Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si­nin Re­ak­si­yon ve Denge test­le­ri Rize’de baş­la­dı.

Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si kap­sa­mın­da 2017-2018 eği­tim/öğ­re­tim yı­lın­da Rize’de se­çi­len öğ­ren­ci­le­rin son test­le­ri Çok Amaç­lı Spor Sa­lo­nu’nda Co­vid-19 ted­bi­ri kap­sa­mın­da ya­pıl­dı.
4 aşa­ma­dan olu­şan ta­ra­ma­da boy, kilo, kulaç uzun­lu­ğu, otur­ma yük­sek­li­ği, denge testi ve re­ak­si­yon test­le­ri ya­pıl­dı.
Proje tes­ti­ni zi­ya­ret eden Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız spo­run geniş kit­le­le­re ya­yıl­ma­sı ve genç­le­re sporu sev­dir­mek adına ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.


Haber Merkezi