Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kulak Burun Boğaz Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Engin Dur­sun, sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Do­çent olan üç ar­ka­da­şı­mı­zın se­vin­ci­ne ortak olur­ken, bir ar­ka­da­şı­mı­zın da ay­rıl­ma­sı­na üzül­dük.

Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kulak Burun Boğaz Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Engin Dur­sun,sos­yal medya he­sa­bın­dan yap­tı­ğı açık­la­ma­da;
Doç. Dr. Zer­rin ÖZERGİN ÇOŞ­KUN, Doç. Dr. Suat TERZİ ve Doç. Dr. Emine DEMİR’in ba­şa­rı­la­rı­na se­vi­nir­ken, Doç. Dr. Emine DEMİR’in is­ti­fa ka­ra­rı ile üzül­dük. Do­çent olan tüm ar­ka­daş­la­rı­mı­za yeni aka­de­mik ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­ler­ken, Doç. Dr. Emine DEMİR’e ana­bi­lim da­lı­mı­za kat­kı­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür edi­yor ve yeni ça­lış­ma ha­ya­tın­da ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz dedi.
Ri­ze­li ola­rak Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kulak Burun Boğaz Ana­bi­lim Da­lın­da gö­rev­li do­çent olan dok­tor­la­rı­mı­zı teb­rik edi­yor,gel­di­ği gün­den beri Rize Recep Tay­yip Er­do­ğan Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si Kulak Burun Boğaz ki­li­ğin­de yap­tı­ğı ba­şa­rı­lı ça­lı­şam­lar­la,ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin tak­ti­ri­ni ka­za­nan,has­ta­ne­mi­ze yeni bir ivme ka­zan­dı­ran Kulak Burun Boğaz Ana­bi­lim Dalı Öğ­re­tim Üyesi Prof. Dr. Engin Dur­sun ho­ca­mı­zı teb­rik edi­yo­rum.


Ha­ber-Fo­to: Osman Kö­se­oğ­lu