Monthly Archives: Şubat 2021

İlçemizde Irmağa Yuvarlanan 83 Yaşındaki Kadın Ağır Yaralandı

İlçemizde ırmak içe­ri­si­ne yu­var­la­nan 83 ya­şın­da­ki kadın it­fa­iye ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan ağır ya­ra­lı ola­rak kur­ta­rıl­dı.

İlçemize bağlı Ma­den­li Bel­de­si Aloğ­lu ma­hal­le­si Pi­lav­da­ğı mev­ki­in­de Ayşe Aloğ­lu isim­li 83 ya­şın­da­ki kadın sabah çık­tı­ğı evine bir daha dön­me­di. Akşam sa­at­le­rin­de yaşlı ka­dı­nın eve gel­me­di­ği­ni gören ya­kın­la­rı hemen jan­dar­ma­ya haber ve­re­rek köy içe­ri­sin­de kadın aran­ma­ya baş­lan­dı. Or­man­lık alan içe­ri­sin­den ses gel­di­ği­ni duyan ekip­ler oraya yö­nel­di ve akşam saat 21.30 su­la­rın­da Ayşe Aloğ­lu’nun ağır ya­ra­lı bir şe­kil­de yu­var­lan­dı­ğı ırmak içe­ri­sin­de bu­lun­du. Ça­ye­li Be­le­di­ye­si İtfa­iye ekip­le­ri ve sağ­lık ekip­le­ri ta­ra­fın­dan yu­var­lan­dı­ğı yer­den çı­kar­tı­la­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­si’ne ge­ti­ril­di.
Haber Merkezi

TİGADER kurucularından Hasan Kansızoğlu internet gazeteciliği artık bir çatı altında

TİGADER ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Kan­sı­zoğ­lu in­ter­net ga­ze­te­ci­li­ği artık bir çatı al­tın­da dedi.

Kısa bir süre önce hiz­met ver­me­ye baş­la­yan ve in­ter­net ga­ze­te­ci­le­ri­ni bir çatı al­tın­da top­la­ma­yı he­def­le­yen Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği ku­ru­cu­la­rın­dan Hasan Han­sı­zoğ­lu yap­tı­ğı açık­la­ma­da: “Uzun za­man­dır alt ya­pı­sı­na büyük emek­ler ve­ri­le­rek kur­du­ğu­muz kısa adi TİNGA­DER. Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği­miz hiz­me­te baş­la­mış­tır. Si­ya­set­ten, sağ­lık­tan, ta­rım­dan, eko­no­mi­den, ta­rih­ten, aka­de­mis­yen Eki­biy­le yola çık­tı­ğı­mız bu hiz­met yolu her zaman ta­raf­sız ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri dile ge­tir­mek doğ­ru­yu her zaman sa­vu­nan çiz­gi­sin­den asla taviz ver­me­den hiz­me­te baş­la­mış­tır. Ye­rel­de İlçe ve İllere Ge­nel­de Tür­ki­ye’mize ha­yır­lı olsun. Basın tec­rü­be edin­me­me 3 yıl­dır şah­sım­dan basın ola­rak yar­dım­cı olan Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti üyesi olmam ve ya­pı­lan genel ku­rul­da da yö­ne­tim ku­ru­lun­da bu­lun­ma­ma des­tek olan ce­mi­yet baş­ka­nı­mız Hakkı Emi­roğ­lu’na ve yö­ne­tim ku­ru­lu ar­ka­daş­la­rı­ma kıy­met­li dos­tum Mu­am­mer Ba­loğ­lu’na TİNGA­DER Ka­ra­de­niz bölge tem­sil­ci­si ga­ze­te­ci Aslan Ye­şil­yurt’a te­şek­kür ede­rim. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği)nin tek amaç tek niyet siz­le­rin sesi olmak adına hiz­met etmek. TİNGA­DER (Tüm İnter­net Ga­ze­te­ci­li­ği Ve Ga­ze­te­ci­ler Der­ne­ği) ile Trab­zon Or­ta­hi­sar Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti’le bir­lik­te ça­lı­şa­rak güzel iş­le­re imza ata­ca­ğız. Hem ce­mi­ye­ti­miz hem de TİNGA­DER der­ne­ği­miz­le sa­de­ce ül­ke­miz­de değil tüm dün­ya­da ses ge­ti­re­ce­ği­mi­ze inan­cı­mız tam­dır” dedi.
Haber Merkezi

Tabipler Odası’ndan kadın doktora oraklı saldırıya kınama

Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde gö­rev­li dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun uğ­ra­dı­ğı orak­lı sal­dı­rı­yı kı­na­dı.

Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da­yız, ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz” dedi. Dr. Şahin: ” “Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu. Olay dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si’nde mey­da­na geldi. Psi­ko­lo­jik so­run­la­rı ol­du­ğu id­di­asıy­la has­ta­ne­ye gelen Ali Sırrı K., Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­de gö­rev­li Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun oda­sı­na girdi. Dok­tor Pu­şu­roğ­lu ile Ali Sırrı K. ara­sın­da bi­lin­me­yen ne­den­le tar­tış­ma çıktı. Dok­tor bu sı­ra­da ‘beyaz kod’ verdi. Ali Sırrı K., ya­nın­da ta­şı­dı­ğı çanta içe­ri­sin­den çı­kar­dı­ğı böl­ge­de ot biç­mek­te kul­la­nı­lan ke­si­ci alet orak­la kadın dok­to­ra sal­dır­dı. Sal­dı­rı so­nu­cu dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu, ko­lun­dan ve ba­ca­ğın­dan ya­ra­lan­dı. Kadın dok­tor, has­ta­ne­de­ki te­da­vi­sin ar­dın­dan ta­bur­cu oldu. Sal­dır­gan Ali Sırrı K., polis mer­ke­zin­de ta­mam­la­nan sor­gu­su­nun ar­dın­dan ad­li­ye­ye sevk edil­di. Şüp­he­li, çı­ka­rıl­dı­ğı Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ği’nce elekt­ro­nik ke­lep­çe ta­kı­la­rak, ko­nu­tu terk et­me­me şar­tıy­la adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dı.
‘MEN­FUR SAL­DI­RI­YI ŞİDDET­LE KI­NI­YO­RUZ’
Ri­ze-Art­vin Ta­bip­ler Odası, yap­tı­ğı açık­la­may­la ya­şa­nan sal­dı­rı­yı kı­na­dı. Tabip Odası Baş­ka­nı Doç. Dr. Kazım Şahin “Mes­lek­ta­şı­mız Akıl ve Ruh Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı Dr. Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’na gö­re­vi es­na­sın­da ça­lış­tı­ğı iş­ye­rin­de ya­pı­lan men­fur sal­dı­rı­yı şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Has­ta­la­rı­mı­za yar­dım­cı ola­bil­mek, on­la­rın dert­le­ri­ne deva olmak, ya­ra­la­rı­na mer­hem ola­bil­mek ama­cıy­la her dönem canla başla ça­lı­şan fe­da­kar dok­tor­la­rı­mı­za ve tüm sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za hele hele bu pan­de­mi dö­ne­min­de aile­si­ni ve sev­dik­le­ri­ni gör­me­den ge­ce­li gün­düz­lü can­si­pe­ra­ne va­zi­fe yapan fe­da­kar he­ki­mi­mi­ze ya­pı­lan bu al­çak­ça sal­dı­rı, sal­dır­ga­nın nasıl bir sapık dü­şün­ce ile ve her ne amaç­la ya­pı­lır­sa ya­pıl­sın mazur gö­rü­le­bi­lecek bir ta­ra­fı ola­maz” dedi.
‘EV HAPSİNE ÇARP­TI­RIL­MA­SI BİZLERİ ÜZ­MÜŞ­TÜR’
Sal­dır­ga­nın ev hapsi ce­za­sı­na tepki gös­te­ren Şahin, “Biz, Ri­ze-Art­vin Tabip Odası ola­rak bu men­fur sal­dı­rı­da mes­lek­ta­şı­mı­zın ya­nın­da, ya­pı­lan sal­dı­rı­yı bir kez daha şid­det­le kı­nı­yo­ruz. Ken­di­si­ne geç­miş olsun di­lek­le­ri­mi­zi bil­di­rir, ve­re­ce­ği her türlü mü­ca­de­le­de ar­ka­sın­da ola­ca­ğı­mı­zı be­lir­ti­riz. Bu­nun­la bir­lik­te bek­ler­dik ki özel­lik­le bu dö­nem­de sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­nı al­kış­lar­la des­tek­le­yen va­tan­da­şı­mız, olayı du­yun­ca has­ta­ne önüne top­la­nıp, sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki kadın ör­güt­le­ri aynı şe­kil­de bayan mes­lek­ta­şı­mı­za ya­pı­lan bu sal­dı­rı­yı pro­tes­to etsin, bek­ler­dik ki sen­di­ka­lar ve diğer mes­lek ör­güt­le­ri de pro­tes­to­la­ra ka­tıl­sın ve geç­miş olsun me­saj­la­rı ya­yın­la­sın­lar. Böyle bir or­tam­da sal­dır­ga­nın ifa­de­si­nin alı­nıp, sa­de­ce bir piş­ma­nım ta­bi­ri geçti diye tu­tuk­lan­ma­yıp ev hap­si­ne çarp­tı­rıl­ma­sı da biz­le­ri ay­rı­ca üz­müş­tür” diye ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Rize’de Yıkılacak İş Yerleri Boşaltılmaya Başlandı

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve kent­sel dö­nü­şüm ça­lış­ma­la­rı kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan be­le­di­ye blok­la­rın­da­ki iş yer­le­ri es­naf­lar ta­ra­fın­dan tah­li­ye edil­me­ye baş­lan­dı.

Rize’de deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk ta­şı­yan ve Rize ti­ca­re­ti­nin önem­li bir kıs­mı­nı içe­ri­sin­de ba­rın­dı­ran, 15 yılı aşkın sü­re­dir ise yı­kı­mı ko­nu­şu­lan Be­le­di­ye blok­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne baş­lan­dı. Be­le­di­ye ve TOKİ ve yet­ki­li­le­ri alan­da bu­lu­nan hak sa­hip­le­riy­le bir araya ge­le­rek ta­şın­ma ve kira yar­dı­mı gibi ko­nu­lar­da gö­rüş­me­ler ger­çek­leş­tir­di. Gö­rüş­me­ler son­ra­sın­da es­naf­lar iş yer­le­ri­ni bo­şalt­ma­ya baş­la­dı.
Kent­sel dö­nü­şüm kap­sa­mın­da yı­kı­la­cak olan iş yer­le­ri ara­sın­da Tür­ki­ye’nin en iyi esnaf lo­kan­ta­la­rı ara­sın­da gös­te­ri­len ka­vur­ma­sı ile meş­hur Liman Lo­kan­ta­sı da bu­lu­nu­yor. Aile­siy­le bir­lik­te iş­let­me­ci­lik yapan Fay­sal Rey­ha­noğ­lu 3 ku­şak­tır hiz­met ver­dik­le­ri yer­le­rin­den ay­rıl­ma­nın bu­ruk­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı be­lir­te­rek “Ha­yır­lı­sıy­la bir sü­re­cin içe­ri­si­ne gir­dik. Komp­le bu cadde ta­şı­nı­yor. Hep bir­lik­te bu gün­le­ri aşa­ca­ğız. Ken­di­mi­ze yeni bir yer ki­ra­la­dık, fa­ali­yet­le­ri­mi­ze de baş­la­dık, in­şal­lah Ra­ma­zan ayın­dan sonra aça­ca­ğız. 60 yıl­lık bir sü­re­ci ge­ri­de bı­ra­kı­yo­ruz. Rah­met­li büyük babam, sonra babam sonra biz de bu­ra­da hep bir­lik­te 3 kuşak ça­lış­tık. Allah nasip eder­se ba­ba­mız­la bir­lik­te bu iş­le­re devam ede­ce­ğiz. Zor bir sü­re­ce gir­dik ama çarşı es­na­fı ola­rak hep bir­lik­te aşa­ca­ğız in­şal­lah” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Cadde üze­rin­de de­de­den kalma es­naf­lı­ğı­nı sür­dü­ren Fatih Kan­dil yeni ya­pı­la­cak blok­la­rı he­ye­can­la bek­le­dik­le­ri­nin al­tı­nı çi­ze­rek “Mec­bu­ri bir hızla ta­şı­ma iş­lem­le­ri­miz sü­rü­yor. De­dem­den bu yana 50 yıl­dır bu dük­kan­da Rize Be­le­di­ye­si’nin ki­ra­cı­sı­yız. Dedem vefat etti, bü­yük­le­ri­miz de git­tik­ten sonra bize dev­ret­ti­ler sağ ol­sun­lar. Devam et­tir­me­ye ça­lı­şır­ken in­şal­lah yeni ya­pı­la­cak yerde ola­ca­ğız. O ve­si­le ile şim­di­lik bo­şalt­mak du­ru­mun­da­yız, mec­bu­ren. Çok anı­la­rı­mız var bu­ra­da, ço­cuk­lu­ğu­muz hatta be­bek­li­ği­miz­den beri bu cad­de­de­yiz. Fark­lı iş­ler­le meş­gul olsak da bu dük­kan­da­yız. Ve halen daha da bu dük­kân­da­yız, son gi­den­ler­den biri ola­ca­ğız gibi gö­zü­kü­yor” dedi.
Haber Merkezi

Saimbeyli’nin Rizeli Kaymakamı Görevine başladı

İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı gö­re­vi­ne ata­nan Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu gö­re­vi­ne baş­la­dı.

Adana’nın Sa­im­bey­li İlçesi Kay­ma­kam­lı­ğı’na Ri­ze­li Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Geç­ti­ği­miz hafta İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ka­ra­rı ile Sa­im­bey­li’deki gö­re­vi ta­mam­la­nan Fırat Ka­di­roğ­lu il­çe­den ay­rıl­mış­tı. İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın onayı ile Sa­im­bey­li Kay­ma­kam­lı­ğı’na Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu atan­dı. Kes­ti­oğ­lu Sa­im­bey­li il­çe­si­ne gi­de­rekk gö­re­vi­ne res­men baş­la­dı. Meh­met Fatih Kes­ti­oğ­lu kim­dir? 1990 Rize Çam­lı­hem­şin’de doğdu. İlk, orta, lise öğ­re­ni­mi­ni bu­ra­da ta­mam­la­dı. 2010 yı­lın­da Ulu­dağ Üni­ver­si­te­si İla­hi­yat Fa­kül­te­si­ne girdi, üç yıl devam etti. 2013 yı­lın­da Ordu Üni­ver­si­te­si İİB Fa­kül­te­si Kamu Yö­ne­ti­mi bö­lü­mü­ne girdi ve 2017 yı­lın­da mezun oldu. 2019 yı­lın­da İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan Kay­ma­kam­lık Sı­na­vı­na gi­re­rek ba­şa­rı­lı olup Mülki İdare Amir­li­ği mes­le­ği­ne in­ti­sap et­miş­tir. 2020 yı­lı­nın Ha­zi­ran ayın­da Art­vin Kay­ma­kam Adayı ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. Is­par­ta ve Ka­ra­man’da mül­ki­ye tef­tiş stajı, Trab­zon Maçka ve Yoz­gat Sor­gun’da Kay­ma­kam Re­fik­li­ği Staj­la­rı­nı ta­mam­la­dı. 02.02.2021 ta­rih­li ba­kan­lık emri ile 08.02.2021 ta­ri­hin­de Adana ili­mi­zin Sa­im­bey­li il­çe­sin­de gö­re­ve baş­la­dı.
Haber Merkezi

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rın devam et­ti­ği­ni du­yur­du.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si ‘’Çay Ka­nu­nu’’ ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı­nın devam et­ti­ği­ni kay­de­de­rek konu ile il­gi­li ya­zı­lı basın açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Üni­ver­si­te­den ya­pı­lan açık­la­ma­da; ‘’Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:
“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür.

Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir. Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin,Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır.
Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir. Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.’’ İfa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Haber Merkezi

Havalimanı için Ahmet Mesut Yılmaz ismine İYİ Parti’den destek

İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pıl­mak­ta olan ha­va­ala­nı­nın is­mi­nin ‘Ahmet Mesut Yıl­maz’’ ol­ma­sı­na tam des­tek ve­ril­di­ği açık­lan­dı.

İYİ Parti Rize İlbaş­kan­lı­ğın­dan ko­nuy­la il­gi­li ya­pı­lan açık­la­ma­da “İli­miz­de ya­pı­mı devam et­mek­te olan,de­ni­ze dolgu ola­rak inşa edi­len ikin­ci ha­va­ala­nı olma özel­li­ği ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin ha­va­ala­nı­na kısa bir süre önce kay­bet­ti­ği­miz eski Baş­ba­ka­nı­mız Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin ve­ril­me­si nok­ta­sın­da ka­mu­oyu­nun her ke­si­min­den büyük bir bek­len­ti oluş­muş­tur.
İYİ Parti Rize İl Baş­kan­lı­ğı ola­rak biz de hem­şe­ri­le­ri­mi­zin bu talep ve bek­len­ti­le­ri­ni ta­ma­men des­tek­li­yo­ruz.
Şeh­ri­mi­zin bağ­rın­dan ye­ti­şip Ba­kan­lık ve Baş­ba­kan­lık yapan, şeh­ri­mi­ze sa­yı­sız eser­ler ka­zan­dı­ran, ”ben ol­du­ğum müd­det­çe size ka­ra­da ölüm yok” di­yecek kadar Rize’ye ve Ri­ze­li’ye gö­nül­den bağlı mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­zın is­mi­nin böyle önem­li bir esere ve­ri­le­rek ya­şa­tıl­ma­sı­nın Rize’nin ve Ri­ze­li’nin mer­hum Baş­ba­ka­nı­mı­za olan vefa bor­cu­nu öde­me­si nok­ta­sın­da an­lam­lı ola­ca­ğı ka­na­atin­de­yiz.​
Bu nok­ta­da yine şeh­ri­mi­zin ye­tiş­tir­di­ği Cum­hur­baş­ka­nı­mız Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan ve Rize Mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de bu ko­nu­ya ka­yıt­sız kal­ma­ya­ca­ğı­nı ve par­ti­ler üzeri bir şah­si­yet olan Ahmet Mesut Yıl­maz’ın is­mi­nin yeni ya­pı­la­cak olan ha­va­ala­nı­na çok ya­kı­şa­ca­ğı­nı dü­şün­mek­te­yiz” de­nil­di.
Haber Merkezi

Rize’de Doktora Orakla Saldıran Şüpheli Savcılığın İtirazı Üzerine Tutuklandı

Rize’de has­ta­ne­de gö­rev­li dok­to­ra orak­la sal­dı­ran ve adli kont­rol­le ser­best bı­ra­kıl­dık­tan sonra sav­cı­lı­ğın iti­ra­zı üze­ri­ne tek­rar gö­zal­tı­na alı­nan şüp­he­li, tu­tuk­lan­dı.

Rize Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da tu­tuk­la­ma sis­te­mi ile ha­kim­li­ğe sevk et­ti­ği A.K. hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ril­me­si üze­ri­ne Trab­zon Sulh Ceza Ha­kim­li­ği­ne iti­raz­da bu­lun­du.
İti­ra­zı de­ğer­len­di­ren ha­kim­lik, şüp­he­li hak­kın­da tu­tuk­la­ma­ya yö­ne­lik ya­ka­la­ma ka­ra­rı çı­kar­dı.
Em­ni­yet ekip­le­rin­ce evin­den alı­nan şüp­he­li A.K, ad­li­ye­de­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan ce­za­evi­ne gön­de­ril­di.
İddi­aya göre, dün Rize Dev­let Has­ta­ne­si psi­ki­yat­ri ser­vi­sin­de bek­le­yen A.K. (42), sı­ra­nın ken­di­si­ne gel­me­me­si­ne si­nir­le­ne­rek Ruh Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Dok­tor Mel­tem Pu­şu­roğ­lu’nun (34) oda­sı­na gi­re­rek üze­rin­de sak­la­dı­ğı orak­la sal­dır­mış­tı.
Şüp­he­li, Nö­bet­çi Sulh Ceza Ha­kim­li­ğin­ce hak­kın­da ev hapsi ka­ra­rı ve­ri­le­rek adli kont­rol şar­tıy­la ser­best bı­ra­kıl­mış­tı.
Haber Merkezi

Çay Kanunu Çalışmaları Devam Ediyor

Son za­man­lar­da ya­zı­lı ve gör­sel med­ya­da “çay ka­nu­nu” ile il­gi­li bir takım ha­ber­le­rin yer al­ma­sı üze­ri­ne ka­mu­oyu­nu doğru bil­gi­len­dir­mek için aşa­ğı­da­ki açık­la­ma­yı yapma ih­ti­ya­cı or­ta­ya çık­mış­tır:

“04 Eylül 2020 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Bekir PAK­DEMİRLİ, Sayın Va­li­miz, ili­miz mil­let­ve­kil­le­ri, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ve diğer pay­daş­la­rın da ka­tı­lı­mı ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı’nda “Ulu­sal Çay Kon­se­yi Top­lan­tı­sı” ger­çek­leş­ti­ril­miş ve çayın so­run­la­rı tar­tı­şıl­mış­tır. Söz ko­nu­su top­lan­tı­da “Çay Ka­nu­nu” da gün­de­me gel­miş ve başta Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız olmak üzere top­lan­tı­da hazır bu­lu­nan he­ye­tin ortak ka­na­ati ile Üni­ver­si­te­mi­zin ko­or­di­nas­yo­nun­da çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da ortak bir ka­na­at or­ta­ya çık­mış­tır.
Or­ta­ya çıkan bu ortak talep üze­ri­ne Üni­ver­si­te­miz Rek­tö­rü Sayın Prof. Dr. Hü­se­yin KA­RA­MAN ta­ra­fın­dan Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­mü­ze konu ile il­gi­li ça­lış­ma yap­ma­sı için görev ve­ril­miş­tir. Bunun üze­ri­ne Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ça­lış­ma­la­rı yü­rüt­mek üzere biri tek­nik di­ğe­ri de hukuk olmak üzere iki ayrı ko­mis­yon oluş­tu­rul­muş­tur. Ko­mis­yon­lar, başta çay üre­ti­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li pay­daş­la­rın kabul ede­bi­le­ce­ği ve çay ta­rı­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da sür­dü­rü­le­bi­lir­li­ği­ni sağ­la­ya­cak bir çay kanun tas­la­ğı or­ta­ya çı­ka­ra­bil­mek içi yol ha­ri­ta­sı be­lir­le­miş ve bu çer­çe­ve­de bir dizi ça­lış­ma yü­rüt­müş­tür. Bu güne kadar ya­pıl­mış olan ça­lış­ma­lar ile çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı ko­nu­sun­da ge­li­nen son aşama şu şe­kil­de­dir:
Bi­rin­ci aşa­ma­da; Üni­ver­si­te­miz bün­ye­sin­de oluş­tu­rul­muş olan ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan çay ta­rı­mı ya­pı­lan ül­ke­ler­de­ki çay ile il­gi­li kanun ve yö­net­me­lik­ler gibi yasal dü­zen­le­me­ler ile ül­ke­miz­de bu­gü­ne kadar yü­rü­tü­len çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­la­rı temin edil­miş ve ti­tiz­lik­le in­ce­len­miş­tir.
Ay­rı­ca bu ça­lış­ma­lar­la il­gi­li ola­rak ya­pıl­mış olan de­ğer­len­dir­me ve yo­rum­lar da göz­den ge­çi­ril­miş­tir.
İkinci aşa­ma­da; ara­la­rın­da ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Rize Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası, Rize Zi­ra­at Odası, Ulu­sal Çay Kon­se­yi, Rize Zi­ra­at Mü­hen­dis­le­ri Odası, en çok kuru çay üre­ti­mi yapan fir­ma­lar da dâhil olmak üzere çay ta­rı­mı ya­pı­lan böl­ge­ler olan Rize, Art­vin, Trab­zon ve Gi­re­sun il­le­rin­de­ki top­lam 35 kurum ve ku­ru­lu­şa ha­zır­la­na­cak olan çay ka­nu­nu hak­kın­da­ki görüş ve öne­ri­le­ri ile ya­pı­la­cak olan ka­nun­dan bek­len­ti­le­ri so­rul­muş ve ce­vap­lar alın­mış­tır.
Üçün­cü aşa­ma­da; tek­nik ve hukuk ko­mis­yon­la­rı­mız ta­ra­fın­dan çay ka­nu­nu ile il­gi­li ola­rak pay­daş­lar­dan gelen görüş ve öne­ri­ler, ön­ce­den yü­rü­tül­müş olan çay kanun tas­lak ça­lış­ma­la­rı ve on­la­ra ya­pı­lan yo­rum­lar ile fark­lı ül­ke­ler­de çayla il­gi­li ya­pıl­mış yasal dü­zen­le­me­ler de dik­ka­te alı­na­rak çay ka­nu­nu tas­lak ça­lış­ma­sı oluş­tu­rul­muş­tur.
Be­lir­len­miş olan yol ha­ri­ta­sı­nın dör­dün­cü ve son aşa­ma­sı­na ge­çil­miş olup bu aşa­ma­da; ko­mis­yon­lar ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan çay ka­nu­nu tas­la­ğı­nın ön­ce­lik­le sek­tö­rü tem­sil eden kurum ve ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri olmak üzere il­gi­li diğer pay­daş­lar­la madde madde ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de de­ğer­len­di­ril­me­si ça­lış­ma­la­rı­na baş­lan­mış­tır. Bu an­lam­da ilk top­lan­tı 26 Ocak 2021 ta­ri­hin­de Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı Bit­ki­sel Üre­tim Genel Mü­dü­rü Sayın Dr. Meh­met Has­de­mir ve ekibi, ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Sayın Yusuf Ziya Alim ve ekibi ile Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı yet­ki­li­le­riy­le bir­lik­te Üni­ver­si­te­miz­de ya­pıl­mış ve mev­cut çay ka­nu­nu tas­la­ğı üze­rin­de­ki ça­lış­ma­lar de­ğer­len­di­ril­miş­tir.
Ça­lış­ma­lar bu min­val­de il­gi­li diğer pay­daş­lar­la da mad­de­ler üze­rin­de gö­rü­şü­le­rek devam et­ti­ril­mek­te­dir. Söz ko­nu­su ça­lış­ma­lar belli bir ol­gun­lu­ğa ulaş­tı­ğın­da si­ya­si parti tem­sil­ci­le­ri ile de gö­rü­şü­le­rek de­ğer­len­dir­me­le­ri alı­na­cak­tır.
Kanun ça­lış­ma­la­rı ya­pı­lır­ken bütün sü­reç­le­rin çok iyi bir şe­kil­de ir­de­len­me­si ve ge­rek­li dü­zen­le­me­le­rin ka­nu­nun bün­ye­sin­de bu­lun­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Ay­rı­ca sü­reç­ler ta­nım­la­nır­ken ve yet­ki­len­dir­me­ler ya­pı­lır­ken uy­gu­la­na­bi­lir­lik ile hukuk norm­la­rı­na uy­gun­luk dik­ka­te alı­na­rak ça­lış­ma­lar yü­rü­tül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, ka­nun­la­rın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da yö­net­me­lik ve yö­ner­ge­le­re de ih­ti­yaç du­yul­mak­ta­dır. Bu ne­den­le özel­lik­le ha­zır­la­nan çay kanun tas­la­ğı­nın uy­gu­lan­ma­sı nok­ta­sın­da ge­rek­li olan diğer yasal dü­zen­le­me­ler de plan­lan­mak­ta­dır.
Yu­ka­rı­da özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız ça­lış­ma­la­rın sağ­lık­lı bir ze­min­de yü­rü­tü­le­bil­me­si, her­han­gi bir spe­kü­las­yo­na mey­dan ve­ril­me­me­si ve ha­zır­lan­mak­ta olan çay ka­nu­nu ça­lış­ma­sı­nın bir takım tar­tış­ma­la­ra konu edi­ni­le­rek aka­me­te uğ­ra­ma­ma­sı için ça­lış­ma­lar büyük bir ti­tiz­lik­le yü­rü­tül­mek­te­dir. Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü­müz ko­or­di­nas­yo­nun­da yü­rü­tül­mek­te olan “çay ka­nu­nu” ça­lış­ma­sı sü­re­ci plan­lan­dı­ğı gibi devam et­mek­te olup ça­lış­ma­nın müm­kün olan en kısa sü­re­de ta­mam­lan­ma­sı için özel­lik­le gay­ret gös­te­ril­mek­te­dir. Ancak söz ko­nu­su ça­lış­ma­yı ya­par­ken baş­lı­ca he­def­le­ri­miz­den biri sü­re­ci en kısa sü­re­de ta­mam­la­mak ol­mak­la bir­lik­te bir di­ğe­ri de bütün pay­daş­la­rın üze­rin­de mu­ta­bık kal­dı­ğı, çayın so­run­la­rı­na çözüm üre­te­bi­lecek uy­gu­la­na­bi­lir bir kanun tas­la­ğı ha­zır­la­mak­tır.
Ka­mu­oyu­na say­gıy­la du­yu­ru­lur.”
Çay İhti­sas­laş­ma Ko­or­di­na­tör­lü­ğü

Alim’den 250 Bin Yaş Çay Üreticisine Promosyon Müjdesi

ÇAY­KUR Genel Mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e teb­rik zi­ya­ret­le­ri devam edi­yor. Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu ve be­ra­be­rin­de­ki­ler Alime ha­yır­lı osun zi­ya­re­tin­de bu­lu­nup, is­ti­şa­re­de bu­lun­du­lar. Kö­se­oğ­lu, zi­ya­ret­ten 250 bin yaş çay üre­ti­ci­si­ne pro­mos­yon müj­de­siy­le döndü.

ÇAY­KUR Genel mü­dü­rü Yusuf Ziya Alim’e, Tür­ki­ye Kamu Sen Rize il Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğ­lu, Türk Ener­ji Sen Baş­ka­nı Kah­ra­man Uzu­na­li, Türk Sağ­lık Sen Baş­ka­nı Yaşar Türüt, Türk Tarım Orman Sen Baş­ka­nı Halûk Ar­ma­ğan ve Türk Haber Sen Baş­ka­nı Mu­ham­met Ozan ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du.
Kar­şı­lık­lı görüş alış­ve­ri­şin­de bu­lu­nu­lan zi­ya­ret­te Alim, per­so­nel hak­kın­da li­ya­ka­ta önem ver­dik­le­ri­ni ÇAY­KUR’da ve­rim­li­ği art­tı­rıp, 81 ilde ku­ra­cak­la­rı çok kap­sam­lı çay re­yon­la­rıy­la, her böl­ge­ye özel yüze yakın çay çe­şit­le­ri­mi­zi tü­ke­ti­ci­ye su­na­ca­ğız.. Kuru Çay sa­tış­la­rı­mı­zı art­tır­mak için çaba sarf edi­yo­ruz, 2020 yı­lın­da 132 bin ton kuru çay sa­tı­şı ger­çek­leş­tir­dik,2021 he­de­fi­miz 135 bin ton çay sa­tı­şı yap­mak ol­du­ğu­nu ifade etti. Alim, ay­rı­ca, bazı ban­ka­lar­la yap­mış ol­duk­la­rı gö­rüş­me­ler ne­ti­ce­sin­de, Çay üre­ti­ci­le­ri­nin pro­mos­yon al­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı, yakın bir za­man­da bunun müj­de­si­ni çay üre­ti­ci­si­ne ve­re­cek­le­ri­ni ifade etti. Kamu Sen Rize İl Baş­ka­nı Murat Kö­se­oğu’da, Genel Müdür Alim’in gös­ter­miş ol­duk­la­rı yakın ilgi ve ala­ka­la­rın­dan do­la­yı, Tür­ki­ye Kamu Sen ola­rak ken­di­le­ri­ne te­şek­kür­ler ede­riz di­ye­rek söz­le­ri­ni ta­mam­la­dı.
Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu

ÇAYKUR’DA ÜRETİCİYE PROMOSYON SEVİNDİRDİ

Türk Ener­ji Sen eski Şube Baş­kan­la­rın­dan Temel Yaşar ‘’Çay Üre­ti­ci­le­ri, yani müs­tah­sil­ler­de Pro­mos­yon ala­cak bu çok se­vin­di­ri­ci bir ge­liş­me dedi.

Ener­ji Sen Baş­ka­nı Temel Yaşar ÇAY­KUR pro­mos­yo­nu ile il­gi­li bir açık­la­ma yaptı: Yaşar ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı be­lirt­ti’ ’Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz. Ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bugün Kamu Sen İl tem­sil­ci­li­ği­ne bağlı şube baş­kan­la­rı ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü ne asa­le­ten ata­nan Sayın Yusuf Ziya Alım e ha­yır­lı olsun zi­ya­re­tin­de bu­lun­du­lar. Bizde ha­yır­lı olsun di­lek­le­ri­mi­zi su­nu­yo­ruz. Ha­yır­lı olsun efen­dim. Zi­ya­ret es­na­sın­da Müs­tah­sil­le­re pro­mos­yon ko­nu­su gün­de­me gel­miş.
Bu konu bana göre Kamu Sen’i il­gi­len­dir­me­di­ği halde zi­ya­ret es­na­sın­da gün­de­me ta­şı­ma­la­rı büyük bir olay. Çünkü bu durum müs­tah­sil­le­rin ne kadar sa­hip­siz ol­duk­la­rı­nın de­li­li­dir. Bu ne­den­le KAMU SEN il tem­sil­ci­si Sayın Murat Kö­se­oğ­lu’nu ve şube Başkan­la­rı­nı canı gö­nül­den kut­la­rım. ÇAY­KUR da ilk kez pro­mos­yon ko­nu­su nu Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı Rize Şu­be­si yö­ne­ti­mi ola­rak geç­miş­te de biz­ler gün­de­me ge­tir­miş­tik.
Por­mos­yon un ne ol­du­ğu­nu dahi bil­mi­yor­duk.
Ke­li­me­yi te­laf­fuz dahi ede­mi­yor­dum. O ta­rih­ler­de meğer ÇAY­KUR pro­mos­yon al­ma­sı ve Me­mur­lar ile iş­çi­le­re da­ğıt­ma­sı ge­re­kir­ken Va­kıf­bank’tan pro­mos­yon ye­ri­ne iki adet oto­mo­bil al­mış­lar­dı. Ko­nu­yu za­ma­nın Genel Müdür Yar­dım­cı­sı­na ve Daire Baş­ka­nı­na ilet­tik. Bize aynen şu ce­va­bı ver­di­ler. Za­ma­nın Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne konu ile il­gi­li bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Basın açık­la­ma­sı­nı A4 kâ­ğı­dı ile ço­ğalt­tık. Basın açık­la­ma­sı­nı Genel Mü­dür­lük bi­na­sın­da Genel Müdür, Genel Müdür Yar­dım­cı­la­rı, Daire Baş­kan­la­rı ve memur işçi bütün ça­lı­şan­la­rın ma­sa­la­rı­na bı­rak­tık. Ga­ze­te çok ilgi gördü. Er­te­si gün tek­rar ikin­ci bas­kı­yı yaptı. Üçün­cü gün Genel Müdür Sayın Ekrem Yüce koşa koşa Fır­tı­na Ga­ze­te­si­ne gitti ve man­şet­ten ÇAY­KUR ça­yı­nın rek­la­mı­nı verdi. Sa­ye­miz­de de ilk defa Fır­tı­na Ga­ze­te­si iyi bir rek­lam üc­re­ti almış oldu. Bizim ver­di­ği­miz mü­ca­de­le­yi za­ma­nın işçi sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi ver­mek is­te­me­di. Pro­mos­yon ko­nu­sun­da çok pasif dav­ran­dı­lar. Top­lan­tı­lar da fark­lı dav­ran­dı­lar, perde ar­ka­sın­da fark­lı ha­re­ket et­ti­ler za­man­lar da Tek gıda iş sen­di­ka­sı yö­ne­ti­ci­le­ri ile ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi çok içli, dişli idi­ler. Ye­dik­le­ri, iç­tik­le­ri ayrı git­mi­yor­du. Kurum idari ku­ru­lun­da karar çı­kar­dık. ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi ga­zi­mi­zi almak için yö­ne­tim­den karar çı­kar­tıp on ki­şi­lik bir kurul oluş­tur­du. Bu ku­ru­lun uçak bi­let­le­ri­ni öde­ye­rek İstan­bul’a gön­der­di. İş Ban­ka­sı, Va­kıf­lar Ban­ka­sı üst yö­ne­ti­mi ile gö­rü­şe­cek­tik. İş Ban­ka­sı Yö­ne­ti­mi bizi küçük bir odaya aldı sı­ra­dan bir şef ile mu­ha­tap et­tir­di. Bir iki saat üst düzey yö­ne­ti­mi­ni bek­le­dik. Gelen giden ol­ma­dı. ÇAY­KUR un gö­rev­len­dir­di­ği on(10) ki­şi­lik ekibi mu­ha­tap dahi alın­ma­dı.
Va­kıf­lar ban­ka­sı Genel Mü­dür­lü­ğü ÇAY­KUR’u hiç mu­ha­tap dahi ol­ma­dı. Çünkü pro­mos­yon ye­ri­ne iki araba ver­miş­ti. İkinci gün gö­rev­len­di­ri­len­le­rin hiç­bi­ri or­ta­da yoktu. Ara ki bu­la­sın. Her­kes kendi işi­nin pe­şi­ne düştü. Pro­mos­yon ko­nu­su as­kı­ya alın­dı. Çünkü or­ta­da mu­ha­tap yok. ÇAY­KUR’u adam ye­ri­ne koyan yoktu. Çer­den hem Tek Gıda İş yö­ne­ti­mi, emde ÇAY­KUR yö­ne­ti­mi Pro­mos­yon ko­nu­sun­da Türk Ener­ji Sen­di­ka­sı yö­ne­ti­mi­ni yal­nız bı­ra­kıl­mış sa­tı­şa gel­miş­tik. Biz­ler yıl­ma­dık. Mü­ca­de­le­mi­zi sür­dür­dük ve ÇAY­KUR Genel Mü­dür­lü­ğü­ne iha­le­yi yap­tır­dık. Ala­maz­sı­nız de­di­ler ancak biz Pro­mos­yon nu da söke, söke aldık diye ikin­ci yö­ne­ti­mi adına bir basın açık­la­ma­sı yap­tım. Evet, Mü­ca­de­le eden­ler her zaman ka­za­na­maz, ancak ka­za­nan­lar her zaman mü­ca­de­le eden­ler­dir. Bu ne­den­le Çay Müs­tah­sil­le­ri için mü­ca­de­le edecek ko­nu­ya vakıf in­san­la­ra ve mes­lek ku­ru­luş­la­rı yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ih­ti­yaç var. Çay Müs­tah­sil­le­ri de pro­mos­yon al­ma­lı ve mü­ca­de­le edi­lir ise bu iş olacak’ dedi.
Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Çaykur Rizespor Takım Halinde PFDK’ya Sevk Edildi

Çay­kur Ri­zes­por A.Ş takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti ne­de­niy­le PFDK’ya sevk edil­di.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu, bugün ya­pı­lan top­lan­tı son­ra­sı Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu’na (PFDK) ya­pı­lan sevk­le­ri açık­la­dı. TFF’den ya­zı­lı ola­rak açık­la­nan di­sip­lin sevk­le­ri şu şe­kil­de:
ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş. Ku­lü­bü’nün 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “6 fut­bol­cu­su­nun sarı kart gör­me­si su­re­tiy­le takım ha­lin­de sport­men­li­ğe ay­kı­rı ha­re­ke­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 40. mad­de­si uya­rın­ca PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.
“AYTEMİZ ALAN­YAS­POR Ku­lü­bü ant­re­nö­rü FRAN­CES­CO FA­RI­OLI’nin 06.02.2021 ta­ri­hin­de oy­na­nan AYTEMİZ ALAN­YAS­POR-ÇAY­KUR RİZES­POR A.Ş Süper Lig mü­sa­ba­ka­sın­da­ki “ha­ka­re­ti” ne­de­niy­le Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nın 41. mad­de­si uya­rın­ca 07.02.2021 ta­ri­hin­den iti­ba­ren ted­bir­li ola­rak PFDK’ya sev­ki­ne karar ve­ril­miş­tir.

Haber Merkezi

TÜRKİYE SÜPER LİG’DEKİ 21 TAKIMIN STADYUMLARINDAN SADECE A.ALANYASPOR’UN 10.128 KİŞİLİK BAHÇEŞEHİR OKULLARI STADINDA ÖZEL LOCA YOK

2020-21 dep­las­man­lı Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan sa­de­ce Ak­de­niz ekip­le­rin­den A.​Alanyas­por maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı stad­yum­da hiç bir loca bu­lun­mu­yor.

2015 yı­lın­dan beri Süper Lig’de mü­ca­de­le eden A.​Alanyas­por’un (10.128) ki­şi­lik stad­yu­mu­nun ilk ismi OBA idi. Daha sonra spon­sor­la­rın­dan Baş­çe­şe­hir Okul­la­rı­nın is­mi­ni alan bu gü­zi­de stad­yum­da hiç bir özel lo­ca­nın ol­ma­ma­sı da dik­kat çe­ki­yor.
Ga­la­ta­sa­ray’ın Sey­ran­te­pe’deki (52.223) ki­şi­lik Türk Te­le­kom Stad­yu­mu’nda ise top­lam 198 loca var.
Bu rakam ise ül­ke­miz­de­ki stan­dum­lar­da en fazla özel lo­ca­sı olan 1. stad­yum ko­nu­mun­da yıl­lar­dır yer alı­yor. Süper Lig’de mü­ca­de­le eden 21 ta­kım­dan 20’sinde de top­lam (1.147) özel loca bu­lu­nur­ken, vur­gu­la­dı­ğı­mız gibi sa­de­ce Güney ve Ak­de­niz ekibi A.​Alanyas­por’un stad­yu­mun­da bir tane bile özel loca yok.
“Çayın ve Yağ­mu­run Baş­ken­ti” Rize’yi bu zorlı ligde yıl­lar­dır tem­sil eden Çay­kur Ri­zes­por’un (15.332) ki­şi­lik Çaykur Didi Stad­yu­mu’nda top­lam (15) özel loca var. Yıl­lar­dır bu lo­ca­la­ra abone ola­rak Ye­şil-Ma­vi­li Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü’ne de büyük maddi oran­lar­da da des­tek olan kişi ve ku­ru­luş­lar­da şu isim­ler­den olu­şu­yor.
“Yar­dım­cı Hol­ding, Eski Kulüp Baş­ka­nı Hasan Kemal Yar­dım­cı, Cen­giz Hol­ding, Eski Kulüp Baş­kan­la­rı Meh­met ve Ekrem Cen­giz, Tür­kon Hol­ding, Eski Baş­kan­lar­dan Metin Kal­ka­van, Ça­ye­li Bakır A.Ş. (ÇBİ), Hasan Kar­tal, Turk­cell, Rize Ti­ca­ret Bor­sa­sı, Adnan Torlak, Şadan Kal­ka­van ve Kıran Hol­ding.” Kom­şu­muz Trab­zons­por A.Ş.’nin Ak­ya­zı’daki Şenol Güneş Spor Komp­lek­si Stad­yu­mun­da (122) özel loca var.
40.782 ki­şi­lik bu stad­yum­da­ki loca sa­yı­sı ile de Trab­zons­por bu ko­nu­da ilk dört sı­ra­da yer alı­yor.
Süper Lig’de en az loca sa­yı­sı da Ka­sım­pa­şa Ku­lü­bü’nun sa­hi­bi ol­du­ğu Recep Tay­yip Er­do­ğan Stad­yu­mu var, sa­de­ce bir loca. Loca sa­yı­sı az olan diğer kulüp de Y.​Denizlis­por. Ege eki­bi­nin maç­la­rı­nı oy­na­dı­ğı 18.745 ki­şi­lik Ata­türk Stad­yu­mu’nda da (12) özel loca var.
Dört bü­yük­ler­den Be­şik­taş’ın 41.903 ki­şi­lik Vo­da­fon Stad­yu­mu’nda (147) özel loca bu­lu­nu­yor. Fe­ner­bah­çe’nin (47.834) ki­şi­lik Ülker Şükrü Sa­ra­çoğ­lu Stad­yu­mu’nda ise (100) loca var.
Diğer kom­şu­la­rı­mız­dan BŞB Er­zu­rums­por’un (21.374) ki­şi­lik stad­yu­mun­da ise (57) loca bu­lu­nu­yor.
Stad­yum­lar­da­ki diğer loca ve ka­pa­si­te­ler­de şu şe­kil­de olu­şu­yor.

Bu arada Süper Lig’deki top­lam 21 ta­kı­mın ka­pa­si­te­le­rin­de­ki se­yir­ci top­la­mı da (624.511) kişi ola­rak ka­yıt­lar­da yer alı­yor.
Haber: Faik BAKOĞLU

Vali Çeber “Havalimanımızda denizin dibi iğne oyası gibi işleniyor”

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı.

Tür­ki­ye’nin deniz dol­gu­su­na inşa edi­lecek ikin­ci ha­va­li­ma­nı olan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­nin yüzde 76’sı ta­mam­lan­dı. 85,5 mil­yon ton dol­gu­nun üze­ri­ne ya­pıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­si­ne 600 dö­nüm­lük yeni bir alan ek­le­nin­ce bu rakam 100 mil­yon tona yük­sel­di.
İlk pro­je­ye göre dol­gu­da yüzde 90 ta­mam­lan­ma sağ­la­nan ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de yeni alan ek­len­me­siy­le ta­mam­lan­ma se­vi­ye­si yüzde 76 oldu. Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si için büyük önem ta­şı­yan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı pro­je­sin­de ça­lış­ma­la­rın hız kes­me­den devam et­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Rize Va­li­si Kemal Çeber, ha­va­li­ma­nının yıl so­nun­da hiz­me­te açıl­ma­sı­nın plan­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. “Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk” Vali Çeber “Hem ili­miz hem Art­vin ili hem böl­ge­miz hem ül­ke­miz için çok de­ğer­li bir ya­tı­rım. As­lın­da ulus­la­ra­ra­sı an­lam­da değer at­fet­ti­ği­miz, dün­ya­da ben­ze­ri az olan bir ya­tı­rım. Ta­ma­men de­ni­ze dolgu ile ya­pı­lan bir ha­va­li­ma­nı. Ala­nın­da belki de bazı özel­lik­le­riy­le bir ilk. O ne­den­le bazı tek­nik­ler ilk kez uy­gu­la­nı­yor o ne­den­le çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­le­ri ge­rek­ti­ri­yor. Ha­va­li­ma­nı­mız­da de­ni­zin dibi ne­re­dey­se iğne oyası gibi iş­le­ni­yor. De­ni­ze dolgu de­yin­ce dağ­la­rı delip de eli­miz­de bul­du­ğu­muz her türlü mal­ze­me­yi alıp da de­ni­zi dol­dur­du­ğu­muz tek­nik kim­se­ninak­lı­na gel­me­me­li. De­ni­zin di­bin­de çok özel mü­hen­dis­lik tek­nik­ler uy­gu­la­nı­yor, taş­lar ebat­la­rı­na göre sert­lik­le­ri­ne göre ya­pı­lan zemin etüt­le­ri­ne göre ze­mi­ne yer­leş­ti­ri­li­yor. De­ni­zin di­bin­de dal­gıç­la­rı­mız var, çok ince de­tay­lı ça­lı­şan tek­nik alet­le­ri­miz var, ge­mi­le­ri­miz var yani çok özel bir yön­tem uy­gu­la­nı­yor” dedi. “Ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şı­la­bi­lecek” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te ca­zi­be mer­ke­zi olan tu­rizm alan­la­rı­na ula­şı­mın daha da kolay ola­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Ha­va­li­ma­nı­mız sa­de­ce ha­va­li­ma­nı ola­rak kal­mı­yor ül­ke­mi­zin eko­no­mi­si­nin, ti­ca­re­ti­nin, sos­yal ha­ya­tı­nı ve özel­lik­le de tu­riz­mi­ni et­ki­le­yecek. Hem Art­vin hem Rize hem de tüm Ka­ra­de­niz için büyük bir ya­tı­rım. Bizim ili­mi­zin ge­le­ce­ği­ni çayla be­ra­ber kur­gu­la­dı­ğı­mız ikin­ci ana tu­rizm. Ve ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da çok büyük hiz­met edecek. İnsan­lar, yeni ya­pa­ca­ğı­mız 45 da­ki­ka­lık yolla Ayder’e çok rahat bir şe­kil­de ula­şa­cak. Hatta yeni ya­pa­ca­ğı­mız Ayder Dö­nü­şüm Pro­je­si çer­çe­ve­sin­de ya­pa­ca­ğı­mız he­li­kop­ter pis­tiy­le arzu eden­ler ha­va­li­ma­nın­dan Ayder’e he­li­kop­ter­le ula­şa­bi­lecek. Yine Ovit’e 1 sa­at­te ula­şa­cak Arap­dü­zü, Han­dü­zü­ne, Ça­ye­li Kuspa’ya, Fın­dık­lı’ya, Fır­tı­na Va­di­si­ne çok rahat ula­şa­cak. Ve bu­ra­lar tu­rizm yer­le­ri­miz ola­cak. Ha­va­li­ma­nı bize bu an­lam­da bir­çok fayda sağ­la­ya­cak” diye ko­nuş­tu.
“Ha­va­li­ma­nı Rize’ye özgü bir mi­ma­riy­le ya­pı­la­cak, ku­le­si çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak” Ku­le­sin­den ter­mi­nal bi­na­sı­na kadar tüm alan­la­rı­nın Rize’ye özgü mi­ma­ri ile ya­pı­la­ca­ğı­nı, ha­va­li­ma­nı­nın içe­ri­sin­de Çay Mü­ze­si’nin de yer ala­ca­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Bizim için çok önem­li bir özel­li­ği de Ri­ze­mi­zi ta­nı­ta­cak en önem­li fi­gür­ler­den bir ta­ne­si ola­cak.
Ha­va­li­ma­nı­mı­zın ku­le­si çok güzel bir çay bar­da­ğı şek­lin­de ola­cak. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın giriş takı çay yap­ra­ğı şek­lin­de ola­cak. Ter­mi­nal bi­na­sı dı­şa­rı­dan bak­tı­ğı­mız­da Ka­ra­de­niz mi­ma­ri­si­nin, Rize Mi­ma­ri­si­ni çok güzel şe­kil­de yan­sı­tan, ahşap, taş ka­rı­şı­mı bir gö­rün­tü ser­gi­le­yecek. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın için­de ay­rı­ca çaya iliş­kin her şey ola­cak.
Bir çay mü­ze­si ola­cak ve çayı ta­nı­ta­cak bir çok alanı yer­leş­ke­mi­zin içe­ri­sin­de inşa ede­ce­ğiz” şek­lin­de ko­nuş­tu. “Pro­je­ye yeni dolgu alan­la­rı ek­len­di” Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’na ilk söz­leş­me­nin ar­dın­dan 600 dö­nüm­lük bir dolgu alanı daha ek­len­di­ği­ni kay­de­den Vali Çeber, açık­la­ma­la­rı­nı şöyle sür­dür­dü: “Top­lam­da şu anda ilk söz­leş­me­mi­ze göre yüzde 90 aşa­ma­sın­da­yız. Son­ra­dan biz ili­mi­zin sos­yal, kül­tü­rel, ti­ca­ri ha­ya­tın­da çok önem­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­müz bu ha­va­li­ma­nın ya­nı­na 600 dö­nüm­lük bir ala­nın daha dolgu ola­rak ek­len­me­si­ni, daha sonra ili­mi­ze, Ka­ra­de­niz’e özel­lik­le dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ilk göz zev­ki­ni tat­tı­ra­bi­le­ce­ği­miz alan­lar inşa etmek için bu 600 dö­nüm­lük alanı is­te­dik. O da kabul edil­di­ği için şu anda yüzde 76 se­vi­ye­sin­de­yiz.” “Pan­de­mi ha­va­li­ma­nı­nın in­şa­sı­nın ta­mam­lan­ma­sı­nı er­te­le­di” Ko­ro­na virüs sal­gı­nı ne­de­niy­le ça­lı­şan sa­yı­la­rı dü­şü­rül­dü­ğü için 2020 yı­lı­nın Ekim ayın­da açıl­ma­sı plan­la­nan Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın ilk uçak inme ta­ri­hi­nin bu yılın so­nu­na er­te­len­di­ği­ni ifade eden Çeber “Pan­de­mi dö­ne­mi ya­şı­yo­ruz. Her şeyi ol­du­ğu gibi bizim ha­va­li­ma­nı­mı­zı da pan­de­mi et­ki­le­di. Bizim esas ni­ye­ti­miz 2020 29 Ekim’inde ilk uça­ğın in­me­siy­di ama her şey­den önem­li­si insan sağ­lı­ğı de­di­ği­miz için ha­va­li­ma­nın­da ki iş prog­ra­mı pan­de­mi­ye göre gün­cel­len­di. En geç bu yılın sonu uçağı in­di­recek şe­kil­de prog­ra­mı­mız gün­cel­len­di. İnşal­lah yıl so­nu­nu ge­çir­me­yecek şe­kil­de Cum­hur­baş­ka­nı­mı­za ver­di­ği­miz söz o dur, biz ilk uçağı in­di­re­ce­ğiz” dedi. Bu­gü­ne top­lam­da 76 mil­yon dolgu mal­ze­me­si kul­la­nıl­dı­ğı­nı dile ge­ti­ren Çeber “Top­lam ya­pı­la­cak dolgu 85 mil­yon ton idi, yeni ek­le­nen 600 dönüm ile bu sayı yüz mil­yon tona ulaş­tı. Bunun da 76 mil­yon tonu ger­çek­leş­ti­ril­di. Pis­tin dol­gu­su bizim için çok önem­liy­di, 3 bin met­re­lik pist orayı dol­dur­duk” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. “Bit­ti­ğin­de yüz akı­mız ola­cak” Vali Kemal Çeber, Ri­ze-Art­vin Ha­va­li­ma­nı’nın bit­ti­ğin­de bir yüz akı pro­je­si ola­ca­ğı­nı ve bu ne­den­le has­sa­si­yet­le ça­lış­ma­la­rın sür­dü­rül­dü­ğü­nü dile ge­ti­re­rek “O kadar tek­nik ça­lı­şı­yo­ruz ki, ör­ne­ğin ter­mi­nal bi­na­sı­nı yada ener­ji mer­ke­zi­mi­zi ya­pa­ca­ğız. Bu bi­na­nın top­lam ağır­lı­ğı­nın bin ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz ve için­de­ki insan sir­kü­las­yo­nu ile bunun bin 200 ton ola­ca­ğı­nı hesap edi­yo­ruz. Önce bu alana bin 200 ton artı yüzde 20 ön yük­le­me ya­pı­yo­ruz. Yani mal­ze­me ta­şı­yo­ruz ve o alana bu dolgu mal­ze­me­si­ni yük­lü­yo­ruz. Yak­la­şık 2 ay bu mal­ze­me bu­ra­da ka­lı­yor ve muh­te­mel çök­me­ler milim milim he­sap­la­nı­yor. Muh­te­mel çök­me­ler hesap edil­dik­ten sonra o alan o mal­ze­me­den te­miz­le­ni­yor ve çök­me­ye en­deks­li ola­rak in­şa­atı baş­lı­yor. Bu kadar tek­nik ça­lı­şı­yor çünkü bit­ti­ği zaman yüz akı­mız bir proje ola­cak” şek­lin­de ko­nuş­tu.
Haber Merkezi

Çevre ve Şehircilik İl Müdüründen Başkan Yazıcı’ya Ziyaret

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti.

Çevre ve Şe­hir­ci­lik Rize İl Mü­dü­rü Ali Ser­kan Savaş, bel­de­de in­ce­le­me yap­mak üzere Ma­den­li Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti. İl Mü­dü­rü Savaş, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Necip Ya­zı­cı ile bel­de­de­ki ça­lış­ma­lar hak­kın­da is­ti­şa­re­ler­de bu­lun­du. Belde de yü­rü­tü­len ve hibe ola­rak çevre ve şe­hir­ci­lik ba­kan­lı­ğın­dan gön­de­ri­len hibe araç­lar için te­şek­kür­le­ri­ni ile­ten Baş­kan Ya­zı­cı, des­tek­le­ri­nin her daim devam et­me­si­ni İl mü­dü­rü Savaş’tan talep etti.

Haber Merkezi

« Older Entries Recent Entries »