Rize RSMM­MO Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Vergi bi­lin­ci­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne be­nim­se­til­me­si ve ver­gi­ye gö­nül­lü uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la her yıl şubat ayı­nın son haf­ta­sı “Vergi Haf­ta­sı” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.

Vergi mev­zu­atı­nın daha adil, etkin, an­la­şı­la­bi­lir ve kolay ula­şı­la­bi­lir bir ya­pı­ya sahip ol­ma­sı, vergi ta­ba­nı­nın ge­niş­le­til­me­si, ver­gi­ye uyum ma­li­ye­ti­nin azal­tı­la­rak ya­tı­rım or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, is­tih­dam ar­tı­şı, ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şi özen­di­re­rek eko­no­mi­de ve­rim­li­lik ve re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­me­si ama­cıy­la yasal dü­zen­len­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­ler, mali ida­re­mi­zin en büyük des­tek­çi­si­dir.
TÜR­MOB ca­mi­ası şim­di­ye kadar ol­du­ğu gibi ya­rın­lar­da da mali ida­re­miz­le iş bir­li­ği için­de ça­lış­ma­ya ve vergi sis­te­mi­mi­zin iş­le­me­si­ne des­tek ol­ma­ya devam ede­cek­tir.
Bu yıl 22 Şu­bat-28 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak, 32. Vergi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la, ver­gi­sel yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek, ver­gi­si­ni za­ma­nın­da ve tam ola­rak ödeme gay­re­tin­de olan tüm mü­kel­lef­le­rin, ver­gi­nin ta­hak­kuk ve tah­si­la­tın­da en önem­li gö­re­vi üst­le­nen Gelir İda­re­si teş­ki­la­tı­na, ili­miz­de bu an­lam­da far­kın­da­lık ya­ra­tan ça­lış­ma­lar, zi­ya­ret­ler ve ta­nı­tım­lar yapan Rize Def­ter­da­rı­mız Meh­met DOĞAN’ nın ve bütün yö­ne­ti­ci­le­rin, emeği geçen her­ke­sin vergi haf­ta­sı­nı kut­la­rım.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı