İkiz­de­re Be­le­di­ye­si­nin Yö­re­sel Ürün­le­ri il­çe­de pa­zar­la­ma ve sat­mak ama­cıy­la seçim ön­ce­si vaat et­ti­ği pro­je­ler­den Yö­re­sel Ürün Çar­şı­sı için ça­lış­ma­lar devam edi­yor.

MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’İkiz­de­re yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ve dere ge­çi­şi ka­mel­ya pro­je­le­ri­mi­zin proje ça­lış­ma­la­rı bitti ham­dol­sun.
Ka­mel­ya­lar için alt be­ton­la­rı­nı dök­tük ve ahşap be­le­di­ye­mi­zin atöl­ye­sin­de ima­la­tı­na baş­la­dık.
Ka­mel­ya­lar bu yaza ye­ti­şecek in­şal­lah.
İlçede yö­re­sel ürün­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ek­si­ği­miz vardı, bu ürün­le­ri­mi­zi sa­ta­cak ye­ri­miz yoktu. Se­çim­de söz ver­miş­tik.
Söz ver­di­ği­miz Yö­re­sel ürün çar­şı­mı­zı ha­zır­la­ma­ya baş­la­dık.
Ka­mel­ya­lar­la aynı alan­da ko­nuş­lan­dı­ra­ca­ğı­mız yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ahşap ya­pı­lar­dan olu­şa­cak ve 2022 yazın da on­la­rı hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.
Böl­ge­nin elekt­rik ay­dın­lat­ma­sı ve alt ya­pı­sı bit­ti­ğin­de çekim mer­ke­zi ola­cak in­şal­lah.
Bu pro­je­de proje ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten İkiz­de­re Be­le­di­ye­si Fen İşleri eki­bi­me ve mi­ma­rı­mı­za Hacer ha­nı­ma ilçem adına te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU