Yaş çay se­zo­nu ön­ce­si üre­ci­le­rin ve ÇAY­KUR ça­lı­şan­la­rı­nın kay­gı­la­rı­nı ak­ta­ran DİSK Rize Tem­sil­ci­si Ra­ma­zan Sa­rı­oğ­lu, Çay üre­ti­ci­si ve Çay­kur ça­lı­şan­la­rı sa­hip­siz ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Ya­zı­lı açık­la­ma yapan Sa­rı­oğ­lu;
Çay üre­ti­ci­le­rin ta­lep­le­ri­ne se­si­ne kulak tı­ka­yan­la­ra bu­ra­dan yük­sek sesle çağ­rı­da bu­lu­nu­yo­rum, çay üre­ti­ci­si­nin yak­la­şan çay ba­kı­mı güb­re­le­me za­ma­nı yak­la­şır­ken çay üre­ti­ci­si kara kara dü­şü­nü­yor 2020 yı­lın­da al­dı­ğı gübre 2100 tl den.
Bugün ala­cak olsa 2800 ve 3000 tl olmuş bu ko­nu­da araş­tır­ma yap­tım yap­tı­ğım araş­tır­ma­lar­da dö­vi­zin yük­sel­me­sin­den kay­nak­lı diye cevap aldım,
Ben bu­ra­dan so­ru­yo­rum dö­vi­ze yak­la­şık yüzde 30 za varan düşüş oldu.
Güb­re­ye ise yüzde 40 a varan artış oldu ne­de­ni ne. Bu so­ru­la­rı­mın ar­dın­dan bazı oda baş­kan­la­rı zi­ra­at oda baş­ka­nı çay üre­ti­ci­si­ne sahip çık­ma­ya ça­lı­şı­yor, bu güne kadar çay üre­ti­ci­si­nin hangi so­ru­nu­na ses çı­kar­dı­nız. Çay üre­ti­ci­le­rin ban­ka­lar­da­ki he­sap­la­rı­nın pro­mos­yon pa­ra­la­rı or­ta­da yok üye­niz ol­du­ğu çay üre­ti­ci­le­rin pro­mos­yon pa­ra­la­rı için ne gibi uğ­ra­şı­nız oldu, so­ru­yo­rum çay üre­ti­ci­le­rin des­tek­le­me üc­re­ti 7 yıl­dır 13 kuruş ola­rak ve­ril­mek­te­dir 7 yıl önce ki gi­der­ler aynı ye­rin­de mi buna kaç kez iti­raz edip bunun için uğ­raş­tı­nız.
Zi­ra­at odası çay üre­ti­ci­si­ne mali yük­tür aidat odası ola­rak ta­nım­la­rım.
ÇAY­KUR ÇA­LI­ŞAN­LA­RI ÇAY ÜRETİCİLERİ GİBİ AYNI KADERİ YA­ŞI­YOR.
Çay kurda ça­lı­şan mev­sim­lik iş­çi­ler­de sa­hip­siz ses­le­ri çı­ka­cak hali kal­ma­yan ça­lı­şan ar­ka­daş­lar, 5 aydır tek kuruş ge­lir­siz olan ar­ka­daş­la­rın ha­lin­den soran so­ruş­tu­ran bir kişi yok ar­ka­daş­lar siz nasıl ya­şar­sı­nız ne yer­si­niz gün­de­lik iş yok ek ça­lış­ma şart­la­rı yok siz­ler nasıl ge­çi­nir­si­niz diye soran yok.
Ben bu­ra­dan çay kurda mev­sim­lik ça­lı­şan ar­ka­daş­la­ra so­ru­yo­rum size iş­siz­lik maaşı ve­ri­li­yor da bizim ha­be­ri­miz mi yok, bakın ar­ka­daş­lar şayet size ek öde­nek ve­ri­li­yor­sa bi­le­lim ki siz­ler­den so­rum­lu SENDİKA ya hak­sız­lık et­me­ye­lim ga­li­ba as­ga­ri ücret üze­rin­den maaş alı­yor­su­nuz ki ta­le­bi­niz yok.
BİZ TÜRKİYE GIDA SANAİ İŞÇİLERİ SENDİKASI OLA­RAK BUN­LA­RI SOR­MAK GÖREVİMİZ ÇÜNKÜ ÇAY KURDA ÇA­LI­ŞAN İŞÇİLERİN YÜZDE 85 İ ÇAY ÜRETİCİSİ HER İKİ SORUN BİZİ KAP­SAR.


Haber Merkezi