40 yıl­dan beri PKK terör ör­gü­tü ile Tür­ki­ye’yi dize ge­ti­re­me­yen başta Em­per­ya­list ABD ve yan­daş­la­rı 15 Tem­muz ge­ce­si em­rin­de­ki fetö terör ör­gü­tü­nün hain darbe gi­ri­şi­mi sı­ra­sın­da An­ka­ra Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­tan­lı­ğı­nı ele ge­çir­me­ye ça­lı­şan dar­be­ci ge­ne­ra­li al­nın­dan vurup dar­be­nin sey­ri­ni de­ğiş­ti­rip Tür­ki­ye’nin olası büyük bir iç sa­va­şa sü­rük­le­me­sin­den kur­ta­ran ve dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi vuran Şehit Ömer Ha­lis­de­mir’in 47. Doğum gü­nün­de ken­di­si­ni bir kez daha rah­met­le yad edi­yo­rum.
11 Ara­lık 2018 günü ma­ka­mın­da şehit olan Rize Em­ni­yet Mü­dü­rü Altuğ Verdiʹnin ölü­mü­nün 1. se­ne­yi dev­ri­ye­sin­de Mer­sinʹin Me­zit­li il­çe­si­ne ya­pı­lan anma tö­ren­le­ri son­ra­sın­da,15 Tem­muz ge­ce­si ha­in­le­re ilk dar­be­yi vuran ve olay anın­da şehit olan Ömer Ha­lis­de­mirʹin kab­ri­nin bu­lun­du­ğu Niğdeʹnin Bor il­çe­si­ne bağlı Çu­kur­ku­yu bel­de­sin­de­ki şe­hit­lik­te Ömer ha­lis­de­mirʹin kab­ri­ni zi­ya­ret ede­rek başta Şehit Ömer ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri yad et­miş­tik.
15 Tem­muz Dar­be­ci­le­re ilk dar­be­yi Ömer Ha­lis­de­mir vurdu. Özel Kuv­vet­ler Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral Zekai Ak­sa­kal­lı du­ru­mu öğ­re­nir öğ­ren­mez te­le­fo­nu­na sa­rıl­dı.
Ko­nuş­tu­ğu asker 20 yıl­lık silah ar­ka­da­şı Baş­ça­vuş Ömer Ha­lis­de­mirʹdi. Ha­ya­tı­nın en zor cüm­le­le­ri dö­kül­dü Ak­sa­kal­lı­nın ağ­zın­dan, ˮÖmer, Tuğ­ge­ne­ral Semih Terzi vatan ha­ini­dir onu, ka­rar­ga­ha gir­me­den öldür!..
Hak­kı­nı da helal et.ˮ ˮBaş üs­tü­ne ko­mu­ta­nım dedi Ömer Baş­ça­vuş, Helal etti hak­kı­nı ve he­lal­lik is­te­di ko­mu­ta­nın­dan… Bu onun son söz­le­ri oldu. Ömer Ha­lis­de­mir dar­be­ci Vatan haini FETÖʹcü sözde ge­ne­ra­li gö­zü­nü kırp­ma­dan al­nı­nın or­ta­sın­dan vurdu..
Kah­ra­man Şehit Ömer Ha­lis­de­mir,15 Tem­muz ge­ce­si Türk Mil­le­ti­nin ka­de­ri­ni de­ğiş­ti­re­rek, Türk as­ke­ri­nin şa­nı­na şan kattı..
Fetö Terör Ör­gü­nün ka­ran­lık iç yü­zü­nü or­ta­ya çı­ka­rak araş­tır­ma­cı yazar Nedim Şener, kon­fe­rans için gel­di­ği Rize’de Fetö ör­gü­tü men­sup­la­rı­nın hala aktif du­rum­da ol­duk­la­rı­nı, darbe son­ra­sı As­ke­ri­ye’nin %35’i te­miz­le­nir­ken, başta Yargı,Em­mi­yet ve Kamu’da çok ciddî oran­da krip­to FETÖ Terör ör­gü­tü men­sup­la­rı halen ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za edi­yor­lar di­ye­rek çok ciddi uya­rı­lar yap­mış­tı.
Ama ne ha­zin­dir ki, 15 Tem­muz ge­ce­si so­kak­lar­da mey­dan­lar­da ol­ma­yan bin­ler­ce Krip­to,fe­tö­cü daha sonra el­le­rin­de Recep Tay­yip Er­do­ğan Pos­ter­le­ri ve Türk bay­rak­la­rıy­la başta Rize Cum­hu­ri­yet mey­da­nı olmak üzere, Tür­ki­ye’deki mey­dan­la­rın en ön saf­la­rı­na ge­çe­rek, statü ve ko­num­la­rı­nı mu­ha­fa­za et­ti­ler ve halen edi­yor­lar ma­ale­sef…

Nedim Şener’in de­di­ği gibi “15 Tem­muz’u asla unut­ma­yın, asıl unu­tur­sa­nız işte işte o zaman acı­na­cak hale ge­lir­si­niz”
15 Tem­muz ge­ce­si şe­ha­det şer­be­ti­ni içen başta Şehit Ömer Ha­lis­de­mir olmak üzere tüm şe­hit­le­ri­mi­zi bir kez daha şük­ranʹla ve rah­met­le anı­yo­rum.