Rizesporlu Dusan Jovancic Tobol Kostanay Takımına Kiralandı

Çay­kur Ri­zes­por’un sezon ba­şın­da renk­le­ri­ne kat­tı­ğı Dusan Jo­van­cic Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.

Çay­kur Ri­zes­por’un, Sır­bis­tan’ın Kı­zıl­yıl­dız ta­kı­mın­dan sezon ba­şın­da kad­ro­su­na kat­tı­ğı ve 2+1 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­dı­ğı 29 ya­şın­da­ki orta saha oyun­cu­su Dusan Jo­van­cic, Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­dı.
Çay­kur Ri­zes­por’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, “Pro­fes­yo­nel fut­bol­cu­muz Dusan Jo­van­cic, sezon so­nu­na kadar Ka­za­kis­tan’ın Tobol Kos­ta­nay ta­kı­mı­na ki­ra­lan­mış­tır. Fut­bol­cu­mu­za yeni ku­lü­bün­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Haber Merkezi