Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Gi­re­sun’da, emek­li öğ­ret­men Şu­ayip Gün­doğ­du’nun fın­dık çu­bu­ğun­dan yap­tı­ğı sepet ve çe­şit­li ürün­ler, Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den talep gö­rü­yor.

Gün­doğ­du, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 15 yıl önce emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak baş­la­dı­ğı sepet örü­cü­lü­ğü­nü iler­le­yen yıl­lar­da ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di.
Son yıl­lar­da halk eği­tim mer­kez­le­rin­de de ders­ler ver­di­ği­ni ak­ta­ran Gün­doğ­du, yö­re­de bi­li­nen ancak unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bu sa­na­tı ya­şat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Başta sepet olmak üzere bir­çok ürün ya­pa­bil­di­ği­ne işa­ret eden Gün­doğ­du, “Fın­dık çu­bu­ğun­dan se­pet­ler artık süs eş­ya­sı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı.
Ev­le­ri­mi­zin baş kö­şe­le­ri­ni süs­lü­yor­lar.
Bu ne­den­le de başta yö­re­den olmak üzere Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­den yoğun talep gö­rü­yor.” dedi.
Talep edi­len her eş­ya­yı fın­dık çu­bu­ğun­dan üre­te­bil­di­ği­ne ifade eden Gün­doğ­du, “İste­ni­len tüm ürün­le­ri fın­dık çu­buk­la­rın­dan örü­yo­rum.
Se­pet­ten bıçak kı­lıf­la­rı­na, bas­ton­dan bar­dak süs­le­ri­ne kadar ne is­te­nir­se örmek müm­kün.
Talep ne üze­ri­ne gel­miş­se onu ye­ri­ne ge­tir­mek müm­kün.” diye ko­nuş­tu.
Gün­doğ­du, sepet örü­cü­lü­ğü­nün Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin önem­li el sa­nat­la­rın­dan ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için il­gi­li­ler­den des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi