Sumudica’nın ‘Çay Molası’ Herkesi Güldürdü

Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ‘Çay mo­la­sı’ diye ba­ğır­ması her­ke­si gül­dür­dü.

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü son za­man­lar­da sos­yal medya üze­rin­de yap­tı­ğı vi­de­olu pay­la­şım­la­rıy­la be­ğe­ni top­lu­yor.
Bu kez yeni bir video ile ta­raf­ta­rın kar­şı­sı­na çıkan Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü­nün Rize’nin sem­bo­lü çayı ön plana çı­kar­ma­sı ve ön plana çı­ka­rır­ken söy­le­di­ği ‘Çay mo­la­sı’ söz­le­ri her­ke­si gül­dür­dü.
Öte yan­dan dün Fa­na­tik Ga­ze­te­si’nin resmi he­sa­bın­dan Su­mu­di­ca’nın fo­toğ­ra­fı ile pay­la­şı­mı­na da vi­de­onun so­nun­da gön­der­me ya­pıl­dı.
Fa­na­tik’in pay­laş­tık­tan da­ki­ka­lar sonra kal­dır­dı­ğı ‘Para her zaman huzur ge­tir­mi­yor’ söz­le­ri­ne ha­zır­la­nan vi­de­onun so­nun­da ‘Çay emek Rize ‘Huzur’ demek’ ifa­de­le­ri ile gön­der­me ya­pıl­dı.


Haber Merkezi