THK RİZE ŞUBE BAŞKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır ya­ka­lan­dı­ğı COVİD-19 vi­rü­süy­le mü­ca­de­le edi­yor­du.

THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir uzun sü­re­dir Dev­let Has­ta­ne­si yoğun ba­kı­mın­da te­da­vi al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ’Ya­ra­ta­na şükür 3 ay so­nun­da bu kadar to­par­lan­dım.
3 aydır yoğun ba­kım­da yat­tı­ğım için fi­zi­ken bitap düş­tüm. Bir süre daha has­ta­ne­de Fizik te­da­vi­si gö­re­ce­ğim. Fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de yü­rü­me ça­lış­ma­la­rı­na devam. Daha da iyi ola­cak. Bu sü­reç­te beni tek­rar ha­ya­ta bağ­la­yan bütün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum. Her şe­kil­de ara­yan, soran, merak eden, dua eden her­kes­ten Allah razı olsun. Şük­ran­la­rı­mı su­na­rım. Daha iyi gün­ler­de gö­rüş­mek üzere. Bu sal­gın­dan ken­di­mi­zi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­cak­la kalın’ dedi. THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de Covid te­da­vi­si gö­rü­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU