SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN

Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın dör­dün­cü­sü Ba­ye­zid Han 1360 yı­lın­da doğdu. Ço­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren iyi bir eği­tim alan Ba­ye­zid Han, şeh­za­de­lik dö­ne­mi­ni Kü­tah­ya’da ge­çir­miş­tir.
Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü. Ba­ba­sı Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar, an­ne­si Gül­çi­çek Hâ­tun­dur. 1360’ta doğdu. Küçük yaş­tan iti­ba­ren za­ma­nın en müm­taz âlim­le­rin­den din ve fen ilim­le­ri­ni tah­sil etti. De­ğer­li ku­man­dan­lar­dan sevk ve idare ders­le­ri aldı. 1381 yı­lın­da dev­let ida­re­si­ni öğ­ren­me­si için Kü­tah­ya’ya vali tayin edil­di. 1389’da ya­pı­lan Bi­rin­ci Ko­so­va Sa­va­şı­na ka­tı­la­rak büyük kah­ra­man­lık gös­ter­di. Savaş so­nun­da ba­ba­sı Sul­tan Murad’ın şe­ha­de­ti üze­ri­ne tahta çıktı.
Ce­sa­ret ve gözü pek­li­ğiy­le ün yap­tı­ğın­dan ken­di­si­ne “Yıl­dı­rım” la­ka­bı ve­ril­miş­tir. Ba­ba­sı ile bir­lik­te Ko­so­va sa­va­şı­na ka­tıl­mış, onun şehit düş­me­si ile ida­re­yi eline al­mış­tır. Sul­tan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid Hân, Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü­dür. Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar’ın oğlu ve Çe­le­bi Sul­tan Meh­met’in ba­ba­sı­dır. 1360’da­do­ğup, 8 Mart 1403 ta­ri­hin­de Ak­şe­hir’de vefat etti. 1389’dan 1402 yı­lı­na kadar hü­küm­dar­lık yaptı. Ru­me­li’de ve Ana­do­lu’da çok şe­hir­ler aldı. Ma­ca­ris­tan’a kadar fet­het­ti. Niğ­bo­lu’da Haçlı or­du­su­nun hep­si­ni pe­ri­şan etti.
1402’de, An­ka­ra’da Timur Hân ile harp eder­ken, oğlu Sü­ley­man Efen­di­nin em­rin­de­ki as­ker­ler, Timur ta­ra­fı­na ge­çin­ce, mağ­lup ve esir oldu. Timur Hân çok izzet ve ikram etti ise de, ke­de­rin­den 8 ay sonra nefes dar­lı­ğın­dan vefat etti. Bursa’ya def­ne­dil­di. Timur Hân, Yıl­dı­rım Hânın ve­fa­tı­nı işi­tin­ce; “Yazık oldu. Büyük bir mü­ca­hi­di kay­bet­tik.” dedi.
Çok cesur ve çok adil idi. Öm­rü­nü cep­he­den cep­he­ye koş­mak­la ge­çir­miş, Türk­lü­ğün ve İsla­mi­yet’in Ru­me­li’de yer­leş­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Ca­hil­ler, bu kah­ra­man mü­ca­hi­di le­ke­le­mek için, içki içer­di diye if­ti­ra etti ise de, bunu bil­di­ren hiç­bir ve­si­ka yok­tur. Buna ben­zer diğer pa­di­şah­la­ra da çe­şit­li if­ti­ra­lar at­mak­ta­dır­lar. Kay­nak: Os­man­lı ta­ri­hi.