Bekaroğlu: Hamsi Komisyonu kurulsun, sorunlar çözülsün, vatandaş balık yesin

CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, çevre kir­li­li­ği, aşırı av­cı­lık gibi ne­den­ler­le nesli tü­ken­me teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya kalan hamsi için TBMM’de bir ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı is­te­di.

Tür­ki­ye’de balık tü­ke­ti­min­de gözle gö­rü­lür düşüş ya­şa­nı­yor. 2000 yı­lın­da kişi ba­şı­na 8 kg. balık tü­ke­ti­lir­ken bu mik­tar son yıl­lar­da 5-6 kg’a kadar düş­tü­ğü be­lir­ti­li­yor. Özel­lik­le dar ge­lir­li va­tan­daş­lar için ucuz ve kolay eri­şi­le­bi­lir bir pro­te­in kay­na­ğı olan ham­si­nin Ka­ra­de­niz’de azal­ma­ya baş­la­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, çevre kir­li­li­ği, aşırı av­cı­lık gibi ne­den­ler­le nesli tü­ken­me teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya kalan hamsi için TBMM’de bir ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­nı is­te­di. Ham­si­nin dar ge­lir­li aile­le­rin pro­te­in ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­yan ucuz ve kolay eri­şi­le­bi­lir bir besin kay­na­ğı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, hamsi av­cı­lı­ğı­nın da on bin­ler­ce ki­şi­ye is­tih­dam sağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Kül­tü­rü­müz­de de önem­li bir yer tutan ham­si­nin Ka­ra­de­niz mut­fa­ğı­nın vaz­ge­çil­me­zi ha­li­ne gel­di­ği­ni, adına des­tan­lar ya­zıl­dı­ğı­nı, tür­kü­le­re, ma­ni­le­re, fık­ra­la­ra konu ol­du­ğu­nu be­lir­ten CHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Meh­met Be­ka­roğ­lu, “Dünya de­niz­le­rin­de 2019 yı­lın­da 84 mil­yon ton balık av­la­nır­ken ül­ke­miz de­niz­le­rin­de aynı yıl av­la­nan balık mik­ta­rı 463 bin ton ol­muş­tur. Dünya deniz ba­lık­la­rı av­cı­lı­ğın­da Tür­ki­ye’nin payı % 0,55’tir. Üç ta­ra­fı de­niz­ler­le çev­ri­li bir ülke için bu oran çok düşük kal­mak­ta­dır.” dedi. Tür­ki­ye’de balık av­cı­lı­ğı­nın % 70’inin hamsi avı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Be­ka­roğ­lu, ver­di­ği Araş­tır­ma Öner­ge­sin­de TBMM bün­ye­sin­de bir ko­mis­yon ku­ru­la­rak Ka­ra­de­niz’de hamsi re­zerv­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı, av­cı­lı­ğı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı, sek­tör­de­ki so­run­la­rın tes­pi­ti ve alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­rin be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Be­ka­roğ­lu, ham­si­nin göç eden bir balık türü ol­du­ğu için Ka­ra­de­niz’e kı­yı­sı olan ül­ke­ler­le eş­gü­düm­lü ola­rak sür­dü­rü­le­bi­lir su ürün­le­ri po­li­ti­ka­la­rı­nın be­lir­len­me­si ge­rek­ti­ği­ni ifade etti.
HAMSİNİN %99’U TÜRKİYE VE GÜRCİSTAN’DA AV­LA­NI­YOR

Öner­ge­de, Ka­ra­de­niz’deki hamsi re­zer­vi­nin yıl­lık 1 mil­yon ton ci­va­rın­da ol­du­ğu­nu ve bunun Ka­ra­de­niz’deki bütün balık re­zer­vi­nin % 85’ini oluş­tur­du­ğu­nu be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, “Ham­si­nin % 99’u Tür­ki­ye ve Gür­cis­tan ka­ra­su­la­rın­da av­lan­mak­ta olup Gür­cis­tan su­la­rın­da­ki hamsi avı da büyük oran­da Tür­ki­ye’den giden tek­ne­ler­le ya­pıl­mak­ta­dır. Ül­ke­miz ka­ra­su­la­rın­da 2004 yı­lı­na kadar 300 bin ton ve üze­rin­de mik­tar­lar­da hamsi avı ya­pı­lır­ken, av mik­ta­rı yıl­dan yıla düş­mek­te­dir. 2018 yı­lın­da ül­ke­miz ka­ra­su­la­rın­da ya­pı­lan hamsi avı mik­ta­rı 96.500 tona kadar düş­müş, 2019 yı­lın­da av­la­nan hamsi mik­ta­rı ise 262.544 ton ol­muş­tur.” dedi.

YETİŞTİRİCİLİK TEŞVİK EDİLİRKEN AV­CI­LIK AZA­LI­YOR, HAL­KIN BALIK TÜKETİMİ DÜ­ŞÜ­YOR
Ham­si­nin; çevre kir­li­li­ği, aşırı av­cı­lık, kül­tür ba­lık­çı­lı­ğı­na yö­ne­lip av­cı­lı­ğın kendi ka­de­ri­ne terk edil­me­si gibi ne­den­le­re bağlı ola­rak nesli tü­ken­me teh­li­ke­si ile karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı­nı be­lir­ten Be­ka­roğ­lu, Tarım ve Orman Ba­kan­lı­ğı­nın son yıl­lar­da su ürün­le­rin­de ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği teş­vik eder­ken, doğal balık stok­la­rı­nın av­lan­ma yön­te­mi ile va­tan­daş­la­rın sof­ra­sı­na ge­ti­ril­me­si­ni eko­no­mik de­ğe­ri düşük ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le önem­siz gör­dü­ğü­nü ve adeta av­cı­lık­tan vaz­ge­çip ye­tiş­ti­ri­ci­li­ğe yö­nel­me eği­li­min­de ol­du­ğu­nu kay­det­ti. “Buna bağlı ola­rak ül­ke­miz­de 2000 yı­lın­da kişi ba­şı­na su ürün­le­ri tü­ke­ti­mi 8 kg iken 2017’de 5,49 kg’a, 2018 yı­lın­da 6,1 kg’a düş­müş­tür. Kişi başı tü­ke­tim 2019 yı­lın­da küçük bir ar­tış­la 6,26 kg ol­muş­tur. Va­tan­da­şın zen­gin pro­te­in kay­na­ğı olan ba­lı­ğa eri­şi­mi gi­de­rek güç­leş­mek­te, pa­ha­lı hale gel­mek­te­dir.” diyen Be­ka­roğ­lu, hamsi av­cı­lı­ğı­nın önem­li bir so­ru­nu­nun da kont­rol­süz bir şe­kil­de ça­lı­şan soğuk hava de­po­cu­lu­ğu ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bazı spe­kü­la­tör­le­rin bol av­lan­dı­ğın­da ucuz bir şe­kil­de stok­la­dık­la­rı ham­si­le­ri çok kısa bir süre sonra çok yük­sek fi­yat­lar­la sat­tık­la­rı­na dik­kat çeken Be­ka­roğ­lu, “Bu yıl ya­sak­la­rın da et­ki­si ile ka­sa­sı 50 TL’den alı­nan hamsi bir-iki hafta sonra 200-250 TL’den sa­tıl­mış­tır.” dedi.
YETİŞTİRİCİLİK İLE AV­CI­LIK RAKİP DEĞİL TA­MAM­LA­YI­CI OL­MA­LI
Dar ge­lir­li aile­le­rin sof­ra­la­rın­da kolay eri­şi­le­bi­lir pro­te­in kay­na­ğı ola­rak önem­li bir yeri olan ham­si­nin Ka­ra­de­niz su­la­rın­da ço­ğal­ma­sı ve av­cı­lı­ğı­nın sür­dü­rü­le­bi­lir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı için ted­bir alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret eden Be­ka­roğ­lu, “Su ürün­le­rin­de av­cı­lık ile ye­tiş­ti­ri­ci­lik bir­bi­ri­nin al­ter­na­ti­fi ha­li­ne dö­nüş­me­me­li, biri di­ğe­ri­ne engel teş­kil et­me­den bir­bir­le­ri­nin ta­mam­la­yı­cı­sı ola­rak ge­lecek ne­sil­le­re ak­ta­rıl­ma­lı­dır. Hamsi göç eden bir balık ol­du­ğu için Ka­ra­de­niz’e kı­yı­sı olan ül­ke­ler­le eş­gü­düm­lü ola­rak ko­ru­ma-ge­liş­tir­me ted­bir­le­ri alın­ma­lı­dır.” dedi.

Haber Merkezi