Rize Valiliği, Rize İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonları devam ediyor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de kısa adı KOM olan, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu hafta için­de icra edi­len fa­ali­yet­ler­de;
Du­ru­mun­dan şüp­he­le­ni­le­rek dur­du­ru­lan 2 araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da top­lam­da;
4 adet el ya­pı­mı 9mm ta­ban­ca, 4 adet şar­jör, 2 adet sürgü ka­pa­ğı, 2 adet ta­ban­ca göv­de­si, 2 adet ta­ban­ca nam­lu­su, 2 takım kabze ka­pa­ğı, 6 adet 9*19mm fişek, 1 adet metal tes­te­re ucu, 2 adet eğe, 2 adet metal silah par­ça­sı ele ge­çi­ril­miş, 4 şahıs ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır şek­lin­de açık­lan­dı.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı