RİZE TEHLİKEDE

Dün­ya­yı sar­san COVİD-19 ko­nu­sun­da henüz düz yola çık­mış de­ği­liz.
Her­kes ko­nu­yu bi­li­yor ama ma­ale­sef in­san­la­rı­mız ted­bir­ler­de geç­sek dav­ra­nı­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın son hafta açık­la­dı­ğı bil­gi­ler Doğu Ka­ra­de­niz’deki şe­hir­ler­de bir panik ya­rat­tıy­sa da ola­yın ger­çe­ği ol­ma­sı ba­kı­mın­dan uya­rı­cı ma­hi­yet­te­dir. Teh­li­ke­nin cid­di­ye­ti kav­ra­na­rak ted­bir­ler alın­ma­lı­dır.
Ba­kan­lık en düşük risk­li 4 ilin Doğu ve Gü­ney­do­ğu’dan;
Hak­kâ­ri – 3,21
Şır­nak – 3,91
Muş – 8,51
Bat­man – 8,71 ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Konu hak­kın­da kısa bir not yaz­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Geçen hafta, Van Va­li­miz­le te­le­fon­la gö­rüş­tüm. Sn. Valim M. Emin Bil­mez’’ Van’da gün­lük va­ka­la­rın çok aşa­ğı­la­ra düş­tü­ğü­nü ve bunun da so­ka­ğa çıkma ko­nu­sun­da­ki alı­nan ted­bir­le­re va­tan­da­şın har­fi­yen uy­du­ğu­nu’’ söy­le­me­sin­den bende mem­nun oldum.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın risk­li İller açık­la­ma­sın­da Rize 5.sı­ra­da.
100 Binde 100’ün üze­rin­de risk­li olan böl­ge­miz­de­ki 5 il ise “çok yük­sek risk­li” ka­te­go­ri­sin­de yer alı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’deki bu şe­hir­le­ri­mi­ze dik­kat­li­ce ba­ka­lım.
Ordu – 228,40
Gi­re­sun – 217,5
Sam­sun – 202,94
Trab­zon – 207,54
Rize – 200,08
Niye bu du­ru­ma gel­dik. Bir­kaç ay ön­ce­le­ri Va­li­li­ği­miz ta­li­mat­la­rıy­la Em­ni­yet, Jan­dar­ma ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz bir­lik­te önem­li ted­bir­ler ala­rak Vi­rü­sün ya­yıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da aşama kay­de­dil­miş­ti.
İnsa­nı­mız çok gev­şe­di ve işin cid­di­ye­ti­ni unut­tu.
Ön­ce­le­ri daha sıkı ya­pı­lan Rize’ye giriş çı­kış­lar ve il­çe­ler arası se­ya­hat­ler kont­rol­süz bir şe­kil­de ta­ma­men ser­best bı­ra­kıl­dı.
Lo­kan­ta, yemek yeri ve kah­ve­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la alı­nan ted­bir­ler ye­ter­li ola­ma­dı.
Hafta son­la­rı yayla ve köy­le­re il ilçe dı­şın­dan pik­nik amaç­lı ya­pı­lan se­ya­hat­ler insan sir­kü­las­yo­nu­nu hız­lan­dır­dı.
Bugün ge­li­nen nok­ta­da çok temiz du­rum­da olan İkiz­de­re il­çe­sin­de bir köyde 24 va­ka­nın gö­zük­me­si hayra ala­met de­ğil­dir. Bir ma­hal­le­de Cuma na­ma­zı son­ra­sı ca­mi­de ya­pı­lan soh­bet­le­rin ko­nu­nun cid­di­ye­ti­ni, teh­li­ke­si­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ko­ro­na virüs ko­nu­sun­da bir­çok yazı yaz­dım.
Her ya­zım­da özel­lik­le maske, te­miz­lik ve sos­yal me­sa­fe ko­nu­su­nun çok önem­li ol­du­ğu­nu ve mu­hak­kak uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni özel­lik­le vur­gu­la­dım.
Top­lu­luk­lar­dan uzak durun der­ken parti kong­re­le­ri­ni ke­sin­lik­le tas­vip et­me­di­ği­mi de be­lirt­tim. Fut­bol maçı sey­ret­mek için açık tri­bün­le­ri ya­sak­lar­ken parti kong­re­le­ri için Ka­pa­lı sa­lon­lar­da ya­pı­lan genel ku­rul­la­rı doğru bul­ma­dım.
Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­mız lazım.
Va­li­li­ği­mi­ze öne­rim Rize’ye giriş çı­kış­la­rı, il­çe­ler arası se­ya­hat­le­rin daha sıkı kont­rol et­ti­ril­me­si lazım.
Her türlü ya­sa­ğa karşı olan bir Ga­ze­te­ci ola­rak bu konu için ge­re­kir­se bir süre se­ya­hat­le­rin ya­sak­lan­ma­sın­dan ya­na­yım.