Monthly Archives: Şubat 2021

RİZE EMNİYETİNDEN BAŞARILI OPERASYONLAR

Rize Valiliği, Rize İl Emniyet Müdürlüğünün başarılı operasyonları devam ediyor.

Rize İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan ya­yım­la­nan basın bül­te­nin­de kısa adı KOM olan, Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şube Mü­dür­lü­ğü ola­rak bu hafta için­de icra edi­len fa­ali­yet­ler­de;
Du­ru­mun­dan şüp­he­le­ni­le­rek dur­du­ru­lan 2 araç­ta ya­pı­lan ara­ma­da top­lam­da;
4 adet el ya­pı­mı 9mm ta­ban­ca, 4 adet şar­jör, 2 adet sürgü ka­pa­ğı, 2 adet ta­ban­ca göv­de­si, 2 adet ta­ban­ca nam­lu­su, 2 takım kabze ka­pa­ğı, 6 adet 9*19mm fişek, 1 adet metal tes­te­re ucu, 2 adet eğe, 2 adet metal silah par­ça­sı ele ge­çi­ril­miş, 4 şahıs ya­ka­la­na­rak gö­zal­tı­na alın­mış­tır şek­lin­de açık­lan­dı.

Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

Fındık çubuğundan yaptığı sepet ve ürünler yoğun ilgi görüyor

Gi­re­sun’da, emek­li öğ­ret­men Şu­ayip Gün­doğ­du’nun fın­dık çu­bu­ğun­dan yap­tı­ğı sepet ve çe­şit­li ürün­ler, Tür­ki­ye’nin bir­çok ilin­den talep gö­rü­yor.

Gün­doğ­du, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yak­la­şık 15 yıl önce emek­li ol­duk­tan sonra hobi ola­rak baş­la­dı­ğı sepet örü­cü­lü­ğü­nü iler­le­yen yıl­lar­da ge­liş­tir­di­ği­ni söy­le­di.
Son yıl­lar­da halk eği­tim mer­kez­le­rin­de de ders­ler ver­di­ği­ni ak­ta­ran Gün­doğ­du, yö­re­de bi­li­nen ancak unu­tul­ma­ya yüz tut­muş bu sa­na­tı ya­şat­ma­yı he­def­le­di­ği­ni be­lirt­ti.
Başta sepet olmak üzere bir­çok ürün ya­pa­bil­di­ği­ne işa­ret eden Gün­doğ­du, “Fın­dık çu­bu­ğun­dan se­pet­ler artık süs eş­ya­sı ola­rak kul­la­nıl­ma­ya baş­la­dı.
Ev­le­ri­mi­zin baş kö­şe­le­ri­ni süs­lü­yor­lar.
Bu ne­den­le de başta yö­re­den olmak üzere Tür­ki­ye’nin bir­çok böl­ge­sin­den yoğun talep gö­rü­yor.” dedi.
Talep edi­len her eş­ya­yı fın­dık çu­bu­ğun­dan üre­te­bil­di­ği­ne ifade eden Gün­doğ­du, “İste­ni­len tüm ürün­le­ri fın­dık çu­buk­la­rın­dan örü­yo­rum.
Se­pet­ten bıçak kı­lıf­la­rı­na, bas­ton­dan bar­dak süs­le­ri­ne kadar ne is­te­nir­se örmek müm­kün.
Talep ne üze­ri­ne gel­miş­se onu ye­ri­ne ge­tir­mek müm­kün.” diye ko­nuş­tu.
Gün­doğ­du, sepet örü­cü­lü­ğü­nün Doğu Ka­ra­de­niz böl­ge­si­nin önem­li el sa­nat­la­rın­dan ol­du­ğu­nu kay­de­de­rek, ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­sı için il­gi­li­ler­den des­tek bek­le­dik­le­ri­ni söz­le­ri­ne ek­le­di.


Haber Merkezi

RİZE TEHLİKEDE

Dün­ya­yı sar­san COVİD-19 ko­nu­sun­da henüz düz yola çık­mış de­ği­liz.
Her­kes ko­nu­yu bi­li­yor ama ma­ale­sef in­san­la­rı­mız ted­bir­ler­de geç­sek dav­ra­nı­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın son hafta açık­la­dı­ğı bil­gi­ler Doğu Ka­ra­de­niz’deki şe­hir­ler­de bir panik ya­rat­tıy­sa da ola­yın ger­çe­ği ol­ma­sı ba­kı­mın­dan uya­rı­cı ma­hi­yet­te­dir. Teh­li­ke­nin cid­di­ye­ti kav­ra­na­rak ted­bir­ler alın­ma­lı­dır.
Ba­kan­lık en düşük risk­li 4 ilin Doğu ve Gü­ney­do­ğu’dan;
Hak­kâ­ri – 3,21
Şır­nak – 3,91
Muş – 8,51
Bat­man – 8,71 ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
Konu hak­kın­da kısa bir not yaz­mak­ta fayda gö­rü­yo­rum. Geçen hafta, Van Va­li­miz­le te­le­fon­la gö­rüş­tüm. Sn. Valim M. Emin Bil­mez’’ Van’da gün­lük va­ka­la­rın çok aşa­ğı­la­ra düş­tü­ğü­nü ve bunun da so­ka­ğa çıkma ko­nu­sun­da­ki alı­nan ted­bir­le­re va­tan­da­şın har­fi­yen uy­du­ğu­nu’’ söy­le­me­sin­den bende mem­nun oldum.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın risk­li İller açık­la­ma­sın­da Rize 5.sı­ra­da.
100 Binde 100’ün üze­rin­de risk­li olan böl­ge­miz­de­ki 5 il ise “çok yük­sek risk­li” ka­te­go­ri­sin­de yer alı­yor. Doğu Ka­ra­de­niz’deki bu şe­hir­le­ri­mi­ze dik­kat­li­ce ba­ka­lım.
Ordu – 228,40
Gi­re­sun – 217,5
Sam­sun – 202,94
Trab­zon – 207,54
Rize – 200,08
Niye bu du­ru­ma gel­dik. Bir­kaç ay ön­ce­le­ri Va­li­li­ği­miz ta­li­mat­la­rıy­la Em­ni­yet, Jan­dar­ma ve Sağ­lık Mü­dür­lü­ğü­müz bir­lik­te önem­li ted­bir­ler ala­rak Vi­rü­sün ya­yıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da aşama kay­de­dil­miş­ti.
İnsa­nı­mız çok gev­şe­di ve işin cid­di­ye­ti­ni unut­tu.
Ön­ce­le­ri daha sıkı ya­pı­lan Rize’ye giriş çı­kış­lar ve il­çe­ler arası se­ya­hat­ler kont­rol­süz bir şe­kil­de ta­ma­men ser­best bı­ra­kıl­dı.
Lo­kan­ta, yemek yeri ve kah­ve­ha­ne­le­ri ka­pat­mak­la alı­nan ted­bir­ler ye­ter­li ola­ma­dı.
Hafta son­la­rı yayla ve köy­le­re il ilçe dı­şın­dan pik­nik amaç­lı ya­pı­lan se­ya­hat­ler insan sir­kü­las­yo­nu­nu hız­lan­dır­dı.
Bugün ge­li­nen nok­ta­da çok temiz du­rum­da olan İkiz­de­re il­çe­sin­de bir köyde 24 va­ka­nın gö­zük­me­si hayra ala­met de­ğil­dir. Bir ma­hal­le­de Cuma na­ma­zı son­ra­sı ca­mi­de ya­pı­lan soh­bet­le­rin ko­nu­nun cid­di­ye­ti­ni, teh­li­ke­si­ni or­ta­dan kal­dır­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Ko­ro­na virüs ko­nu­sun­da bir­çok yazı yaz­dım.
Her ya­zım­da özel­lik­le maske, te­miz­lik ve sos­yal me­sa­fe ko­nu­su­nun çok önem­li ol­du­ğu­nu ve mu­hak­kak uyul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni özel­lik­le vur­gu­la­dım.
Top­lu­luk­lar­dan uzak durun der­ken parti kong­re­le­ri­ni ke­sin­lik­le tas­vip et­me­di­ği­mi de be­lirt­tim. Fut­bol maçı sey­ret­mek için açık tri­bün­le­ri ya­sak­lar­ken parti kong­re­le­ri için Ka­pa­lı sa­lon­lar­da ya­pı­lan genel ku­rul­la­rı doğru bul­ma­dım.
Du­ru­mun cid­di­ye­ti­ni kav­ra­ma­mız lazım.
Va­li­li­ği­mi­ze öne­rim Rize’ye giriş çı­kış­la­rı, il­çe­ler arası se­ya­hat­le­rin daha sıkı kont­rol et­ti­ril­me­si lazım.
Her türlü ya­sa­ğa karşı olan bir Ga­ze­te­ci ola­rak bu konu için ge­re­kir­se bir süre se­ya­hat­le­rin ya­sak­lan­ma­sın­dan ya­na­yım.

Yeşil Mavililer Sivasspor’a hazırlanıyor

Çay­kur Ri­zes­por Süper Ligin 27. haf­ta­sın­da Cu­mar­te­si günü saat 16.00’da oy­na­ya­ca­ğı Demir Grup Si­vass­por ve 28. haf­ta­da Çar­şam­ba günü saat 19.00’da oy­na­ya­ca­ğı Hes Kablo Kay­se­ris­por maç­la­rı için ha­zır­lık­la­rı­na Meh­met Cen­giz Te­sis­le­rin­de devam edi­yor.

Tek­nik di­rek­tör Ma­ri­us-Ni­nel Şu­mu­dică yö­ne­ti­min­de ısın­ma ha­re­ket­le­riy­le baş­la­yan ant­ren­man daha sonra iki grup ha­lin­de devam etti.
Ön­ce­ki maçta oy­na­yan fut­bol­cu­lar ye­ni­le­me ant­ren­ma­nı yaptı, diğer grup ise kuv­vet ve da­ya­nık­lı­lık ça­lış­ma­sıy­la ant­ren­ma­na devam etti.
Ka­le­ci­ler ta­kım­dan ayrı ola­rak ka­le­ci ant­re­nö­rü eş­li­ğin­de ça­lış­tı. Son bö­lüm­de ise Çay­kur Ri­zes­por dar alan­da pas ça­lış­ma­sı ve çift kale maç ya­pa­rak ant­ren­ma­nı bi­tir­di. At­ma­ca­lar 16.00’da ta­ma­mı ba­sı­na açık ola­rak ya­pı­la­cak ant­ren­man­la ça­lış­ma­la­rı­na devam edecek. Remy ve Don­sah bu­gün­kü ant­ren­ma­na ka­tıl­maz­ken, Bold­rin ta­kım­dan ayrı ola­rak fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de düz koşu yaptı.
Fer­nan­do And­ra­de Dos San­tos, Godf­red Don­sah ve Tunay Torun 3 sarı kart ile sı­nır­da bu­lu­nu­yor.
Çay­kur Ri­zes­por – Demir Grup Si­vass­por ma­çı­nın ha­ke­mi Özgür Yan­ka­ya son ola­rak 12. haf­ta­da Göz­te­pe’yi 3-2 yen­di­ği­miz ma­çı­mı­zı yö­net­miş­ti.


Haber Merkezi

Sumudica’nın ‘Çay Molası’ Herkesi Güldürdü

Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü Ma­ri­us Su­mu­di­ca’nın ‘Çay mo­la­sı’ diye ba­ğır­ması her­ke­si gül­dür­dü.

Çay­kur Ri­zes­por Ku­lü­bü son za­man­lar­da sos­yal medya üze­rin­de yap­tı­ğı vi­de­olu pay­la­şım­la­rıy­la be­ğe­ni top­lu­yor.
Bu kez yeni bir video ile ta­raf­ta­rın kar­şı­sı­na çıkan Çay­kur Ri­zes­por’un tek­nik di­rek­tö­rü­nün Rize’nin sem­bo­lü çayı ön plana çı­kar­ma­sı ve ön plana çı­ka­rır­ken söy­le­di­ği ‘Çay mo­la­sı’ söz­le­ri her­ke­si gül­dür­dü.
Öte yan­dan dün Fa­na­tik Ga­ze­te­si’nin resmi he­sa­bın­dan Su­mu­di­ca’nın fo­toğ­ra­fı ile pay­la­şı­mı­na da vi­de­onun so­nun­da gön­der­me ya­pıl­dı.
Fa­na­tik’in pay­laş­tık­tan da­ki­ka­lar sonra kal­dır­dı­ğı ‘Para her zaman huzur ge­tir­mi­yor’ söz­le­ri­ne ha­zır­la­nan vi­de­onun so­nun­da ‘Çay emek Rize ‘Huzur’ demek’ ifa­de­le­ri ile gön­der­me ya­pıl­dı.


Haber Merkezi

Rize’de Ormanlık Arazide Bulduğu Yaralı Kızıl Şahini DKMP’ye Teslim Etti

Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de ya­ra­lı ola­rak bul­du­ğu ‘Kızıl Şahin’ ile önce fo­toğ­raf çek­tir­di sonra DKMP’ye tes­lim etti.

Hava almak için ge­zin­di­ği sı­ra­da bul­du­ğu ya­ra­lı yavru kızıl şa­hi­ni DKMP ekip­le­ri­ne tes­lim etti. Rize’de Mus­ta­fa Havuz isim­li va­tan­daş or­man­lık ara­zi­de gez­di­ği sı­ra­da kar­şı­sı­na ya­ra­lı yavru kızıl şahin çıktı.
Dere ke­na­rın­da fark et­ti­ği kızıl şa­hi­nin ha­re­ket et­me­di­ği­ni fark eden Havuz, bu­lun­du­ğu yer­den ala­rak evine ge­tir­di. Önce bes­len­me­si için önüne mama ve su koyan Havuz son­ra­sın­da Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar 12. Bölge Mü­dür­lü­ğü yet­ki­li­le­ri­ne haber verdi. Şa­hi­ni ya­ra­lı ola­rak bulup bes­le­di­ği­ni dile ge­ti­ren Havuz “Şa­hi­ni or­man­da ya­ra­lı bir halde bul­dum. Eve ge­tir­dim, su­yu­nu ve ye­mi­ni ver­dim.
Ken­di­ne geldi. Şimdi de fo­toğ­raf çek­ti­ri­yo­rum onun­la” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Ya­ra­lı kızıl şahin DKMP yet­ki­li­le­ri ta­ra­fın­dan aile­den tes­lim alın­dı. DKMP 12. Bölge mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Fın­dık­lı Hal­ka­la­ma ve Kuş Göz­lem Mer­ke­zi içe­ri­sin­de bu­lu­nan re­ha­bi­li­tas­yon mer­ke­zin­de te­da­vi al­tı­na alı­nan yavru kızıl şahin, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan tek­rar doğal ya­şa­ma sa­lı­na­cak.


Haber Merkezi

THK RİZE ŞUBE BAŞKANI YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır ya­ka­lan­dı­ğı COVİD-19 vi­rü­süy­le mü­ca­de­le edi­yor­du.

THK Rize Şube Baş­ka­nı Meh­met Demir uzun sü­re­dir Dev­let Has­ta­ne­si yoğun ba­kı­mın­da te­da­vi al­tın­da ol­du­ğu­nu söy­le­ye­rek sos­yal med­ya­da yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da ’Ya­ra­ta­na şükür 3 ay so­nun­da bu kadar to­par­lan­dım.
3 aydır yoğun ba­kım­da yat­tı­ğım için fi­zi­ken bitap düş­tüm. Bir süre daha has­ta­ne­de Fizik te­da­vi­si gö­re­ce­ğim. Fiz­yo­te­ra­pist eş­li­ğin­de yü­rü­me ça­lış­ma­la­rı­na devam. Daha da iyi ola­cak. Bu sü­reç­te beni tek­rar ha­ya­ta bağ­la­yan bütün sağ­lık ça­lı­şan­la­rı­mı­za çok te­şek­kür edi­yo­rum. Her şe­kil­de ara­yan, soran, merak eden, dua eden her­kes­ten Allah razı olsun. Şük­ran­la­rı­mı su­na­rım. Daha iyi gün­ler­de gö­rüş­mek üzere. Bu sal­gın­dan ken­di­mi­zi ko­ru­ya­lım. Sağ­lı­cak­la kalın’ dedi. THK Rize Şube Baş­ka­nı emek­li eği­tim­ci Meh­met Demir 3 aydır Rize Dev­let Has­ta­ne­sin­de Covid te­da­vi­si gö­rü­yor.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

SULTAN YILDIRIM BAYEZİD HAN

Os­man­lı Sul­tan­la­rı­nın dör­dün­cü­sü Ba­ye­zid Han 1360 yı­lın­da doğdu. Ço­cuk­lu­ğun­dan iti­ba­ren iyi bir eği­tim alan Ba­ye­zid Han, şeh­za­de­lik dö­ne­mi­ni Kü­tah­ya’da ge­çir­miş­tir.
Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü. Ba­ba­sı Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar, an­ne­si Gül­çi­çek Hâ­tun­dur. 1360’ta doğdu. Küçük yaş­tan iti­ba­ren za­ma­nın en müm­taz âlim­le­rin­den din ve fen ilim­le­ri­ni tah­sil etti. De­ğer­li ku­man­dan­lar­dan sevk ve idare ders­le­ri aldı. 1381 yı­lın­da dev­let ida­re­si­ni öğ­ren­me­si için Kü­tah­ya’ya vali tayin edil­di. 1389’da ya­pı­lan Bi­rin­ci Ko­so­va Sa­va­şı­na ka­tı­la­rak büyük kah­ra­man­lık gös­ter­di. Savaş so­nun­da ba­ba­sı Sul­tan Murad’ın şe­ha­de­ti üze­ri­ne tahta çıktı.
Ce­sa­ret ve gözü pek­li­ğiy­le ün yap­tı­ğın­dan ken­di­si­ne “Yıl­dı­rım” la­ka­bı ve­ril­miş­tir. Ba­ba­sı ile bir­lik­te Ko­so­va sa­va­şı­na ka­tıl­mış, onun şehit düş­me­si ile ida­re­yi eline al­mış­tır. Sul­tan Yıl­dı­rım Ba­ye­zid Hân, Os­man­lı pa­di­şah­la­rı­nın dör­dün­cü­sü­dür. Mu­rad-ı Hü­da­ven­di­gar’ın oğlu ve Çe­le­bi Sul­tan Meh­met’in ba­ba­sı­dır. 1360’da­do­ğup, 8 Mart 1403 ta­ri­hin­de Ak­şe­hir’de vefat etti. 1389’dan 1402 yı­lı­na kadar hü­küm­dar­lık yaptı. Ru­me­li’de ve Ana­do­lu’da çok şe­hir­ler aldı. Ma­ca­ris­tan’a kadar fet­het­ti. Niğ­bo­lu’da Haçlı or­du­su­nun hep­si­ni pe­ri­şan etti.
1402’de, An­ka­ra’da Timur Hân ile harp eder­ken, oğlu Sü­ley­man Efen­di­nin em­rin­de­ki as­ker­ler, Timur ta­ra­fı­na ge­çin­ce, mağ­lup ve esir oldu. Timur Hân çok izzet ve ikram etti ise de, ke­de­rin­den 8 ay sonra nefes dar­lı­ğın­dan vefat etti. Bursa’ya def­ne­dil­di. Timur Hân, Yıl­dı­rım Hânın ve­fa­tı­nı işi­tin­ce; “Yazık oldu. Büyük bir mü­ca­hi­di kay­bet­tik.” dedi.
Çok cesur ve çok adil idi. Öm­rü­nü cep­he­den cep­he­ye koş­mak­la ge­çir­miş, Türk­lü­ğün ve İsla­mi­yet’in Ru­me­li’de yer­leş­me­si­ni sağ­la­mış­tır. Ca­hil­ler, bu kah­ra­man mü­ca­hi­di le­ke­le­mek için, içki içer­di diye if­ti­ra etti ise de, bunu bil­di­ren hiç­bir ve­si­ka yok­tur. Buna ben­zer diğer pa­di­şah­la­ra da çe­şit­li if­ti­ra­lar at­mak­ta­dır­lar. Kay­nak: Os­man­lı ta­ri­hi.

Rize Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Fuat ÇAKMAKÇI; “RİZE’DE 32. VERGİ HAFTASI KUTLAMALARINI BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ”

Rize RSMM­MO Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Vergi bi­lin­ci­nin top­lu­mun tüm ke­sim­le­ri­ne be­nim­se­til­me­si ve ver­gi­ye gö­nül­lü uyu­mun ar­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la her yıl şubat ayı­nın son haf­ta­sı “Vergi Haf­ta­sı” ola­rak kut­lan­mak­ta­dır.

Vergi mev­zu­atı­nın daha adil, etkin, an­la­şı­la­bi­lir ve kolay ula­şı­la­bi­lir bir ya­pı­ya sahip ol­ma­sı, vergi ta­ba­nı­nın ge­niş­le­til­me­si, ver­gi­ye uyum ma­li­ye­ti­nin azal­tı­la­rak ya­tı­rım or­ta­mı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, is­tih­dam ar­tı­şı, ka­yıt­lı eko­no­mi­ye ge­çi­şi özen­di­re­rek eko­no­mi­de ve­rim­li­lik ve re­ka­bet gü­cü­nün yük­sel­me­si ama­cıy­la yasal dü­zen­len­me­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.
Ser­best Mu­ha­se­be­ci Mali Mü­şa­vir­ler ve Ye­min­li Mali Mü­şa­vir­ler, mali ida­re­mi­zin en büyük des­tek­çi­si­dir.
TÜR­MOB ca­mi­ası şim­di­ye kadar ol­du­ğu gibi ya­rın­lar­da da mali ida­re­miz­le iş bir­li­ği için­de ça­lış­ma­ya ve vergi sis­te­mi­mi­zin iş­le­me­si­ne des­tek ol­ma­ya devam ede­cek­tir.
Bu yıl 22 Şu­bat-28 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da kut­la­na­cak, 32. Vergi Haf­ta­sı do­la­yı­sıy­la, ver­gi­sel yü­küm­lü­lük­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­re­rek, ver­gi­si­ni za­ma­nın­da ve tam ola­rak ödeme gay­re­tin­de olan tüm mü­kel­lef­le­rin, ver­gi­nin ta­hak­kuk ve tah­si­la­tın­da en önem­li gö­re­vi üst­le­nen Gelir İda­re­si teş­ki­la­tı­na, ili­miz­de bu an­lam­da far­kın­da­lık ya­ra­tan ça­lış­ma­lar, zi­ya­ret­ler ve ta­nı­tım­lar yapan Rize Def­ter­da­rı­mız Meh­met DOĞAN’ nın ve bütün yö­ne­ti­ci­le­rin, emeği geçen her­ke­sin vergi haf­ta­sı­nı kut­la­rım.


Ha­ber-Fo­to: Bay­ram Ali Ka­val­cı

MHP BELEDİYESİ ÇALIŞIYOR

İkiz­de­re Be­le­di­ye­si­nin Yö­re­sel Ürün­le­ri il­çe­de pa­zar­la­ma ve sat­mak ama­cıy­la seçim ön­ce­si vaat et­ti­ği pro­je­ler­den Yö­re­sel Ürün Çar­şı­sı için ça­lış­ma­lar devam edi­yor.

MHP li Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Ka­ra­göz ’İkiz­de­re yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ve dere ge­çi­şi ka­mel­ya pro­je­le­ri­mi­zin proje ça­lış­ma­la­rı bitti ham­dol­sun.
Ka­mel­ya­lar için alt be­ton­la­rı­nı dök­tük ve ahşap be­le­di­ye­mi­zin atöl­ye­sin­de ima­la­tı­na baş­la­dık.
Ka­mel­ya­lar bu yaza ye­ti­şecek in­şal­lah.
İlçede yö­re­sel ürün­le­rin de­ğer­len­di­ril­me­si pa­zar­lan­ma­sı ko­nu­sun­da ek­si­ği­miz vardı, bu ürün­le­ri­mi­zi sa­ta­cak ye­ri­miz yoktu. Se­çim­de söz ver­miş­tik.
Söz ver­di­ği­miz Yö­re­sel ürün çar­şı­mı­zı ha­zır­la­ma­ya baş­la­dık.
Ka­mel­ya­lar­la aynı alan­da ko­nuş­lan­dı­ra­ca­ğı­mız yö­re­sel ürün­ler pa­za­rı ahşap ya­pı­lar­dan olu­şa­cak ve 2022 yazın da on­la­rı hal­kı­mı­zın hiz­me­ti­ne su­na­ca­ğız.
Böl­ge­nin elekt­rik ay­dın­lat­ma­sı ve alt ya­pı­sı bit­ti­ğin­de çekim mer­ke­zi ola­cak in­şal­lah.
Bu pro­je­de proje ça­lış­ma­la­rı­nı yü­rü­ten İkiz­de­re Be­le­di­ye­si Fen İşleri eki­bi­me ve mi­ma­rı­mı­za Hacer ha­nı­ma ilçem adına te­şek­kür edi­yo­rum’ dedi.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU

Süper Lig’de 27. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da oy­na­na­cak mü­sa­ba­ka­la­rı yö­ne­tecek ha­kem­ler açık­lan­dı. Cu­mar­te­si günü Çay­kur Ri­zes­por – Si­vass­por kar­şı­laş­ma­sın­da Özgür Yan­ka­ya düdük ça­la­cak.

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF), Süper Lig’de 27. haf­ta­nın ha­kem­le­ri­ni du­yur­du. Haf­ta­nın en önem­li mü­ca­de­le­si olan Trab­zons­por – Fe­ner­bah­çe ma­çı­nı Yaşar Kemal Uğur­lu yö­ne­tecek. Be­şik­taş – De­niz­lis­por kar­şı­laş­ma­sın­da Cü­neyt Çakır, Ga­la­ta­sa­ray – BB Er­zu­rums­por mü­sa­ba­ka­sın­da da Mete Kal­ka­van düdük ça­la­cak.
Süper Lig’in 27. haf­ta­sın­da oy­na­na­cak maç­lar­da görev ala­cak ha­kem­ler şöyle:
26 Şubat Cuma
16.00 Kon­yas­por – Ga­zi­an­tep FK: Erkan Öz­da­mar
16.00 Genç­ler­bir­li­ği – Yeni Ma­lat­yas­por: Alper Ulu­soy
19.00 Be­şik­taş – De­niz­lis­por: Cü­neyt Çakır
27 Şubat Cu­mar­te­si
13.30 Fatih Ka­ra­güm­rük – Alan­yas­por: Vol­kan Ba­yars­lan
13.30 Ha­tays­por – MKE An­ka­ra­gü­cü: Atil­la Ka­ra­oğ­lan
16.00 Çay­kur Ri­zes­por – Si­vass­por: Özgür Yan­ka­ya
16.00 An­tal­yas­por – Me­di­pol Ba­şak­şe­hir: Fırat Ay­dı­nus
19.00 Ga­la­ta­sa­ray – Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Er­zu­rums­por: Mete Kal­ka­van
28 Şubat Pazar
16.00 Göz­te­pe – Ka­sım­pa­şa: Suat Ars­lan­bo­ğa
19.00 Trab­zons­por – Fe­ner­bah­çe: Yaşar Kemal Uğur­lu


Haber Merkezi

Rize’de gençlerin yetenekleri test ediliyor

Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si­nin Re­ak­si­yon ve Denge test­le­ri Rize’de baş­la­dı.

Tür­ki­ye Spor­tif Ye­te­nek Ta­ra­ma­sı ve Spora Yön­len­dir­me Pro­je­si kap­sa­mın­da 2017-2018 eği­tim/öğ­re­tim yı­lın­da Rize’de se­çi­len öğ­ren­ci­le­rin son test­le­ri Çok Amaç­lı Spor Sa­lo­nu’nda Co­vid-19 ted­bi­ri kap­sa­mın­da ya­pıl­dı.
4 aşa­ma­dan olu­şan ta­ra­ma­da boy, kilo, kulaç uzun­lu­ğu, otur­ma yük­sek­li­ği, denge testi ve re­ak­si­yon test­le­ri ya­pıl­dı.
Proje tes­ti­ni zi­ya­ret eden Rize Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Gür­han Yıl­dız spo­run geniş kit­le­le­re ya­yıl­ma­sı ve genç­le­re sporu sev­dir­mek adına ça­lış­ma­la­rı­na devam ede­cek­le­ri­ni söy­le­di.


Haber Merkezi