Monthly Archives: Mart 2021

ÜNİVERSİTEMİZİ BAŞARILI BULDUM

TÜBİTAK Araş­tır­ma Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan is­ta­tis­tik sı­ra­la­ma­sın­da RTEÜ pro­je­si onay­la­nan Üni­ver­si­te­ler ara­sın­da yer al­ma­sın­dan mem­nun oldum.
RTEÜ onay­la­nan 50 pro­je­siy­le 2016 – 2020 yıl­la­rın­da 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­dan 4. ol­muş­tur.
TÜBİTAK’ın araş­tır­ma­sı­nı önem­se­rim ve gü­ve­ni­rim.
Cum­hur­baş­ka­nı ve hü­kû­me­tin çok yakın des­te­ği­nin ol­du­ğu RTEÜ’nin her alan­da ba­şa­rı­lı ol­ma­sı­nı is­te­riz.
Ba­şa­rı ça­lış­mak­la olur, öğ­ren­ci­le­ri teş­vik ede­rek itecek ufku geniş hoca ve aka­de­mis­yen­le­rin ara­lık­sız ça­lış­ma­sıy­la olur.
Rize’nin sem­bol­le­rin­den bi­ri­si olan Üni­ver­si­te­mi­zin şe­hir­le bü­tün­leş­me­me­si, ba­rı­şık ol­ma­ma­sı önem­li bir sı­kın­tı.
Kam­pü­se sı­kı­şan Üni­ver­si­te­mi­zin yal­nız Rize’nin değil böl­ge­nin araş­tı­rıl­ma­yan ko­nu­la­rı için kafa yo­ra­cak so­rum­lu­la­ra ih­ti­ya­cı var.
Aka­de­mis­yen ola­rak bi­lim­sel ya­pı­lan proje sa­yı­sı çok daha art­tı­rı­la­bi­lir.
Bitki ve sebze için çok za­rar­lı olan Ja­po­ni­ka de­ni­len Ke­le­bek ya­pı­la­bi­lecek çok et­ki­li pro­je­ler­le ön­len­me­li.
Üni­ver­si­te­miz­de Ja­po­ni­ka de­ni­len canlı ile çok daha de­tay­lı ça­lış­ma­lar ol­ma­lı.
Doç.Dr. Mus­ta­fa Akı­ner ho­ca­nın iki üç kişi ile ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma ye­ter­li ol­ma­ya­bi­lir. Böl­ge­de­ki bu za­rar­lı ile mü­ca­de­le­de büyük des­te­ğe ih­ti­yaç var.
RTEÜ 2000 yı­lın­dan sonra ku­ru­lan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­da 4. sı­ra­da yer al­ma­sı el­bet­te ba­şa­rı­dır ve kü­çüm­se­ne­me­yecek kadar önem­li­dir.
Bu ka­te­go­ri­de Gebze Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ikin­ci, TOB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ise üçün­cü sı­ra­da bu­lun­mak­ta.
ODTÜ’nün 1. Ol­du­ğu genel Üni­ver­si­te sı­ra­la­ma­sın­da 36.sı­ra­da yer al­ma­sı­nı al­kış­lı­yo­rum.
RTEÜ ha­zır­la­ya­rak onay­la­nan 50 pro­je­si ile 171 Üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­rak­tı. Dev­let ve Vakıf dâhil ül­ke­miz­de­ki tüm Üni­ver­si­te­ler ka­te­go­ri­sin­de ise 36. Sı­ra­da yer almış.
Üni­ver­si­te­mi­zin ba­şa­rı­la­rı­nı duy­mak çok güzel.
Her ne kadar bazı Fa­kül­te­ler­de yö­ne­tim­ler­den kay­nak­la­nan sı­kın­tı­lar olu­yor­sa da gi­de­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz.
Bu sı­kın­tı­lar ko­nu­sun­da Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin Ka­ra­man ho­ca­mı­za çok iş dü­şü­yor.
Bil­has­sa su­la­rın du­rul­ma­dı­ğı Tıp Fa­kül­te­sin­de kaos ve kar­ma­şa­ya son ve­ril­me­li. En son ay­rı­lan aka­de­mis­yen­ler­den Prof.​Dr. Engin Dur­sun ho­ca­nın yeri uma­rım en yakın za­man­da dol­du­ru­lur.
Böl­ge­nin çok önem­li Kan­ser te­da­vi mer­ke­zi, On­ko­lo­ji Has­ta­ne­miz uzman, titri yük­sek ho­ca­la­rın hiz­met ede­ce­ği üs du­ru­mu­na ge­ti­ril­me­li.
RTEÜ ‘nden uzak­la­şıp giden değil hiz­met yapan, bi­li­me do­ku­nan aka­de­mis­yen or­du­su­na çok ih­ti­ya­cı var.
RTEÜ şa­hıs­la­rın değil şeh­rin, böl­ge­nin he­pi­mi­zin ma­lı­dır.
Her geçen yıl daha iyi ol­ma­sı için dü­şün­ce­ye sahip ak­lı­se­lim her­ke­sin sa­hip­len­me­si ge­re­kir.
Rek­tö­rü­müz Hü­se­yin Hocam, Üni­ver­si­te­mi­zin şehri ku­cak­la­ma­sı için ön­ce­lik­le siz­le­re çok iş dü­şü­yor.

OVİT TÜNELİNE EKREM ORHON ADI-106

Böl­ge­de önem­li bir ge­çi­din adı­dır Ovit Dağı ge­çi­di.
Yılda 4-6 ay arası kar ve çığ do­la­yı­sıy­la ka­pa­lı kalan Ri­ze-Er­zu­rum dev­let ka­ra­yo­lu­nu ula­şı­ma açık tut­mak ama­cıy­la dün­ya­da 3. uzun çift tüplü tü­ne­lin ya­pıl­dı­ğı yer­dir Ovit Dağı.
Ovit Da­ğı­nın ka­ra­yo­lu geçen zir­ve­si­nin ra­kı­mı 2640 met­re­dir.
Yük­sek zir­ve­de kış mev­si­min­de yağan kar yer yer 3 met­re­yi aşar.
Gü­zer­gâ­hın 12 ay ula­şım sağ­la­ma­sı yıl­lar­dır dü­şü­nü­lür­dü. Bu­ra­sı­nın sü­rek­li açık ol­ma­sı için en çok kafa yo­ran­lar­dan bi­ri­si Reis Ekrem Orhon’dur bunu kimse inkâr ede­mez.
1983 yı­lın­da vefat eden Ekrem Orhon Re­is­ten sonra bu yol için dü­şü­nü­len pro­je­ler hiç dur­ma­dı ama ilk ateşi yakan mer­hum Re­is­tir.
Ovit Tü­ne­li­nin, 2012 Yı­lın­da Baş­ba­kan hem­şe­ri­miz Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan biz­zat baş­lan­gı­cı ya­pıl­dı yani te­me­li atıl­dı.
6 yıl­lık bir ça­lış­ma so­nu­cu 2018 yı­lın­da bu kez Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan tra­fi­ğe açıl­dı yani hiz­me­te so­kul­du. Ken­di­le­ri­ne bu ko­nu­da her zaman mü­te­şek­ki­riz bir kez daha te­şek­kür edi­yo­rum.
Tünel ya­pıl­dı yolu ya­pıl­ma­dı diye de­fa­lar­ca uya­rı­cı ya­zı­lar yaz­dım yaz­ma­ya da devam edi­yo­rum. Çünkü İkiz­de­re-Tü­nel ara­sın­da yıl­lar geçti halen bir ça­lış­ma baş­la­tıl­ma­dı. Bu­gün­kü konum Ovit Tü­ne­li­nin adı ne ol­ma­lı.
Tünel Ovit Dağı ile anı­lı­yor. Şu an­da­ki isim­de öyle. Geç­miş­te hiz­met ya­pan­la­rı unu­ta­ma­yız.
Bu­ra­da öncü olan in­san­la­rı unut­ma­ma­lı­yız. Vefa ni­şa­ne­si ola­rak Ovit Tü­ne­li­nin ismi Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li ola­rak ad­lan­dı­rı­la­bi­lir. Yö­re­miz in­sa­nı Ekrem Orhon’u ger­çek­ten se­ver­di. İyi­de­re’den iti­ba­ren baş­la­yan Ka­ra­yo­lu­na çok emek ver­miş­tir. Bu yolun Er­zu­rum’a ulaş­ma­sı nok­ta­sın­da her ram­pa­da, her viraj da din­le­ne­rek kafa yor­du­ğu­na, şan­ti­ye ba­ra­ka­la­rın­da sa­bah­la­dı­ğı­na şa­hit­le­ri­miz var.
Tü­ne­le isim ve­ri­le­cek­se Ekrem Orhon ol­ma­lı.
Unu­tul­ma­yan isim­ler­den Ekrem Orhon ula­şım için yol, köprü, tünel uz­ma­nıy­dı. Başka bir yere o isim ya­kış­maz. En uygun yer ka­mu­oyun un da is­te­ği olan Tü­ne­le Ekrem Orhon Ovit Tü­ne­li is­mi­nin ve­ril­me­si­ni bek­li­yo­ruz.

RTEÜ 125 ÜNİVERSİTE ARASINDA DÖRDÜNCÜLÜK BAŞARISI

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si (RTEÜ), TÜBİTAK Araş­tır­ma Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (ARDEB) ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan 2016 – 2020 yıl­la­rı 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ne göre ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 Üni­ver­si­te ara­sın­dan 4. ol­muş­tur.

Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­lu­şu (TÜBİTAK) Araş­tır­ma Des­tek Prog­ram­la­rı Baş­kan­lı­ğı (ARDEB) üni­ver­si­te­le­rin 2016–2020 yıl­la­rı ara­sı­nı kap­sa­yan 5 yıl­lık proje is­ta­tis­tik­le­ri­ni ya­yın­la­dı.

TÜBİTAK ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan ra­por­da Üni­ver­si­te­le­rin son 5 yılda mü­ra­ca­at­ta bu­lun­du­ğu proje sa­yı­sı, des­tek­le­nen proje sa­yı­sı ve proje büt­çe­le­ri gibi bil­gi­ler yer al­mak­ta­dır.
RTEÜ, 2000 yı­lın­dan sonra ku­rul­muş olan 125 üni­ver­si­te ara­sın­da 4. sı­ra­da yer al­mış­tır. Bu ka­te­go­ri­de, Gebze Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, İstan­bul Me­di­pol Üni­ver­si­te­si ikin­ci, TOB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si ise üçün­cü sı­ra­da bu­lun­mak­ta­dır.
RTEÜ, Dev­let ve Vakıf dahil ül­ke­miz­de­ki tüm üni­ver­si­te­ler ka­te­go­ri­sin­de ise, 36. sı­ra­da yer al­mış­tır. Bu ka­te­go­ri­de, Or­ta­do­ğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si bi­rin­ci, Ege Üni­ver­si­te­si ikin­ci ve Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si de üçün­cü sı­ra­da yer al­mış­tır. Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ise TÜBİTAK ta­ra­fın­dan des­tek­len­miş olan 50 proje sa­yı­sı ile 171 üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­ra­ka­rak 36. sı­ra­da yer al­mış­tır. RTEÜ, or­ta­ya koy­du­ğu bu ba­şa­rı ile ken­di­sin­den çok ön­ce­le­ri ku­rul­muş olan Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si (1992), Ga­zi­an­tep Üni­ver­si­te­si (1987), İnönü Üni­ver­si­te­si (1975), Sivas Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si (1974), Van Yü­zün­cü Yıl Üni­ver­si­te­si (1982), Kah­ra­man­ma­raş Sütçü İmam Üni­ver­si­te­si (1992), Ma­ni­sa Celal Bayar Üni­ver­si­te­si (1992), Tokat Ga­zi­os­man­pa­şa Üni­ver­si­te­si (1992) ve Zon­gul­dak Bü­lent Ece­vit Üni­ver­si­te­si (1992) gibi bir­çok üni­ver­si­te­yi ge­ri­de bı­rak­mış ve ar-ge ça­lış­ma­la­rın­da elde etmiş ol­du­ğu ba­şa­rı­yı proje ko­nu­sun­da da gös­ter­miş oldu. Üni­ver­si­te­mi­zin söz ko­nu­su ba­şa­rı­yı elde et­me­sin­de kat­kı­sı olan öğ­re­tim ele­man­la­rı­mız ile RTEÜ’nün aka­de­mik per­for­mans ve ba­şa­rı­sı­nın art­ma­sı için ça­lı­şan aka­de­mik ve idari per­so­ne­li­mi­ze te­şek­kür ede­riz.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali KA­VAL­CI

Rize Orman Müdürlüğü Çocuklara Fidan Dağıttı

Rize Orman İşletme Müdürlüğü “Orman Haftası” kapsamında çocuklara fidan dağıttı.

Orman İşlet­me Mü­dü­rü Abdi Ekşi, be­ra­be­rin­de­ki­ler­le Gül­ba­har Hatun Ana­oku­lu­nu zi­ya­ret ede­rek okul mü­dü­rü cemil Me­toğ­lu ile gö­rüş­tü.
Öğ­ren­ci­ler­le soh­bet ede­rek “Orman Haf­ta­sı” hak­kın­da bilgi veren Ekşi, daha sonra öğ­ren­ci­le­re 100 çam fi­da­nı he­di­ye etti.
Ekşi, Rize’de yap­tık­la­rı ağaç­lan­dır­ma ile il­gi­li bilgi ve­re­rek, ağaç ve orman sev­gi­si­nin ço­cuk­luk­tan aşı­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni, bunun için ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di.


Haber Merkezi

Rİze’de Bİr Mahalle Kovİd-19 Nedenİyle Karantİnaya Alındı

Rize’nin Ar­de­şen il­çe­si­ne bağlı Pi­rinç­lik kö­yün­de bir ma­hal­le­de, yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) va­ka­la­rın­da­ki artış ne­de­niy­le ka­ran­ti­na ka­ra­rı alın­dı.

Va­li­lik­ten ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha Ku­ru­lun­ca, Ko­vid-19 va­ka­la­rı­nın ya­pı­lan tüm ça­lış­ma­la­ra rağ­men artış gös­ter­me­si üze­ri­ne sal­gı­nın, bu­la­şın top­lum sağ­lı­ğı ve kamu dü­ze­ni açı­sın­dan oluş­tur­du­ğu riski yö­net­me, sos­yal izo­las­yo­nu temin, sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­ma ve ya­yı­lım hı­zı­nı kont­rol al­tın­da tutma ama­cıy­la Pi­rinç­lik köyü Ha­şi­moğ­lu Ma­hal­le­si’nde ka­ran­ti­na baş­la­tıl­ma­sı­na karar ve­ril­di­ği be­lir­til­di.
Açık­la­ma­da, va­tan­daş­lar­dan sal­gı­nın ya­yıl­ma­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­re uy­ma­la­rı da is­ten­di.


Haber Merkezi

Yılın rekoru Rİze’de kırıldı

ME­TE­ORO­LOJİ Genel Mü­dür­lü­ğü’nün ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye’de bu yıl kış mev­si­mi sı­cak­lık re­ko­ru 27 de­re­ce ile Rize’de öl­çül­dü.

Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
Me­te­oro­lo­ji İşleri Genel Mü­dür­lü­ğü kış ayına iliş­kin is­ta­tis­tik­ler ya­yın­la­dı.
Buna göre kış ay­la­rın­da mev­sim nor­mal­le­ri­nin üze­rin­de sey­re­den hava sı­cak­lık­la­rı ile son 50 yılın en sıcak 3’üncü kış mev­si­mi ya­şan­dı.
Ara­lık, ocak ve şubat ay­la­rı­nı kap­sa­yan kış dö­ne­min­de en yük­sek sı­cak­lık ise 27 de­re­cey­le Rize’de ka­yıt­la­ra geçti.
Kent sa­kin­le­ri yağ­mu­run şeh­rin­de yağ­mu­ru öz­le­dik­le­ri bir kış ge­çir­dik­le­ri­ni söy­le­di.
‘KIŞI YAZ GİBİ YA­ŞI­YO­RUZ’
Musa Kasar, “Artık mev­sim­ler ka­yı­yor.
Kışın sıcak gün­le­rin ar­dın­dan artık sı­cak­lık baş­la­ma­sı ge­re­kir­ken kış mev­si­mi­ni şimdi ya­şı­yo­ruz” dedi.
Zü­bey­de Bakar da, “Bu kış çok sıcak geçti, şimdi mart ayın­da kışı ya­şa­ma­ya baş­la­dık.
Şehir mer­ke­zin­de yağ­mur et­ki­si­ni gös­te­ri­yor, yük­sek­ler­de ise kar ya­ğı­şı var.
Kış mev­si­min­de geçen gü­neş­li gün­ler­de yağ­mu­ru gör­me­di­ği­miz za­man­lar oldu” diye ko­nuş­tu.
Hu­ri­ye Mert ise, “Es­ki­den kış ay­la­rın­da 1,5 metre kar ya­ğar­dı, çoluk çocuk karın key­fi­ni çı­ka­rır­dık. Yük­sek ke­sim­le­re ya­ğı­yor ama şehir mer­kez­le­rin­de kar gö­re­mi­yo­ruz. Bu kış, yaz mev­si­mi gibi gü­neş­li gün­ler ge­çir­dik. Artık kışı da yaz ola­rak ya­şı­yo­ruz, yazı da yaz ya­şı­yo­ruz. Ku­rak­lık ol­ma­sın­dan çok kor­ku­yo­rum” dedi.


Haber Merkezi

RİZELİ DOKTORDAN TÜRKİSTAN’A 1500 ÖĞRENCİLİ OKUL

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği teş­vi­kiy­le Güney Tür­kis­tan-Şi­bir­gan da Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan 16 ders­lik­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Li­se­si ya­pıl­dı.

2020 yı­lın­da eği­ti­me baş­la­yan 1500 Öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li Ab­dur­rah­man Kü­lünk Türk Li­se­si­ne Türk­çe ya­pı­lan sınav ile öğ­ren­ci alı­nı­yor.

KUYAŞ Yar­dım­laş­ma ve Kal­kın­ma Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de Ri­ze­li Dok­tor Metin Kü­lünk ta­ra­fın­dan ba­ba­sı­nın adını ta­şı­yan Lise eği­ti­me baş­la­dı.


Af­ga­nis­tan’ın Ce­viz­can ken­tin­de 1500 öğ­ren­ci ka­pa­si­te­li 16 ders­lik­li okul yap­tı­ran Dr. Metin Kü­lünk “Ce­viz­can’a git­tik.
Bu­ra­da 8 ders­lik­li bir okul vardı, çok kötü du­rum­day­dı, 60 öğ­ren­ci yerde otu­ru­yor­du, elekt­ri­ği, suyu, so­ba­sı, öğ­ret­men im­kân­la­rı yoktu. 8 ders­lik­li sı­nıf­ta 1200 çocuk oku­yor­du. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı oku­yor ama buna rağ­men hala öğ­ren­ci­ler kar­şı­la­na­mı­yor­du. Bize de “Bu­ra­ya okul yapar mı­sı­nız?” de­di­ler. Biz de Allah nasip etti oraya 16 ders­lik­li bir okul yap­tık.
Erdem Has­ta­ne­si Ku­ru­cu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi Dr. Metin Kü­lünk Türk ana yurdu Tür­kis­tan’a her zaman yar­dım yap­ma­ya devam ede­ce­ği­ni, bu hiz­met­le­rin gö­rül­me­sin­de yar­dım­cı olan KUYAŞ der­ne­ği­ne te­şek­kür ede­rim’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Aksa Çoruh Elektrik, kalite tazminatı ve güvence bedeli sorgulama işlemlerini web sitesine taşıdı

Trab­zon, Rize, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Art­vin’de 1,3mil­yon abo­ne­ye hiz­met veren Aksa Çoruh Elekt­rik, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için web si­te­sin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.

Şir­ket, hali ha­zır­da abo­ne­lik kaydı bu­lu­nan tüm müş­te­ri­le­ri­ne ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için in­ter­net si­te­si üze­rin­den hiz­met ver­me­ye baş­la­dı.
Di­ji­tal ya­tı­rım­la­rı­nı ara­lık­sız sür­dü­ren Aksa Çoruh Elekt­rik, web si­te­sin­den ya­pı­la­bi­lecek iş­lem­le­re bir ye­ni­si­ni daha ek­le­di. Aksa Çoruh Elekt­rik’in tüm abo­ne­le­ri, di­ji­tal çağa uygun ola­rak ge­liş­ti­ri­len on­li­ne hiz­met ko­lay­lı­ğı sa­ye­sin­de, ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için müş­te­ri hiz­me­ti mer­kez­le­ri­ne git­me­den, sor­gu­la­ma ve iade baş­vu­ru­su ya­pa­bi­li­yor.
Müş­te­ri mem­nu­ni­ye­ti­ni oda­ğı­na alan Aksa Çoruh Elekt­rik,hem iş­lem­le­rin kolay ve hız­lı­ca ya­pıl­ma­sı­nı sağ­lı­yor hem de tüm abo­ne­le­ri­ne di­le­dik­le­ri an on­li­ne ola­rak hiz­met ve­ri­yor. Aksa Çoruh Elekt­rik’te abo­ne­lik kaydı olan tüm müş­te­ri­ler, http://www.​co­ru­hak­sa.​com in­ter­net si­te­si üze­rin­den hem ka­li­te taz­mi­na­tı hem de gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma say­fa­sın­dan iş­lem­le­ri­ni kolay ve zah­metsiz­ce ger­çek­leş­ti­rip iade ta­le­bin­de bu­lu­na­bi­li­yor. Ka­li­te taz­mi­na­tı ile gü­ven­ce be­de­li sor­gu­la­ma ve iade iş­lem­le­ri için de­tay­lı bil­gi­ye 444 9 186 nu­ma­ra­lı çağrı mer­ke­zi­ni ara­ya­rak, en yakın Aksa Çoruh Elekt­rik Müş­te­ri Hiz­met­le­ri Mer­kez­le­rin­den veya http://www.​co­ru­hak­sa.​com web si­te­si üze­rin­den eri­şi­le­bi­li­yor.


Ha­ber-Fo­to: Ezgi KAY­GI­SIZ

ÜYELER TEDİRGİN!

Ka­pa­ta­cak mı­sı­nız?
Ka­pa­tıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
Yoksa kapıp ka­ça­cak mı­sı­nız?
8. Dönem İlksan Rize İl Tem­sil­ci­si ola­rak el­bet­te ki İlksan’ı ve İlksan üye­le­ri­nin hak­kı­nı her or­tam­da sa­vun­mak benim gö­re­vim.
Bütün söy­lem­le­ri­miz, ey­lem­le­ri­miz İlksan üye­le­ri­nin bi­ri­kim­le­ri­nin ko­run­ma­sı ve ge­le­cek­te de hak­la­rı­nın öden­me­si için­dir.
Çünkü bir İlksan üyesi ola­rak emek­li­li­ğim­de ala­ca­ğım Ilk­san emek­li­lik ik­ra­mi­ye­si benim için önem­li ol­du­ğu kadar bütün İlksan üye­le­ri için de önem­li­dir.
30 yıl ça­lı­şan bir öğ­ret­me­nin ala­ca­ğı yak­la­şık 130 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si­nin ya­nın­da İlksan’ın ve­re­ce­ği yak­la­şık 50 bin Tl emek­li ik­ra­mi­ye­si her İlksan üyesi için ol­duk­ça de­ğer­li­dir. Asla kü­çüm­se­ne­mez.
Ancak öğ­ret­men­le­rin alın teri, bi­ri­ki­mi üze­ri­ne bi­ri­le­ri­nin fark­lı he­sap­la­rı ol­du­ğu­na şahit olu­yo­ruz.
Bunu söy­ler­ken asla su­izan­da bu­lun­mu­yo­ruz.
Yak­la­şık 20 yıl­dır benim tanık ol­du­ğum İlksan hak­kın­da EBS’nin tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı beni ve bu san­dı­ğa eme­ği­ni bi­rik­ti­ren­le­ri te­dir­gin et­mek­te­dir.
“Ilk­san’ı ka­pa­ta­ca­ğız. İlksan ikraz verir mi? İlksan’ın ara­zi­le­ri­ni sa­ta­ca­ğız. İlksan’ı de­ğiş­ti­re­ce­ğiz.” gibi tu­tar­sız açık­la­ma­la­rı bu ko­nu­ya sa­de­ce sen­di­kal bir ta­as­sup­la ve hırs­la yak­laş­tık­la­rı­nı gös­ter­mek­te­dir.
Ay­rı­ca İlksan’ın ge­lir­le­ri ve gi­der­le­ri ko­nu­sun­da­ki tu­tar­sız he­sap­la­ma­la­rı bu ko­nu­da ne kadar acemi ol­duk­la­rı­nı da gös­ter­mek­te­dir.
Peki Ma­sa­da me­mu­ru 3.5’a mah­kûm eden ve memur ma­aş­la­rı­nın zaman içe­ri­sin­de enf­las­yon kar­şı­sın­da eri­me­si­ne sebep olan­la­rın amacı ne ola­bi­lir?
El ata­ma­dık­la­rı, dö­nüş­tü­re­me­dik­le­ri İlksan’ın bi­ri­kim­le­ri belli ki akıl­la­rı­nı çel­miş.
Ancak bu san­dı­ğın sa­hip­le­ri alın te­ri­ni, eme­ği­ni size tes­lim et­me­yecek kadar san­dı­ğı­na sa­hip­tir.
İLKSAN 9. Dönem İlçe ve İl Tem­sil­ci­li­ği se­çim­le­rin­de Türk Eği­tim-Sen aday­la­rı­na oy ve­re­rek san­dı­ğı­mı­zın ge­le­ce­ği­ni ga­ran­ti al­tı­na ala­ca­ğız.
Aday olan bütün ar­ka­daş­la­ra ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum.

Rize’de Kamulaştırmalardaki tutarsızlık TBMM’ye taşındı

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, Rize Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de yol ge­niş­let­me ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le acele ka­mu­laş­tır­ma ka­ra­rı ile dük­kan­la­rı­na yok pa­ha­sı­na el ko­nu­lan Pazar Cad­de­si es­na­fı­nın mağ­du­ri­ye­ti­ni TBMM’ye ta­şı­dı.

Ulaş­tır­ma ve Alt­ya­pı Ba­ka­nı Adil Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’nun ce­vap­la­ma­sı is­te­miy­le TBMM Baş­kan­lı­ğı­na ver­di­ği soru öner­ge­sin­de, Rize Güney Çevre Yo­lu­nun Ka­ra­de­niz Sahil Yolu ile bağ­lan­tı­sı­nı sağ­la­ya­cak olan Pazar Cad­de­si Bağ­lan­tı Yolu Pro­je­si kap­sa­mın­da 170 adet par­se­lin acele ka­mu­laş­tı­rıl­ma­sı­na iliş­kin 873 Nolu Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rı 10.04.2019 tarih ve 30741 Sa­yı­lı Resmi Ga­ze­te’de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­di­ği­ni ha­tır­la­tan Be­ka­roğ­lu, “Anı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ka­rar­na­me­si ile söz ko­nu­su cadde üze­rin­de bu­lu­nan ta­şın­maz­la­ra iliş­kin ola­rak acele ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri yü­rü­tül­mek­te­dir.Pazar Cad­de­si Rize’nin en işlek cad­de­le­rin­den olup, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan va­tan­daş­lar,ka­mu­laş­tır­ma be­de­li ola­rak tak­dir edi­len tu­tar­lar ile Rize’nin her­han­gi başka bir ye­rin­de ya­rı­sı bü­yük­lü­ğün­de bile dük­kân al­ma­la­rı­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı ifade et­mek­te­dir.” dedi.
Söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin, si­ya­si gücü olan ha­tır­lı ki­şi­le­rin bi­na­la­rı­nın yı­kıl­ma­ma­sı için de­ğiş­ti­ril­di­ği şek­lin­de­ki id­di­alar bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Bir kısmı hasır sepet ör­gü­cü­lü­ğü gibi yö­re­ye has ge­le­nek­sel el sa­nat­la­rı­nın da ya­şa­tıl­dı­ğı bu iş­yer­le­rin­den halk aynı za­man­da bazı ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak­ta­dır.
Bu yö­nüy­le bir tür kamu hiz­me­ti gören bu iş­yer­le­ri yok pa­ha­sı­na elin­den alı­nan va­tan­daş­lar ça­re­siz du­rum­da kal­mış­lar­dır.” di­ye­rek, Bakan Ka­ra­is­ma­iloğ­lu’na şu so­ru­la­rı yö­nelt­ti:
1. Rize ili Ye­ni­köy Ma­hal­le­si Pazar Cad­de­sin­de­ki söz ko­nu­su bağ­lan­tı yo­lu­nun ilk pro­je­si­nin de­ğiş­ti­ril­di­ği doğru mudur?
Doğ­ruy­sa proje de­ği­şik­li­ği ih­ti­ya­cı neden or­ta­ya çık­mış­tır?
Va­tan­daş­lar, pro­je­nin ilk ha­li­nin “bazı ha­tır­lı ki­şi­le­rin” dük­kân­la­rı­nın bu­lun­du­ğu gü­zer­gâh­tan bağ­lan­tı yo­lu­nun geç­me­me­si için de­ğiş­ti­ril­di­ği­ni iddia et­mek­te­dir.
Bu id­di­alar doğru mudur?
2. Cad­de­de bu­lu­nan dük­kân­la­ra öde­nen ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri nasıl tes­pit edil­miş­tir?
Söz ko­nu­su be­del­le­rin böl­ge­de­ki emsal iş­yer­le­ri­ne göre neden bu kadar düşük tes­pit edil­me­si­nin ne­de­ni nedir?
3. Aynı ma­hal­de be­le­di­ye ve TOKİ ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ben­ze­ri iş­lem­ler­de daha yük­sek be­del­ler öden­di­ği yö­nün­de­ki id­di­alar doğru mudur?
4. Bu değer tak­dir iş­le­mi­ni yü­rü­ten ko­mis­yon ve bi­lir­ki­şi­ler ta­ra­fın­dan, bu tes­pit iş­lem­le­ri sı­ra­sın­da bazı ha­ta­la­rın ya­pıl­ma­sı söz ko­nu­su ola­bi­lir mi?
Bu ko­nu­da Ba­kan­lı­ğı­nız­ca bir araş­tır­ma ve in­ce­le­me ça­lış­ma­sı ya­pıl­ma­sı ve söz ko­nu­su ka­mu­laş­tır­ma be­del­le­ri­nin ye­ni­den tak­dir edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
5. Söz ko­nu­su et­ti­ği­miz es­na­fın du­ru­mu­na ben­zer çok sa­yı­da uy­gu­la­ma ile in­san­la­rı­mız mağ­dur edil­mek­te­dir.
Acele ka­mu­laş­tır­ma adeta va­tan­daş­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nın bir ara­cı­na dö­nüş­müş­tür.
Acele ka­mu­laş­tır­ma uy­gu­la­ma­la­rı­nın ye­rin­de kul­la­nıl­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yor mu­su­nuz; bu uy­gu­la­ma­lar­la or­ta­ya çıkan mağ­du­ri­yet­le­rin gi­de­ril­me­si için mev­cut mev­zu­atın de­ğiş­ti­ril­me­si gün­de­mi­niz­de midir?
6. Yap­tık­la­rı ti­ca­ri fa­ali­yet ile Rize’de bir nevi kamu hiz­me­ti gören, dük­kân­la­rı­na el ko­nu­lan bu va­tan­daş­la­rın iş­le­ri­ni Rize’de başka bir ma­hal­de devam et­tir­me­le­ri­nin sağ­lan­ma­sı ko­nu­sun­da her­han­gi bir ça­lış­ma­nız var mıdır?

Haber: Mus­ta­fa SAKLI

Rizespor Hazırlık Maçında Medipol Başakşehir’i 1-0 Yendi

An­tal­ya’da oy­na­nan ha­zır­lık ma­çın­da Çay­kur Ri­zes­por, Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’i 1-0 yendi.

Süper Lig’e ve­ri­len milli maç ara­sın­da ha­zır­lık­la­rı­nı An­tal­ya’da sür­dü­ren Me­di­pol Ba­şak­şe­hir ile Çay­kur Ri­zes­por, ha­zır­lık ma­çın­da kar­şı­laş­tı.
Serik il­çe­si Belek Tu­rizm Mer­ke­zi’ndeki Maxx Royal Otel fut­bol sa­ha­sın­da oy­na­nan mü­sa­ba­ka­da, Çay­kur Ri­zes­por’un go­lü­nü 34. da­ki­ka­da Tunay Torun kay­det­ti.
Maçın ar­dın­dan Me­di­pol Ba­şak­şe­hir’in 5 gün­lük kampı sona erdi.
Çay­kur Ri­zes­por’un ise kampı 30 Mart Salı günü sona erecek.


Haber Merkezi

PFDK Çaykur Rizespor’a 150 Bin Lira Ceza Kesti

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu (PFDK), bazı tek­nik adam, fut­bol­cu, kulüp ve gö­rev­li­le­re ceza verdi.

TFF’den ya­pı­lan açık­la­ma­ya göre PFDK, Süper Lig’deki Yeni Ma­lat­yas­por ma­çın­da ihraç edi­len Ga­zi­an­tep Tek­nik Di­rek­tö­rü Ri­car­do Sa Pinto’ya 2 maç men ve top­lam 29 bin 500 lira para ce­za­sı ve­ril­me­si­ne hük­met­ti. Kurul, aynı kar­şı­laş­ma­da kır­mı­zı kart gören Yeni Ma­lat­yas­por­lu sa­vun­ma oyun­cu­su Te­ena­ge Ha­de­be’yi 2 maç­tan men etti.
PFDK, Süper Lig ku­lüp­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’a 150 bin lira, Be­şik­taş’a ise 24 bin lira para ce­za­sı kesti.


Haber Merkezi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uygun, Ampute Milli Takımı’nı Ziyaret Etti

Milli maç­lar ne­de­niy­le Süper Lig’e ve­ri­len arada kamp ça­lış­ma­la­rı için An­tal­ya’da bu­lu­nan Çay­kur Ri­zes­por’da tek­nik di­rek­tör Bü­lent Uygun, aynı böl­ge­de kamp yapan Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı zi­ya­ret etti.

Bü­lent Uygun, Po­lon­ya’da ya­pı­la­cak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nın ha­zır­lık­la­rı kap­sa­mın­da Belek Tu­rizm Mer­ke­zi’ndeki bir otel­de kampa giren Am­pu­te Milli Fut­bol Ta­kı­mı’nı eki­biy­le zi­ya­ret ede­rek moral verdi.
Uygun, zi­ya­ret­te basın men­sup­la­rı­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, milli ta­kı­mın Türk mil­le­ti­nin kah­ra­man­la­rı ol­du­ğu­nu söy­le­di.
Ta­kı­mın ba­şın­da­ki Osman Çak­mak’ın ant­re­nör­lük hi­ka­ye­si­nin ken­di­siy­le baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Uygun, “Osman Çak­mak va­ta­nı uğ­ru­na bir ba­ca­ğı­nı feda etti. Bu va­ta­nın bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nü sa­vu­nan bir kah­ra­man­dır. Son­ra­sın­da bütün en­gel­le­ri or­ta­dan kal­dır­mak adına esa­re­ti­ni yı­ka­rak ce­sa­re­ti ile bugün bize Av­ru­pa şam­pi­yon­lu­ğu­nu ve onun­la be­ra­ber dünya ikin­ci­li­ği­ni ka­zan­dır­mış bir kap­ta­nı­mız­dır. Onun­la ne kadar gurur duy­sak azdır.” diye ko­nuş­tu.
Bü­lent Uygun, Tür­ki­ye’ye başka ba­şa­rı­lar ar­ma­ğan ede­ce­ği­ne inan­dı­ğı Osman Çak­mak’a her türlü des­te­ği ver­me­ye hazır ol­du­ğu­nu ifade etti.
Am­pu­te Milli Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Osman Çak­mak ise Şır­nak Besta’da va­ta­ni gö­re­vi­ni yap­tı­ğı sı­ra­da, dağda mü­ca­de­le eder­ken ken­di­le­ri­ni unut­ma­yıp asker se­la­mı veren Bü­lent Uygun’a bir kez daha te­şek­kür et­ti­ği­ni dile ge­tir­di.
O dö­nem­de Uygun’un A Milli Takım’da ve Fe­ner­bah­çe’de fut­bol oy­na­dı­ğı­nı ha­tır­la­tan Çak­mak, şun­la­rı kay­det­ti:
“Daha sonra Trab­zons­por’a gitti. O zaman biz­le­ri çok mutlu edi­yor­du. Bü­lent ho­cam­la sü­rek­li is­ti­şa­re ha­lin­dey­dik. Ant­re­nör olmak için karar ver­di­ğim­de eği­ti­mi­mi Bü­lent ho­cam­dan almam bana çok büyük artı ka­ta­cak­tı. Am­pu­te fut­bol­da söy­le­miş ol­du­ğum bir cümle vardı. 2012 yı­lın­da şu cüm­le­yi kul­lan­mış­tım, ‘Gün ge­lecek am­pu­te fut­bol biz­den so­ru­la­cak.’ diye. Ho­ca­mı­zın ma­ne­vi am­ca­sı olan fe­de­ras­yon baş­ka­nı­mız Arif Ümit Uz­türk, aynı za­man­da Dünya Am­pu­te Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu Baş­ka­nı oldu. Biz de Av­ru­pa şam­pi­yo­nu ve dünya ikin­ci­si olduk. Artık o yolda iler­li­yo­ruz. Bi­rey­sel an­lam­da ye­te­nek­le­ri­miz vardı. Ho­ca­mız sa­ye­sin­de takım bas­kı­sı, ka­de­me­si, den­ge­si, oyun fel­se­fe­si, oyun gö­rü­şü ile çok iyi bir takım olduk. Bu ko­nu­da ho­ca­ma çok te­şek­kür edi­yo­rum.” Ant­ren­man so­nun­da ha­tı­ra fo­toğ­ra­fı çek­ti­ren Uygun ve fut­bol­cu­lar, asker se­la­mı verdi.

Haber Merkezi

KOVİD 19 BU KEZ MEKTUPLARLA ANLATILACAK

Dünya Posta Bir­li­ği­nin (UPU) dü­zen­le­di­ği “Ulus­la­ra­ra­sı Mek­tup Yazma Ya­rış­ma­sı’nın” ko­nu­su bu yıl, “Ailen­den Bi­ri­ne Ko­vid-19 Hak­kın­da­ki De­ne­yim­le­rin­le İlgili Mek­tup Yaz” oldu. Tür­ki­ye’de PTT AŞ ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len ya­rış­ma­ya ka­tı­la­cak olan 9-15 yaş arası genç­ler­den de­re­ce­ye gi­ren­le­re, çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek.

Posta ve Telg­raf Teş­ki­la­tı Ano­nim Şir­ke­ti (PTT AŞ) Dünya Posta Bir­li­ği­nin dü­zen­le­di­ği mek­tup yazma ya­rış­ma­sı­na ka­tı­lım için ül­ke­mi­zin genç­le­ri­ne bir fır­sat su­nu­yor. Ya­rış­ma; di­ji­tal ile­ti­şim ka­nal­la­rı­nın gi­de­rek yay­gın­laş­tı­ğı gü­nü­müz­de, mek­tup kül­tü­rü­nün can­lan­dı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra genç­le­rin dü­şün­ce­le­ri­ni net bir şe­kil­de ifade etme be­ce­ri­si­ni ge­liş­tir­me­yi he­def­li­yor.
Ül­ke­miz­den ya­rış­ma­ya ka­tı­lan­la­rın mek­tup­la­rı, ala­nın­da uzman PTT AŞ yet­ki­li­le­rin­den olu­şan bir ko­mis­yon ta­ra­fın­dan de­ğer­len­di­ri­lecek. Mek­tu­bun ya­pı­sı, ko­nu­ya bağ­lı­lık, ya­ra­tı­cı­lık ve dilin kul­la­nı­mı gibi kri­ter­le­rin göz önün­de bu­lun­du­ru­la­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da bi­rin­ci se­çi­lecek mek­tup, UPU’ya gön­de­ri­le­rek, diğer ül­ke­ler­de bi­rin­ci olan mek­tup­lar­la ya­rı­şa­cak ve ül­ke­mi­zi ulus­la­ra­ra­sı alan­da tem­sil edecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek ulus­la­ra­ra­sı jüri üye­le­ri ise, her ül­ke­den gön­de­ri­len mek­tup­la­rı de­ğer­len­di­re­rek en iyi üç mek­tu­bu be­lir­le­yecek.
Ödül­ler Sa­hip­le­ri­ni Bu­la­cak
De­re­ce­ye giren 3 ya­rış­ma­cı­ya PTT AŞ ta­ra­fın­dan çe­şit­li ödül­ler ve­ri­lecek. Bu kap­sam­da 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya 1500 TL, tab­let bil­gi­sa­yar ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya 1000 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü, 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya ise 500 TL ve ki­şi­sel pul al­bü­mü he­di­ye edi­lecek.
UPU’nun ülke bi­rin­ci­le­ri ara­sın­dan ya­pa­ca­ğı de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da ise 1’inci olan ya­rış­ma­cı­ya altın, 2’nci olan ya­rış­ma­cı­ya gümüş ve 3’üncü olan ya­rış­ma­cı­ya bronz ma­dal­ya­nın yanı sıra ilk üçe giren ya­rış­ma­cı­la­ra ka­tı­lım ser­ti­fi­ka­la­rı tak­dim edi­lecek. UPU ta­ra­fın­dan be­lir­le­necek bazı mek­tup­la­ra da özel man­si­yon ödülü ve­ri­lecek.
Ka­tı­lım­cı­lar Mek­tup­la­rı­nı PTT İş Yer­le­rin­den Gön­de­recek
Ka­tı­lım­cı­la­rın, kendi el ya­zı­la­rı ile yaz­mış ol­duk­la­rı mek­tup­la­rı (içe­ri­si­ne çi­zim­ler de ek­le­ne­bi­lir) ve ge­rek­li bel­ge­le­ri 9 Nisan 2021 ta­ri­hi­ne kadar PTT iş yer­le­rin­den gön­der­me­le­ri ge­re­ki­yor. Ka­tı­lım­cı­la­rın mek­tup­la­rı­nı Türk­çe ya da doğ­ru­dan İngi­liz­ce veya Fran­sız­ca dil­le­rin­den bi­rin­de 800 ke­li­me­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de ha­zır­la­ma­sı şartı bu­lu­nu­yor. Ya­rış­ma so­nuç­la­rı 26 Nisan 2021 ta­ri­hin­de ilan edi­lecek.
Ya­rış­ma­ya ka­tıl­mak is­te­yen tüm ya­rış­ma­cı­lar il­gi­li de­tay­la­ra http://www.​ptt.​gov.​tr ad­re­sin­den ula­şa­bi­lecek.


Haber: Recep SAKLI

RİZE VE İLÇELERİNDE GÖREV YAPAN 18 GAZETECİ VE MUHABİR DAHA RİZE GAZETECİLER DERNEĞİ’NE ÜYE OLDU

Kısa ismi “Rİ-GA-DER” olan ve Faik BA­KOĞ­LU’nun yıl­lar­dır baş­kan­lı­ğı­nı yap­tı­ğı RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ’ne başta Rize Mer­kez ve diğer il­çe­ler­de aktif ola­rak ga­ze­te­ci­lik ve mu­ha­bir­lik yapan top­lam 18 ya­zı­lı ve gör­sel Medya men­su­bu bu Der­ne­ğe iş­ti­rak ede­rek aktif üye ol­du­lar.

Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği baş­kan­lı­ğı­na sözlü ve ya­zı­lı ola­rak üye­lik için baş­vu­ru yapan bu 18 Medya men­su­bu­nun üye­lik­le­ri ön­ce­ki gün top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lun­da kabul edi­le­rek ya­sal­laş­tı ve üye­lik kabul bil­di­rim­le­ri de Rize İl Sivil Top­lum­la İliş­ki­ler Mü­dür­lü­ğü’ne de bil­di­ri­le­rek üye­lik­le­ri de böy­le­ce ke­sin­leş­miş oldu.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği “Rİ-GA-DER”in yeni üye­le­ri şu Ga­ze­te­ci ve Mu­ha­bir­ler­den olu­şu­yor.
“Mu­hit­tin SAN­DIK­ÇI (A.A. Rize Büro Şefi), Fik­ret DELAL, Eyüp TOP­TAN ve İdris PEHLİVAN (A.A. Rize Mu­ha­bir­le­ri), Selim GÜNER ve Murat UÇKAN (Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si So­rum­lu Yazı İşleri Mü­dü­rü ve Mu­ha­bi­ri), Ali­han TE­LA­TAR (Trab­zon Taka Ga­ze­te­si Rize Tem­sil­ci­si), Emre Can GÜL, Selim Ser­dar DENİZALP ve Ömer KABİL (Ka­ra­de­niz Vira Ga­ze­te­si), Ali KÖ­ROĞ­LU ve İbra­him KÖ­ROĞ­LU (Olay Rize Ga­ze­te­si), Doğan Can İLEK (www.​olay­ri­ze.​com), Osman KÖ­SE­OĞ­LU (www.​ri­ze­viz­yon.​com), Cen­giz YIL­DI­RIM (A.A. Pazar Mu­ha­bi­ri), Hülya UZUN (Çay Tv Spi­ke­ri), Ali Kemal ATİK (www.​ha­be­r­53.​com) ve Hü­se­yin TERZİ (Trab­zon Ka­ra­de­niz Ga­ze­te­si Rize Mu­ha­bi­ri)
Bu arada Rize’nin en eski ve en fazla üyesi bu­lu­nan ko­nu­mun­da­ki Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üyesi ola­rak yıl­lar­dır görev yapan isim­ler­den Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi A. Talip SAKLI, Ar­de­şen’in Sesi Ga­ze­te­si Sa­hip­le­rin­den Ahmet ÖZCAN’ın Co­ro­na­vi­rüs Co­vid-19 sal­gı­nın­dan vefat et­me­le­ri üze­ri­ne de yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­lik­le­ri­ne de yedek üye­ler­den olan Yeni Ça­ye­li Ga­ze­te­si’nden Halil İbra­him SAKLI ve Yeni Viçe Ga­ze­te­si İmti­yaz Sa­hi­bi Hasan SA­RU­HAN se­çi­len isim ol­du­lar.
Vefat eden A. Talip SAKLI, Ahmet ÖZCAN, İlyas NA­MOĞ­LU ve Reşat YA­ZI­CI’nın üye­lik­le­ri de tüzük ge­re­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la dü­şü­rül­dü.
Rize Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği Baş­ka­nı Faik BA­KOĞ­LU yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da da özet­le şun­la­rı söy­le­di: “Ka­pı­mız so­nu­na kadar tüm mes­lek­taş ar­ka­daş­la­rı­mı­za açık­tır, bir­lik ve be­ra­ber­lik­ten güç doğar, ayrı gayrı yok, bir­lik­te tüm so­run­la­rı­mı­zın kar­şı­sın­da mü­ca­de­le et­me­miz ge­re­ki­yor. Zira olum­suz ko­şul­lar or­ta­da, buna hem ih­ti­ya­cı­mız var hem de mec­bu­ruz”.
RİZE GA­ZE­TECİLER DER­NEĞİ kısa ismi “TGF” olan Baş­kent­de­ki Tür­ki­ye Ga­ze­te­ci­ler Fe­de­ras­yo­nu’nunda hem ku­ru­cu hem de en aktif üyesi ko­nu­mun­da bu­lun­mak­ta­dır.


Ha­ber-Fo­to: Faik BA­KOĞ­LU

« Older Entries