Rize’de Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Yapıların Yıkımına Devam Ediliyor

Rize şehir mer­ke­zin­de deniz dol­gu­su üze­ri­ne inşa edil­miş risk­li bi­na­la­rın yı­kı­mı­na 11. gü­nün­de hız kes­me­den devam edi­li­yor.

Şehir mer­ke­zin­de bu­lu­nan ve deniz dol­gu­su üze­ri­ne ya­pı­lan ve içe­ri­sin­de 117 hane, 1 yurt, 1 cami ve 50 dük­kan bu­lun­du­ran bi­na­lar, deniz su­yun­dan kay­nak­lı ko­roz­yon ne­de­niy­le risk oluş­tur­ma­ya baş­la­dı.
Risk ra­por­la­rı alı­nan bi­na­lar va­tan­daş­lar­la iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bo­şal­tı­la­rak yı­kı­mı­na baş­la­nan bi­na­la­rın kont­rol­lü bir şe­kil­de yı­kı­mı­na 11 gün­dür devam edi­li­yor.
Ta­şı­yı­cı ko­lon­la­rı ke­sil­dik­ten sonra önce çat­la­ma ses­le­ri gelen bina bir anda büyük bir gü­rül­tü ile yı­kıl­dı.
O anlar ise an­be­an ka­me­ra­la­ra yan­sı­dı.


Haber Merkezi