Çay­kur Ri­zes­por Süper Ligin 27. haf­ta­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı Demir Grup Si­vass­por ve 28. haf­ta­da Çar­şam­ba günü saat 19.00’da oy­na­ya­ca­ğı Hes Kablo Kay­se­ris­por maç­la­rı için ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de devam edi­yor.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us-Ni­nel Şu­mu­dică yö­ne­ti­min­de ısın­ma ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ant­ren­man daha sonra iki grup ha­lin­de devam etti.
Ön­ce­ki maçta oy­na­yan fut­bol­cu­lar ye­ni­le­me ant­ren­ma­nı yaptı, diğer grup ise kuv­vet ve da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sıy­la ant­ren­ma­na devam etti.
Ka­le­ci­ler ta­kım­dan ayrı ola­rak ka­le­ci ant­re­nö­rü eş­li­ğin­de ça­lış­tı. Son bö­lüm­de ise Çay­kur Ri­zes­por dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve çift kale maç ya­pa­rak ant­ren­ma­nı bi­tir­di. At­ma­ca­lar 16.00’da ta­ma­mı ba­sı­na açık ola­rak ya­pı­la­cak ant­ren­man­la ça­lış­ma­la­rı­na devam edecek. Remy ve Don­sah bu­gün­kü ant­ren­ma­na ka­tıl­maz­ken, Bold­rin ta­kım­dan ayrı ola­rak fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de düz koşu yaptı.
Fer­nan­do And­ra­de Dos San­tos, Godf­red Don­sah ve Tunay Torun 3 sarı kart ile sı­nır­da bu­lu­nu­yor.
Çay­kur Ri­zes­por – Demir Grup Si­vass­por ma­çı­nın ha­ke­mi Özgür Yan­ka­ya son ola­rak 12. haf­ta­da Göz­te­pe’yi 3-2 yen­di­ği­miz ma­çı­mı­zı yö­net­miş­ti.


Haber Merkezi