Tür­ki­ye or­ta­la­ma­sın­da ya­ğış­la­rın çok gö­rül­dü­ğü Doğu Ka­ra­de­niz Böl­ge­si’nde, son yıl­lar­da yağış mik­tar­la­rın­da azal­ma ya­şa­nı­yor.

Me­te­oro­lo­ji 11. Bölge Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Trab­zon, Art­vin, Bay­burt, Gi­re­sun, Gü­müş­ha­ne ve Rize il­le­rin­de 2020 yıl­lık top­lam yağış mik­tar­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre azal­ma gö­rül­dü. 2019 yılı ile kı­yas­lan­dı­ğın­da yağış mik­ta­rın­da Art­vin, Bay­burt, Gi­re­sun ve Gü­müş­ha­ne de artma, Rize ve Trab­zon il mer­kez­le­rin­de 2019 yı­lı­na göre azal­ma ya­şan­dı­ğı be­lir­til­di.
Tür­ki­ye’nin en fazla yağış alan il­le­rin­den Rize’de yağış mik­tar­la­rın­da be­lir­gin bir düşüş ya­şa­nır­ken, 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 153,9 mi­li­met­re ola­rak öl­çül­dü. Rize’de Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı ise 232 mi­li­met­re ola­rak be­lir­len­miş­ti.
Art­vin ’de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 49,4 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 84,8 mi­li­met­re olur­ken ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 41,7 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 39,9 azal­ma gös­ter­di.
Bay­burt ilin­de, 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 18,2 mi­li­met­re öl­çü­lür­ken Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 27,1 mi­li­met­re oldu. Bu ilde ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 32,84 azal­ma ya­şa­nır­ken 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre ise 56,9 artma gös­ter­di.
Gi­re­sun ’da ise 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 110,8 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 128,4 mi­li­met­re olan Gi­re­sun ’da ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 13,7 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 21,8 azal­ma gös­ter­di.
Gü­müş­ha­ne ’de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 30,6 mi­li­met­re öl­çü­lür­ken Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 35,6 mi­li­met­re ola­rak ger­çek­leş­ti. Bu ilde ya­ğış­lar, Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 14,04 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre ise yüzde 3,7 azal­ma gös­ter­di.
Rize ilin­de 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 153,9 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 232 mi­li­met­re olan Rize’ de ya­ğış­lar, Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı­na göre yüzde 33,6 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 31,8 azal­ma gös­ter­di.
Trab­zon ’da ise 2021 Ocak ayı ya­ğı­şı 63,2 mi­li­met­re öl­çül­dü. Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı 23,76 mi­li­met­re olan Trab­zon ’da ya­ğış­lar Ocak ayı uzun yıl­lar or­ta­la­ma­sı göre yüzde 23,76 azal­ma, 2020 yılı Ocak ayı ya­ğış­la­rı­na göre yüzde 25 artma gös­ter­di.


Haber Merkezi