Gün: 25 Şubat 2021

DİSK Rize Tem­sil­ci­si Ra­ma­zan Sa­rı­oğ­lu, Çay üre­ti­ci­si ve Çay­kur ça­lı­şan­la­rı sa­hip­siz ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. “Çay üreticileri artan gübre fiyatlarından rahatsız”

Yaş çay se­zo­nu ön­ce­si üre­ci­le­rin ve ÇAY­KUR ça­lı­şan­la­rı­nın kay­gı­la­rı­nı ak­ta­ran DİSK Rize Tem­sil­ci­si Ra­ma­zan Sa­rı­oğ­lu, Çay üre­ti­ci­si ve Çay­kur ça­lı­şan­la­rı…