Rizesporlu Loic Remy Ameliyat Edildi

Süper Lig ekip­le­rin­den Çay­kur Ri­zes­por’un Fran­sız oyun­cu­su Loic Remy’nin ame­li­yat edil­di­ği bil­di­ril­di.

Çay­kur Ri­zes­por Sağ­lık Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Prof. Dr. Hasan Türüt, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, Remy’nin kasık böl­ge­sin­de­ki kas sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le önce Rize’de, ar­dın­dan İstan­bul’da ge­rek­li te­da­vi­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Oyun­cu­nun ge­le­cek­te­ki sağ­lı­ğı açı­sın­dan cer­ra­hi mü­da­ha­le ge­rek­ti­ği ifade edi­len açık­la­ma­da, şun­lar kay­de­dil­di: “Spor­cu­mu­za Al­man­ya’daki bir kli­nik ile ya­pı­lan gö­rüş­me­ler so­nun­da ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ger­çek­leş­ti­ril­miş­tir. Bütün bu süreç spor­cu­muz Remy ile ku­lü­bü­mü­zün sağ­lık ekibi ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri­mi­zin kar­şı­lık­lı is­ti­şa­re ve bilgi pay­la­şı­mı ma­ri­fe­tiy­le biz­zat ku­lü­bü­müz ta­ra­fın­dan yö­ne­til­miş­tir. Şu an iti­ba­rıy­la pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Loic Remy te­sis­le­ri­miz­de sağ­lık eki­bi­mi­zin yö­ne­ti­min­de re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­cin­de olup her­han­gi bir olum­suz­luk ge­liş­me­di­ği tak­dir­de iki hafta için­de saha ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı plan­lan­mak­ta­dır.”


Haber Merkezi