CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Gara’da şehit edi­len 13 as­ke­ri­miz için il ve ilçe bi­na­la­rı­na ’Şe­hit­le­ri­mi­zi Say­gıy­la Anı­yo­ruz ’pan­kart­la­rı astı.

CHP Rize İl Baş­kan­lı­ğın­dan ya­pı­lan açık­la­ma­da ’Şe­hit­le­ri­miz­le il­gi­li 3 gün­lük yas ilan edil­sin. Gara da şehit edi­len 13 Gü­ven­lik gö­rev­li­si ve sivil va­tan­daş­la­rı­mız ve tüm şe­hit­le­ri­mi­zin anı­sı­na ilçe bi­na­la­rı­mı­za “Şe­hit­le­ri­mi­zi say­gıy­la anı­yo­ruz” afiş­le­ri­mi­zi aşı­yo­ruz. Afiş­le­ri­miz 3 gün bo­yun­ca as­kı­da ka­la­cak­tır. Üç gün bo­yun­ca par­ti­mi­zin tüm et­kin­lik­le­ri top­lan­tı vs iptal edil­miş­tir. İste­riz ki ve öne­ri­yo­ruz ki tüm Tür­ki­ye de ulu­sal yas ilan ede­lim. Eğer bu ol­mu­yor­sa Rize için yerel yas ilan edil­sin Va­li­lik ka­ra­rıy­la il ge­ne­lin­de bay­rak­la­rı­mı­zı ya­rı­ya in­di­re­lim. Biz bu amaç­la ilk adım ola­rak il­çe­le­ri­mi­ze afiş­le­ri­mi­zi astık ve parti fa­ali­yet­le­ri­mi­zi 3 gün bo­yun­ca er­te­le­dik. 19 Şubat ‘ta ya­pa­ca­ğı­mız Gü­ney­su ilçe baş­kan­lı­ğı­mı­zın yeni bi­na­sı­nın açı­lı­şı­nı 23 Şubat ta­ri­hi­ne er­te­le­dik’ de­nil­di.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU