Rize Va­li­si Kemal Çeber, zi­ya­ret et­ti­ği Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’nde (YEDAM) psi­ko­lo­jik des­tek alan ki­şi­le­rin hobi atöl­ye­le­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­di.

Rize Va­li­si Kemal Çeber, Ye­şi­lay Da­nış­man­lık Mer­ke­zi’ni (YEDAM) zi­ya­ret etti.
Vali Çeber, Vali Yar­dım­cı­sı Bay­ram Sağır, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kı­dem­li Albay Hakan De­de­ba­ğı, İnsan Hak­la­rı Ko­mis­yo­nu Üyesi Harun Mer­toğ­lu ile Süt­lü­ce kö­yün­de bu­lu­nan mer­ke­ze ge­le­rek Şube Baş­ka­nı Selim Kan­de­mir’den bilgi aldı. Bu­ra­da psi­ko­lo­jik des­tek alan ki­şi­le­rin hobi atöl­ye­le­rin­de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı in­ce­le­yen Çeber, YEDAM’ın önem­li bir hiz­met nok­ta­sı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, mer­ke­zin her türlü ih­ti­ya­cı­na des­tek ver­me­ye hazır ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.
Çeber, te­da­vi olmak is­te­yen her va­tan­da­şa mer­ke­zin açık ol­du­ğu­nu ve ge­rek­li her türlü ko­lay­lı­ğın gös­te­ri­le­ce­ği­ni kay­det­ti.


Haber Merkezi