ter­mek, bir far­kın­da­lık oluş­tur­mak ama­cıy­la baş­lat­tık. Pro­je­ye yö­ne­lik va­tan­daş­la­rı­mız­dan yoğun bir ilgi oluş­tu. Bu­ra­da­ki ama­cı­mız ko­ope­ra­tif an­la­yı­şı ve yak­la­şı­mıy­la proje kap­sa­mın­da ha­zır­la­nan re­çel­le­rin cad­de­le­ri­miz üze­rin­de yer alan bak­kal ve mar­ket­ler­de sa­tı­şı yolu ile elde edi­len ge­lir­le­rin top­la­mı­nı pro­je­de yer alan ka­dın­la­ra ak­ta­ra­rak katkı sağ­la­mak” dedi.
“İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di”
Pan­de­mi ko­şul­la­rı­na dik­kat et­tik­le­ri­ni ve hij­ye­nin üst saf­ha­da tu­tul­du­ğu­nu söy­le­yen Gök­me­noğ­lu, “İlk etap­ta 8 yöre ka­dı­nı­mız be­lir­len­di. Pan­de­mi şart­la­rı­na da uygun bir şe­kil­de ça­lış­ma­lar ya­pıl­dı. Usta öğ­re­ti­ci­mi­zin de reh­ber­li­ğin­de hij­yen şart­la­rı­na mak­si­mum se­vi­ye­de ri­ayet gös­te­ri­li­yor. Biz bu pro­je­de ta­ma­men yö­re­mi­zin man­da­li­na­sı­nın kul­la­nıl­ma­sı­nı ter­cih ettik” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Man­da­li­na re­çe­li­ni yapan 8 ka­dın­dan biri olan Funda Demir, yap­tık­la­rı ürün­le­rin mar­ket raf­la­rın­da yer bul­ma­sın­dan mem­nun ol­duk­la­rı­nı dile ge­ti­re­rek, “Kay­ma­ka­mı­mız biz­ler­den reçel yap­ma­mı­zı is­te­di. Çok güzel de oldu. Bah­çe­miz­den man­da­li­na­mı­zı top­la­dık, or­ga­nik oldu, çok güzel oldu. Çok da mem­nun olduk” diye ko­nuş­tu.
Yö­re­le­rin­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rın aroma ba­kı­mın­dan diğer man­da­li­na­la­ra ben­ze­me­di­ği­ni, o yüz­den re­çe­li­nin de fark­lı ve güzel ol­du­ğu­nu be­lir­ten Aley­na Ka­ra­ca ise, “Man­da­li­na­la­rı­mız top­lan­dı geldi, tek tek ayık­la­dık. Şer­be­ti­mi­zi ayar­la­dık ve limon ile onu ke­sir­dik. Man­da­li­na­la­rı ek­le­dik ve yavaş yavaş pi­şir­dik. Kö­pü­ğü­nü aldık ve ka­va­noz­la­dık, mar­ket­ler­de sa­tı­şa sun­duk. Çok ho­şu­mu­za gitti, böyle bir pro­je­de yer al­dı­ğı­mız için se­vin­dik. Uma­rım her­ke­sin de damak zev­ki­ne uyar, her­kes mem­nun kalır. Man­da­li­na­la­rı­mız yö­re­miz­de ye­ti­şen man­da­li­na­la­rı­mız. İnce ka­buk­lu ve tat­la­rı diğer man­da­li­na­lar­dan fark­lı­dır. Kay­ma­ka­mı­mız re­çe­li­nin de güzel ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü ve öyle de oldu. Yani tadı ve ko­ku­suy­la diğer yö­re­le­rin man­da­li­na­la­rın­dan fark­lı olan man­da­li­na­mı­zın re­çe­li de öyle tatlı ve güzel oldu. İnşal­lah be­ğe­ni­lir, se­vi­lir ve de­va­mı da gelir” şek­lin­de ko­nuş­tu.


Haber Merkezi

RİZE MÜFTÜLÜĞÜ EVDEN KUR’AN ÖĞRENME KAYITLARININ BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Rize İl Müf­tü­lü­ğü, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi uy­gu­la­nan Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­me se­fer­ber­li­ği baş­lat­mış­tı.

DİB Reh­ber­li­ğin­de il ve ilçe müf­tü­lük­le­rin­ce ger­çek­leş­ti­ri­len çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim ders­le­ri­ne va­tan­da­şın il­gi­si yoğun oldu. Din gö­rev­li­le­rin­ce ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­le çok sa­yı­da kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Tüm dün­ya­da et­ki­si­ni sür­dü­ren yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nı sü­re­cin­de din hiz­met­le­ri­ni ara­lık­sız sür­dü­ren Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı, “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye” slo­ga­nıy­la “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” ha­zır­la­mış­tı. Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­nan çev­ri­mi­çi eği­tim prog­ra­mı kap­sa­mın­da ilk ders 28 Ara­lık 2020’de ya­pıl­dı, eği­tim­ler 8 hafta bo­yun­ca devam etti. Haf­ta­lık 6 sa­at­ten olu­şan prog­ram­da haf­ta­da 3 gün ve günde 2 saat çev­ri­mi­çi Kur’an-ı Kerim dersi ya­pıl­dı.
İl ve ilçe müf­tü­lük­le­ri ko­or­di­ne­sin­de din gö­rev­li­le­ri ta­ra­fın­dan ve­ri­len çev­ri­mi­çi ders­ler­de bin­ler­ce kişi Kur’an-ı Kerim öğ­ren­di. Evden Kur’an öğ­ren­me se­fer­ber­li­ğin­de yeni dönem ka­yıt­la­rı baş­la­dı. Eği­tim prog­ra­mı­na dair gün ve sa­at­le­rin ka­tı­lım­cı ta­lep­le­ri­ne göre dü­zen­le­ne­bil­di­ği eği­tim prog­ra­mı­nın yeni dönem baş­vu­ru­la­rı baş­la­dı.
Prog­ra­ma baş­vu­ru­lar, Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmî in­ter­net si­te­si (www.​di­ya­net.​gov.​tr) üze­rin­den alı­na­cak. Eği­tim prog­ra­mın­da en­gel­li va­tan­daş­lar da unu­tul­ma­dı. Görme ve işit­me en­gel­li va­tan­daş­la­rın da baş­vu­ra­bi­le­ce­ği Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Eği­tim Prog­ra­mı’na, ilk dö­nem­de ol­du­ğu gibi yeni dö­nem­de de 4 yaş ve üzeri bütün va­tan­daş­la­rın baş­vu­ru­su kabul edi­lecek.​Vatandaş­lar;https://​dibbys.​di­ya­net.​gov.​tr/​ehys/​Og­ren­ci­Kurs­Bas­vu­ru.​aspx bağ­lan­tı­sı­nı kul­la­na­rak prog­ra­ma kayıt ola­bi­lecek.
Haydi, Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya
Yeni dö­nem­de; “Haydi Tür­ki­ye, Evden Kur’an Öğ­ren­me­ye, Oku­ma­ya” slo­ga­nıy­la sür­dü­rü­lecek “Uzak­tan Kur’an-ı Kerim Öğ­re­tim Prog­ra­mı” hak­kın­da Di­ya­net­Ha­ber’e de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı Eği­tim Hiz­met­le­ri Genel Mü­dür­lü­ğü Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, eği­tim prog­ra­mı­nın ilk dö­ne­min­de yoğun bir ta­lep­le kar­şı­la­şıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Pan­de­mi se­be­biy­le 4-6 yaş ve ih­ti­yaç odak­lı Kur’an kurs­la­rın­da eği­tim gören öğ­ren­ci sa­yı­sın­da büyük oran­da azal­ma­lar ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Ak­bu­lut, bu sü­reç­te va­tan­daş­lar­la bu­luş­mak ve on­la­ra yay­gın din eği­ti­mi­ni ulaş­tır­mak ama­cıy­la böyle bir proje ha­zır­lan­dı­ğı­nı dile ge­tir­di.
Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı­nın bu an­lam­da sal­gın sü­re­ci­ni bir fır­sa­ta çe­vir­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut, çev­ri­mi­çi dü­zen­le­nen eği­tim­ler sa­ye­sin­de çok sa­yı­da va­tan­da­şa yay­gın din eği­ti­mi­nin ulaş­tı­rıl­dı­ğı­nı kay­det­ti.
Bazı özel du­rum­la­rın­dan do­la­yı cami veya Kur’an kurs­la­rın­da sür­dü­rü­len yay­gın din eği­ti­mi ile bu­lu­şa­ma­yan va­tan­daş­la­rın, adı geçen proje kap­sa­mın­da Kur’an-ı Kerim oku­ma­yı öğ­ren­di­ği­ni be­lir­ten Ak­bu­lut; “Özel­lik­le 65 yaş üzeri va­tan­daş­la­rı­mız için bir bu prog­ram bir imkân oldu. Onlar için bir kapı açmış olduk. Şimdi is­te­dik­le­ri zaman kendi te­le­fon­la­rın­dan veya ço­cuk­la­rı­nın, to­run­la­rı­nın te­le­fo­nun­dan ben bu eği­tim­le­ri takip etmek is­ti­yo­rum de­dik­le­rin­de ra­hat­lık­la ev­le­rin­de otur­duk­la­rı yer­den ders­le­ri­mi­ze ka­tı­la­bi­li­yor­lar. Bu an­lam­da biz yay­gın din eği­ti­mi­ni va­tan­daş­la­rı­mı­zın aya­ğı­na gö­tü­rü­yo­ruz. 21. yüz­yı­lın di­ji­tal dün­ya­sın­da çev­ri­mi­çi sun­du­ğu­muz eği­tim­ler­de ka­li­te­yi ar­tır­ma­yı çok önem­si­yo­ruz. Do­la­yı­sıy­la biz va­tan­daş­la­rı­mı­zı hem ca­mi­ye ge­ti­re­bil­me­yi hem de va­tan­daş­la­rı­mı­zın ta­lep­le­ri­ni çev­ri­mi­çi or­tam­lar­da kar­şı­la­ya­bil­me­yi ken­di­mi­ze hedef edi­ni­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.
Yay­gın din eği­ti­mi­nin sa­de­ce Kur’an kursu ola­rak de­ğer­len­di­ril­me­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çizen Ak­bu­lut, “Hutbe, vaaz ve irşat prog­ram­la­rı da bir yay­gın din eği­ti­mi­dir. Aynı şe­kil­de genç­le­re yö­ne­lik sür­dür­dü­ğü­müz fa­ali­yet­le­ri­miz yine yay­gın din eği­ti­mi­dir. Bu şu de­mek­tir, biz Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ola­rak yay­gın din eği­ti­mi­ni her alan­da veren bir ku­ru­muz. Bu ba­kım­dan pan­de­mi sü­re­cin­de yay­gın din eği­ti­mi­nin in­kı­ta­ya uğ­ra­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­riz. Çünkü biz sal­gı­na yö­ne­lik çok ciddi ted­bir­ler aldık. Bir dönem ca­mi­le­ri­mi­zi ka­pat­mak zo­run­da kal­dık, cuma hut­be­le­ri­ni kı­salt­tık, Kur’an kurs­la­rı­na bir takım kı­sıt­la­ma­lar ge­tir­dik. Ancak şunu ra­hat­lık­la söy­le­ye­bi­li­rim ki bize ula­şan in­sa­nı­mı­za dair bir kay­bı­mız ol­ma­dı. Ben bu şart­lar al­tın­da yay­gın din eği­ti­min­den fay­da­lan­mak is­ti­yo­rum diyen her va­tan­da­şı­mız, mut­la­ka kar­şı­lı­ğı­nı aldı.” dedi.
Yay­gın Din Eği­ti­mi Daire Baş­ka­nı Se­di­de Ak­bu­lut, sa­de­ce sal­gın sü­re­cin­de değil sal­gın son­ra­sın­da da ta­lep­ler doğ­rul­tu­sun­da çev­ri­mi­çi yay­gın din eği­tim­le­ri­nin sür­dü­rü­le­ce­ği­ni söz­le­ri­ne ek­le­di. Ka­yıt­lar Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı resmi in­ter­net say­fa­sın­dan ya­pı­la­bi­lecek.


Haber: Bay­ram Ali Ka­val

ABD, Türkiye’ye S-400 çağrısını yineledi

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby “Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı (Pen­ta­gon) Söz­cü­sü John Kirby basın top­lan­tı­sın­da bir so­ru­yu ya­nıt­lar­ken, Tür­ki­ye’nin Rusya’dan S-400 füze sa­vun­ma sis­te­mi alımı ne­de­niy­le F-35 uçak­la­rı­nın ortak üre­ti­mi ve sa­tı­şı prog­ra­mın­dan çı­kar­tıl­dı­ğı­nı ha­tır­lat­tı ve bu du­ru­mun hala ge­çer­li­li­ği­ni ko­ru­du­ğu­nu be­lirt­ti.​
Ame­ri­ka’nın Sesi (VOA) in­ter­net si­te­sin­de­ki ha­be­re göre Kirby, “Tek­rar etmek ge­re­kir­se, Tür­ki­ye’yi S-400 sis­te­mi­nin tes­li­mat sü­re­ci­ni devam et­tir­me­me­ye ve bu sis­te­mi elin­de tut­ma­ma­ya ça­ğı­rı­yo­ruz” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.
Pen­ta­gon Söz­cü­sü Kirby, “Tür­ki­ye’nin son 10 yılda ABD’den Pat­ri­ot sa­vun­ma sis­te­mi satın almak için çok sa­yı­da fır­sa­tı vardı ama bunun ye­ri­ne Rusya’ya gelir, eri­şim ve nüfuz sağ­la­yan S-400’ü seç­ti­ler” dedi.


Haber Merkezi