MHP ESKİ MİLLETVEKİLİNDEN TÜRKİSTANA ÇEŞME

MHP eski İstan­bul Mil­let­ve­ki­li Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk su­suz­luk çe­ki­len Af­ga­nis­tan’ın Güney Tür­kis­tan böl­ge­sin­de çeşme yap­tır­dı.

1999-2004 Yı­lın­da MHP İstan­bul Mil­let­ve­ki­li olan eği­tim­ci Ri­ze­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk’ün Af­ga­nis­tan Güney Tür­kis­tan’da ta­ma­mı Türk nü­fu­sun ol­du­ğu su­suz­luk çeken in­san­lar için kuyu aça­rak çeşme yap­ma­sı yöre in­sa­nı­nı içme su­yu­na ka­vuş­tur­ma­sı se­vinç­le kar­şı­lan­dı.


MHP Eski Mil­let­ve­ki­li İkiz­de­re­li Boz­kurt Yaşar Öz­türk ta­ra­fın­dan aile men­sup­la­rı Asiye Tu­ran­lı, Fa­di­me Öz­türk ve İsmail Öz­türk adına ya­pı­lan İçme Suyu Hay­ra­tı yö­re­de su­suz­luk çeken in­san­lar ta­ra­fın­dan se­vinç­le coş­kuy­la kar­şı­lan­dı.
Af­ga­nis­tan’ın Kuzey böl­ge­sin ta­ma­men Türk. Daha doğ­ru­su bu bölge Tarih sah­ne­si­ne çık­tı­ğı­mız kadim Türk Yurdu.
İskit, Akhun, Kök­türk, Ka­ra­han, Gazne, Sel­çuk, Ba­bür­le­rin mi­ra­sı.
Yani Türk­lü­ğün ma­ya­lan­dı­ğı coğ­raf­ya, bu­ra­da muh­taç in­san­la­rı­mı­za bir çeşme yap­tım çok değil.
Bu Hay­rat­la­ra des­tek veren, Ön­cü­lük eden ve hayat bul­du­ran kar­deş­le­ri­me çok te­şek­kür edi­yo­rum. Allah he­pi­niz­den razı olsun’ dedi.
Tür­ki­ye’den ha­yır­se­ver iş adam­la­rı ay­rı­ca biri Şi­bir­gan a bağlı Yekke Pette kö­yün­de, di­ğe­ri Kun­duz İli Dong kö­yün­de iki çeşme ya­pa­rak köy in­san­la­rı­nın hiz­me­ti­ne sundu.


Ha­ber-Fo­to: İsmet KÖ­SOĞ­LU