RİZE VE BÖLGEDE TAM KAPANMA GÜNDEMDE

SAĞ­LIK Ba­ka­nı Fah­ret­tin Koca’nın pay­laş­tı­ğı vaka sa­yı­sı ha­ri­ta­sı­na göre 8-14 Şubat ta­rih­le­ri ara­sın­da oran­sal ola­rak en çok va­ka­nın gö­rül­dü­ğü ilk 5 ilin yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz için uz­man­lar, böl­ge­de 15 gün­lük tam ka­pan­ma, ula­şım kı­sıt­la­ma­sı ve ‘böl­ge­sel ka­ran­ti­na’ öne­ri­sin­de bu­lun­du.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ‘co­vi­d­19.​sag­lik.​gov.​tr’ ad­re­sin­de Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı üze­rin­den ya­yım­la­nan ve­ri­le­re göre, 8-14 Şubat 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın nü­fu­sa oran­la en fazla ol­du­ğu iller sı­ra­la­ma­sın­da ilk 5 sı­ra­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden Trab­zon, Rize, Ordu, Gi­re­sun ve Sam­sun yer aldı. Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­ren fil­yas­yon ekip­le­ri, son gün­ler­de ko­ro­na­vi­rü­sün en fazla ce­na­ze na­maz­la­rı, ta­zi­ye ve aile içi ev zi­ya­ret­le­rin­de ya­yıl­dı­ğı­nı tes­pit etti. Vaka sa­yı­la­rı­nın oran­sal ola­rak en yük­sek ol­du­ğu il­ler­de hafta sonu kı­sıt­la­ma­la­rın­da ilçe ge­çiş­le­ri­ne, köy ve ma­hal­le­le­re çı­kış­la­ra yasak ge­ti­ril­di, ce­na­ze na­maz­la­rı­na ka­tı­lım 30 kişi ile sı­nır­lan­dı­rıl­dı. Uz­man­lar da, vaka sa­yı­la­rı­nın en yük­sek ol­du­ğu iller sı­ra­la­ma­sın­da ilk 5 ilin yer al­dı­ğı Ka­ra­de­niz için, ted­bir­le­re uyul­ma­sı çağ­rı­sı­nı yi­ne­le­di, Ka­ra­de­niz’deki va­ka­la­rın ya­yı­lı­mı­nı ön­le­mek için ted­bir­le­rin ar­tı­rı­lıp, böl­ge­de 15 gün­lük tam ka­pan­ma, ula­şım kı­sıt­la­ma­sı ve ‘böl­ge­sel ka­ran­ti­na’ uy­gu­lan­ma­sı­nı talep etti.
‘KÖY­LER­DE HAYAT DAHA SER­BEST’
Trab­zon Tabip Odası Baş­ka­nı ve Ka­ra­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si (KTÜ) Tıp Fa­kül­te­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Ana­bi­lim Dalı Uz­ma­nı Dr. Yaşar Kibar Güven, Trab­zon ve çevre şe­hir­ler­de Co­vid-19 va­ka­la­rı­nın diğer şe­hir­le­re göre hızlı art­ma­sı­nı, şe­hir­le­ra­ra­sın­da­ki ha­re­ket­li­lik ve köy bağ­lan­tı­la­rı ola­rak de­ğer­len­dir­di. Bölge sa­kin­le­ri­nin, kı­sıt­la­ma­lar­da hafta so­nun­da köy­le­re git­ti­ği­ni söy­le­yen Dr. Güven, “İnsan­la­rı­mız Cuma günü köy­le­ri­ne gi­di­yor. Köy­ler­de hayat daha ser­best ol­du­ğu, maske ve me­sa­fe or­ta­dan kalk­tı­ğı, bir ev için­de de aile­ler top­lu­ca ya­şa­dık­la­rı için hafta so­nu­nu köyde ge­çir­mek is­ti­yor­lar. Hafta so­nu­nu köyde ge­çi­ren in­san­lar şe­hir­le­re dön­dük­le­ri zaman bunun yan­sı­ma­la­rı­nı gö­rü­yo­ruz. Ar­ka­daş­la­rı­mı­zın çoğu da aile için­de­ki Co­vid-19 va­ka­sı de­vam­lı­lı­ğı­nı dile ge­tir­mek­te­ler. Aile­de bi­ri­si Co­vid-19 has­ta­sı olun­ca, di­ğer­le­rin­de gö­rül­me ih­ti­ma­li­nin daha çok ol­du­ğu­nu söy­le­mek gerek. Bu durum da geçen hafta ya­yın­la­nan haf­ta­lık hasta oran­la­rın­da Trab­zon’u bi­rin­ci ya­pı­yor” dedi.
‘BÖL­GE­SEL KA­RANTİNA DÜ­ŞÜ­NÜ­LEBİLİR’
Doğu Ka­ra­de­niz şe­hir­le­ri­nin bir­bi­ri­ne yakın ve ula­şı­mın kolay ol­du­ğu­nu kay­de­den Güven, ted­bir­le­rin ar­tı­rıl­ma­ma­sı ha­lin­de va­ka­la­rın art­ma­ya devam ede­ce­ği­ni be­lirt­ti. Güven, “Demek ki bu Ka­ra­de­niz’e yö­ne­lik bir durum. Ortak özel­li­ği­miz, Ka­ra­de­niz böl­ge­sin­de he­pi­mi­zin köy bağ­lan­tı­sı ve şe­hir­le­ra­ra­sı iliş­ki­miz var. Bunu kes­me­li­yiz. Ge­re­kir­se şe­hir­le­ra­ra­sı bağ­lan­tı­la­rın önü ke­sil­me­li. Aynı ted­bir­ler alı­nır­sa yine aynı şey ola­cak, bir son­ra­ki hafta da yine aynı ola­cak. Vaka sa­yı­sı yük­sek ve diğer il­le­re göre oran yu­ka­rı­da olan bu 4 ilin ara­sın­da­ki iliş­ki­ler sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı, daha kati ted­bir­ler alın­ma­sı lazım. Ge­re­kir­se ‘böl­ge­sel ka­ran­ti­na’ da dü­şü­nü­le­bi­lir” diye ko­nuş­tu.
’15 GÜN­LÜK TAM KA­PAN­MA OL­MA­LI’
KTÜ Tıp Fa­kül­te­si Tıbbi Mik­ro­bi­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Faruk Aydın da, kor­na­vi­rü­sün ku­luç­ka dö­ne­mi ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, nüfus oran­lı en yük­sek ra­kam­la­ra sahip şe­hir­ler­den Sam­sun ile Rize ara­sın­da böl­ge­sel ola­rak özel ted­bir­ler uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Prof. Dr. Aydın, “Bunun ya­pıl­ma­ma­sı du­ru­mun­da Tür­ki­ye’yi de riske ede­bi­le­ce­ği­ni göz önün­de bu­lun­dur­mak lazım. İnsan­lar niçin maske, me­sa­fe ve hij­yen dav­ra­nış­la­rı­na uya­cak dav­ra­nış­lar­da bu­lun­mu­yor ve buna en büyük etki eden pa­ra­met­re­ler ne ise or­ta­ya koy­mak ge­re­ki­yor. Şe­hir­le­ri­miz­de bi­li­nen mu­tas­yon­lar var ama bi­lin­me­ye­nin var­lı­ğı­nın da ana­liz­le­ri­nin ya­pıl­ma­sı lazım. Ka­ra­de­niz böl­ge­si için ‘epi­de­mi­yo­lo­jik’ ve­ri­ler­le ana­li­ze ih­ti­yaç var. Böl­ge­de­ki bu du­ru­mun de­va­mı veya bunu kır­ma­nın mut­la­ka bir yo­lu­nun bu­lun­ma­sı ge­re­ki­yor. Bun­lar­dan bir ta­ne­si ola­rak en azın­dan 15 gün­lük tam ka­pan­ma­yı öner­mek is­ti­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
‘KU­LUÇ­KA DÖNEMİNDEN SONRA AYNI SA­YI­YA GELEBİLİRİZ’
Ka­ra­de­niz sa­hi­li bo­yun­ca yer­le­şim alan­la­rı­nın bir­bi­ri­ne yakın ol­ma­sı ne­de­niy­le yoğun ha­re­ket­li­li­ğin ya­şan­dı­ğı­nı kay­de­den Prof. Dr. Aydın, “Doğu Ka­ra­de­niz’de Eğer bu ya­sak­la­rı bir böl­ge­de uy­gu­lar da, Ka­ra­de­niz sa­hi­li bo­yun­ca diğer şe­hir­ler­de uy­gu­la­maz­sa­nız ku­luç­ka dö­ne­min­den sonra tek­rar aynı sa­yı­ya ge­le­bi­li­riz. Tam ka­pan­ma­yı Sam­sun’dan Rize’ye kadar is­ti­yo­rum. Aksi halde tek­rar ola­rak aynı so­nuç­la­ra kısa süre içe­ri­sin­de çı­ka­bi­le­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­rum. Sam­sun’dan Rize’ye kadar olan bölge için ‘böl­ge­sel bir ka­ran­ti­na’ uy­gu­lan­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.15 gün­lük bir ka­pan­ma­nın bu bölge için ma­sa­ya ya­tı­rı­lıp de­ğer­len­di­ril­me­si ge­re­kir” dedi.
SAĞ­LIK Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü, sal­gı­nın düşük ol­du­ğu böl­ge­ler­de okul­la­rın ka­de­me­li ola­rak açı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Ku­ral­la­ra uygun olur­sa, çok yoğun ol­maz­sa, ted­bir­li ola­rak süreç yö­ne­ti­le­bi­lir­se, özel­lik­le sal­gı­nın düşük ol­du­ğu, çok fazla vaka sa­yı­sı­nın ol­ma­dı­ğı yer­ler­de okul­lar ka­de­me­li, hib­rit eği­ti­me baş­la­ya­bi­lir” dedi.
2020’nin Mart ayın­dan iti­ba­ren uzak­tan eği­ti­me ge­çi­len üni­ver­si­te­ler­de, önü­müz­de­ki bahar ya­rı­yı­lı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu ve YÖK’ün tav­si­ye ka­rar­la­rı ve gö­rüş­le­ri üze­ri­ne bir­çok üni­ver­si­te, bahar dö­ne­mi için hib­rit (karma) eği­tim mo­de­li­ne geçiş ya­pı­yor. Bahar yarı yılı için hib­rit veya karma ola­rak ad­lan­dı­rı­lan mo­del­le il­gi­li üni­ver­si­te­ler, se­na­to ka­rar­la­rı­nı du­yur­ma­ya baş­la­dı. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Bilim Ku­ru­lu Üyesi Prof. Dr. Tev­fik Özlü de, okul­la­rın, sal­gı­nın düşük ol­du­ğu böl­ge­ler­de ka­de­me­li ola­rak sey­rel­til­miş hib­rit eği­tim mo­de­liy­le açı­la­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Prof. Dr. Özlü, “Yani bu­ra­da bir zo­run­lu­luk da yok. Biraz da bu okula gön­de­rip gön­der­me­me işi aile­le­re ka­lı­yor. Ortam nasıl, oku­lun fi­zi­bi­li­te­si, sı­nıf­ta­ki öğ­ren­ci sa­yı­sı nasıl, ku­ral­la­ra uyu­ya­bi­lecek, mas­ke­le­ri­ni ço­cuk­lar sü­rek­li ta­ka­bi­lecek mi? Sı­nıf­lar ha­va­lan­dı­rı­la­bi­lecek mi, sı­nıf­ta­ki öğ­ren­ci yo­ğun­lu­ğu ne kadar? Bun­la­ra dik­kat etmek lazım. Ku­ral­la­ra uygun olur­sa, çok yoğun ol­maz­sa, dik­kat­li, ted­bir­li ola­rak süreç yö­ne­ti­le­bi­lir­se, özel­lik­le sal­gı­nın düşük ol­du­ğu böl­ge­ler­de, çok fazla vaka sa­yı­sı­nın ol­ma­dı­ğı yer­ler­de okul­lar ka­de­me­li ola­rak, sey­rel­til­miş ola­rak, hib­rit eği­tim ola­rak baş­la­ya­bi­lir” dedi.
‘İL BAZLI KARAR VER­MEK LAZIM’
Ka­ra­rın il bazlı ve­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni kay­de­den Prof. Dr. Özlü, “Ama eğer sal­gın yük­sek­se, bulaş fazla ise o zaman tabi bu daha da alev­len­di­re­bi­lir. İl bazlı karar ver­mek lazım. Zaten bu yeni gel­di­ği­miz nok­ta­da bu sal­gı­nın kont­ro­lü ile il­gi­li ka­rar­lar artık il bazlı ve­ri­lecek. Onun için her il kendi du­ru­mu­na göre karar ve­recek diye dü­şü­nü­yo­rum” diye ko­nuş­tu.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ‘co­vi­d­19.​sag­lik.​gov.​tr’ ad­re­sin­de Tür­ki­ye ha­ri­ta­sı üze­rin­den ya­yım­la­nan ve­ri­le­re göre, 8-14 Şubat 2021 ta­rih­le­ri ara­sın­da Co­vid-19 vaka sa­yı­la­rı­nın nü­fu­sa oran­la en fazla ol­du­ğu iller sı­ra­la­ma­sın­da ilk 5 sı­ra­da Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nden Trab­zon, Rize, Ordu, Gi­re­sun ve Sam­sun yer aldı. Haber Merkezi