Rize’de Ormanlık Arazide Bulduğu Yaralı Kızıl Şahini DKMP’ye Teslim Etti

Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de ya­ra­lı ola­rak bul­du­ğu ‘Kızıl Şahin’ ile önce fo­toğ­raf çek­tir­di sonra DKMP’ye tes­lim etti.

Hava almak için ge­zin­di­ği sı­ra­da bul­du­ğu ya­ra­lı yavru kızıl şa­hi­ni DKMP ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de gez­di­ği sı­ra­da kar­şı­sı­na ya­ra­lı yavru kızıl şahin çıktı.
Dere ke­na­rın­da fark et­ti­ği kızıl şa­hi­nin ha­re­ket et­me­di­ği­ni fark eden Havuz, bu­lun­du­ğu yer­den ala­rak evine ge­tir­di. Önce bes­len­me­si için önüne mama ve su koyan Havuz son­ra­sın­da Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­ne haber verdi. Şa­hi­ni ya­ra­lı ola­rak bulup bes­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Havuz “Şa­hi­ni or­man­da ya­ra­lı bir halde bul­dum. Eve ge­tir­dim, su­yu­nu ve ye­mi­ni ver­dim.
Ken­di­ne geldi. Şimdi de fo­toğ­raf çek­ti­ri­yo­rum onun­la” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ya­ra­lı kızıl şahin DKMP yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan aile­den tes­lim alın­dı. DKMP 12. Bölge mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Fın­dık­lı Hal­ka­la­ma ve Kuş Göz­lem Mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de te­da­vi al­tı­na alı­nan yavru kızıl şahin, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan tek­rar doğal ya­şa­ma sa­lı­na­cak.


Haber Merkezi