OKULLARDA KULLANILMAYAN BİLGİSAYAR VE TABLETLER ÖĞRENCİLERE VERİLSİN

Deniz ke­na­rın­da yü­rü­yüş yapan bir adam, kum­la­rın üze­rin­de­ki deniz yıl­dız­la­rı­nı top­la­yıp de­ni­ze atan bir kadın görür ve ya­nı­na yak­la­şa­rak ne yap­tı­ğı­nı sorar. Kadın: “deniz çe­ki­lin­ce deniz yıl­dız­la­rı gü­neş­te ku­ru­ya­cak­lar, on­la­rı de­ni­ze atı­yo­rum” der. Adam: “bin­ler­ce ki­lo­met­re sahil, mil­yon­lar­ca deniz yıl­dı­zı var, bir­kaç ta­ne­si­ni kur­tar­man neyi de­ğiş­ti­rir?” diye sorar. Kadın bir deniz yıl­dı­zı­nı de­ni­ze atar ve ” Bak onun çok şey de­ğiş­ti” der.
Bi­lin­di­ği üzere uzak­tan eği­tim sü­re­ci­nin baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te öğ­ren­ci­le­rin canlı ders­le­re bağ­la­na­bil­me­si ile il­gi­li in­ter­net, tab­let, bil­gi­sa­yar ko­nu­sun­da önem­li so­run­lar ya­şan­dı ve ya­şan­ma­ya da devam edi­yor.
Ge­ri­de bı­ra­kı­lan sü­reç­te Sayın Milli Eği­tim Ba­ka­nı Ziya Sel­çuk, 1 mil­yon 600 bin öğ­ren­ci­mi­zin uzak­tan eği­ti­me iş­ti­rak ede­me­di­ği tes­pi­tin­de bu­lun­muş­tu.
Uzak­tan eği­tim araç­la­rı­na sahip ola­ma­yan bir öğ­ren­ci dahi olsa bizim için çok önem­li­dir.
Geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ba­kan­lık Fatih pro­je­si kap­sa­mın­da üc­ret­siz yüz bin­ler­ce tab­let da­ğıt­mış­tı. Oysa bugün öğ­ren­ci­le­ri­mi­zin bu tab­let­le­re daha çok ih­ti­ya­cı var­dır. Demek ki, ül­ke­mi­zin bil­gi­sa­yar ve in­ter­net im­kâ­nın­dan yok­sun öğ­ren­ci­le­ri­mi­ze bu araç ge­reç­le­ri üc­ret­siz temin etme gücü var­dır.
Hatta uzak­tan eği­tim sü­re­cin­de ba­kan­lı­ğın öğ­ren­ci­le­re 500 bin tab­let da­ğıt­ma pro­je­si de vardı. Bu tab­let­le­rin da­ğı­tıl­dı­ğı söy­le­ni­yor. Doğ­ru­su ne kadar tab­let da­ğı­tıl­dı­ğı ve bu hak­tan kim­le­rin fay­da­lan­dı­ğı ko­nu­sun­da bir bil­gim yok.
Ancak bir nebze de olsun katkı sağ­la­ma­sı dü­şün­ce­siy­le bir öneri ge­ti­ri­yo­ruz. Okul­lar­da kul­la­nıl­ma­yan bil­gi­sa­yar ve tab­let­ler uzak­tan eği­tim sü­re­sin­ce öğ­ren­ci­le­re ve­ril­sin!.. Ay­rı­ca evin­de kul­la­nıl­ma­yan bil­gi­sa­yar ve tab­le­ti olan­lar da bu kam­pan­ya­ya des­tek ver­sin­ler.
Uzak­tan eği­tim­den fay­da­la­na­ma­yan yüz bin­ler­ce öğ­ren­ci­yi dü­şün­dü­ğü­müz­de bu katkı çok küçük gibi gö­rün­se de, ok­ya­nus kı­yı­sın­da deniz yıl­dı­zı top­la­yıp ok­ya­nu­sa atan ka­dı­nın ifa­de­siy­le, bu im­ka­na ka­vu­şan her öğ­ren­ci için çok şey de­ği­şe­cek­tir.
Evet, bir kere daha tek­rar edecek olur­sak; okul­lar­da ve ev­ler­de kul­la­nıl­ma­yan bütün bil­gi­sa­yar ve tab­let­ler öğ­ren­ci­le­rin hiz­me­ti­ne su­nul­sun.